Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Pakraca

Temeljem članka 13. stavak 6. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na desetoj sjednici dana 20. prosinca 2018. godine  donijelo je

 

ODLUKU O DONOŠENJU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA ZA PODRUČJE GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovom odlukom donosi se Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Pakraca.

Članak 2.

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Pakraca donosi se na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Pakraca.

 

Članak 3.

Policijska uprava požeško-slavonska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova izdala je pozitivno mišljenje Broj: 511-22-04-5/4-1774/2-18 od 12. prosinca 2018. godine na Plan zaštite od požara sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10).

Članak 4.

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Pakraca sastavni je dio ove odluke.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti dosadašnji Plan zaštite od požara Grada Pakraca donesen Odlukom o usvajanju Plana zaštite od požara za područje Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/11).

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-02/18-01/1

URBROJ: 2162-05/01-18-1

Pakrac, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.