Odluku o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Grada Pakraca

Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15), članka 13. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ br. 69/16), članka 5. stavak 2. i 3. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ br. 27/17) te Odluke o donošenja donošenju procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 7/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na Pakraca na desetoj sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donosi

ODLUKU O SASTAVU I STRUKTURI POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se sastav i struktura postrojbe civilne zaštite  za provedbu mjera i aktivnosti iz djelokruga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Članak 2.

Temeljem Procjene rizika i analize stanja spremnosti kapaciteta sustava civilne zaštite osniva se postrojba civilne zaštite opće namjene (u daljnjem tekstu: postrojba).

Članak 3.

Postrojba civilne zaštite opće namjene broji  32 (trideset i dva) pripadnika.

Članak 4.

Sastav postrojbe civilne zaštite opće namjene po strukturi je:

– upravljačka skupina

– tri operativne skupine.

Članak 5.

Upravljačka skupina sastoji se od dva pripadnika.

Zapovjednika i zamjenika zapovjednika postrojbe imenovati će gradonačelnik posebnom odlukom.

Članak 6.

Postrojba ima tri operativne skupine i svaka ima svog voditelja.

Voditelja i zamjenika voditelja operativne skupine imenovati će gradonačelnik posebnom odlukom.

Svaka operativna skupina ima  10 pripadnika. Prva operativna skupina popunjava se sa pripadnicima sa mjestom prebivališta u naselju Pakrac. Druga operativna skupina popunjava se sa pripadnicima sa mjestom prebivališta u naselja Prekopakra i Badljevina. Treća operativna skupina popunjava se sa pripadnicima sa mjestom prebivališta u preostalim naseljima grada.

Grafički prikaz ustroja postrojbe iz stavka 1. ovog članka daje se u prilogu označenom brojem 1 i sastavni  je dio ove odluke.

Članak  7.

Postrojba civilne zaštite opće namjene osniva se za provođenje mjere civilne zaštite asanacije terena, potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od poplava.

Članak 8.

Postrojba civilne zaštite opće namjene primarno djeluje samo na području osnivanja, a iznimno može se koristiti i za djelovanje na području Republike Hrvatske isključivo kada samodostatnost u dijelu smještaja, prehrane, vode i sanitarija osigurava hijerarhijska razina sustava civilne zaštite koja traži pomoć.

Članak 9.

Prije postupka raspoređivanja vojnih obveznika koji su evidentirani kao kandidati za popunu postrojbi civilne zaštite, zatražit će se odobrenje od nadležne ustrojstvene jedinice ministarstva nadležnog za poslove obrane.

Za potrebe popunjavanja postrojbi civilne zaštite mogu se kroz suradnju s pojedinim udrugama građana dio njihovih članova, sukladno odredbama Zakona, raspoređivati u postrojbe civilne zaštite, koristiti javne pozive, putem kojih će pozvati sve zainteresirane građane da sudjeluju u sustavu civilne zaštite i da ih nadležna tijela formalno rasporede u postrojbe civilne zaštite, kroz suradnju s volonterskim centrima, iz njihovih evidencija odabrati potencijalne obveznike za raspoređivanje u postrojbe civilne zaštite.

Članak 10.

Gradonačelnik određuje / osigurava administrativne kapacitete za vođenje raspoređivanja obveznika u postrojbe civilne zaštite, vođenje evidencije, obavljanja svih poslova u svezi provođenja obveza povezanih s rješavanjem prava pripadnika postrojbi u svezi sudjelovanja u saniranju posljedica velikih nesreća na koje su pozvani nalogom za mobilizaciju, izrađuje ili organizira izradu planova djelovanja civilne zaštite uključujući i sheme mobilizacije pripadnika postrojbi civilne zaštite, organizira i sudjeluje u provođenju mobilizacije pripadnika postrojbi civilne zaštite, predlaže i rješava prava i naknada volontera, kao i drugih obveza pripadnika civilne zaštite povezanih s rasporedom u postrojbe civilne zaštite, kao što su pohađanja osposobljavanja, sudjelovanje u vježbama civilne zaštite i slično.

Članak 11.

Postrojba civilne zaštite mora postupati sukladno operativnom postupovniku koji donosi načelnik stožera civilne zaštite grada Pakraca.

Operativnim postupovnikom definiraju se sve pojedinosti od značaja za pripravnost, mobilizaciju, operativno djelovanje, demobilizaciju i završetak djelovanja postrojbe civilne zaštite.

Članak 12.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/18-01/7

URBROJ: 2162-05/01-18-1

Pakrac, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Prilog 1