Zaključak o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj dana 08. lipnja 2018. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 

  1. Usvaja se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca.
  2. Program iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
  3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/18-01/6

URBROJ: 2162-05/07-18-14

Pakrac, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.