Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje sportskom građevinom – Motocross stazom u Prekopakri

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 01/13, 6/13, 3/15, 1/18) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKOM GRAĐEVINOM – MOTOCROSS STAZOM U PREKOPAKRI

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se upravitelj i uređuje se način upravljanja sportskom građevinom – Motocross stazom u Prekopakri (dalje u tekstu: Motocross staza) u vlasništvu Grada Pakraca, izgrađenoj na k. č. br. 847/3, k. o. Prekopakra.

Članak 2.

Ovom Odlukom ne stječe se pravo vlasništva ili neko drugo stvarno pravo, utvrđeno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, na sportskoj građevini iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Moto klubu „Pakrac – Lipik“ (dalje u tekstu: Moto klub) daje se ovlaštenje za upravljanje sportskom građevinom iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Na Motocross stazi mogu se obavljati sljedeće djelatnosti:
1. sportske i
2. rekreativne.

Članak 5.

Moto klub je dužan upravljati Motocross stazom pažnjom dobrog gospodara.

Članak 6.

U poslove upravljanja Motocross stazom ubrajaju se osobito sljedeći poslovi:

  • redovno održavanje objekta u graditeljskom i funkcionalnom stanju,
  • povremeni i godišnji pregled objekta te zapisnik o istome.

Članak 7.

Grad Pakrac i Moto klub zaključit će poseban ugovor kojim će se detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove Odluke.

Članak 8.

Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

KLASA: 940-01/18-01/10
URBROJ: 2162-06/08-18-1
Pakrac, 20. prosinca 2018. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v.r.