Odluka o financijskim potporama za obitelji s troje i više djece

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6713, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 8. lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU

O FINANCIJSKIM POTPORAMA ZA OBITELJI S TROJE I VIŠE DJECE 

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju mjere i aktivnosti za pomoć postojećim obiteljima s troje i više djece i poticanje ostalih obitelji na povećanje broja djece u obiteljima s područja Grada Pakraca, kao pronatalitetne mjere za smanjenje rasta negativnih demografskih promjena.

Članak 2.

   Kao mjere članka 1. ove Odluke određuje se dodjela bespovratnih sredstava, i to pomoći za:

  1. troškove stanovanja;
  • komunalne naknade za objekt stanovanja obitelji,
  • komunalnih i drugih režijskih troškova ili troškova ogrijeva,
  1. troškove redovnog programa dječjeg vrtića za treće i svako daljnje dijete,
  2. troškove prijevoza studentima iz obitelji s troje i više djece
  3. troškove parkiranja na javnom parkiralištu u gradu Pakracu

Članak 3.

Kriterije, uvjete i postupak za provedbu mjera iz ove Odluke propisat će gradonačelnica Grada Pakraca posebnim Programom „Tri plus“.

Članak 4.

Sredstva za provedbu ove odluke osigurat će se u proračunu Grada Pakraca.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 551-01/18-01/1

URBROJ: 2162-04/05-18-01

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.