II. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301, kojeg zastupa gradonačelnica Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

i

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika, Trg kralja P. Krešimira IV. 2, Zagreb, OIB: 85709856921, kojeg zastupa predsjednik Boris Pleša, dipl. polit. 

sklopili su dana 25. listopada 2017.g.

II. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

Članak 1.

Članak 49. stavak 1. mijenja se i glasi: „Visina osnovice za izračun plaća službenika i namještenika za prvih 6 mjeseci 2018. godine iznosi 3.245,00 kn. Poslodavac se obvezuje da će tijekom lipnja 2018.g. pregovarati sa predstavnicima sindikata o povećanju osnovice za izračun plaće za drugih 6 mjeseci 2018.g.“

Članak 2.

Članak 54. stavak 3. mijenja se i glasi: „Ako službenik i namještenik radi na blagdane i neradne dane utvrđene zakonom, te na poslovima zimske službe izvan redovitog radnog vremena, ima pravo na plaću uvećanu za 150%.

Članak 3.

U članku 58. stavku 1. iznos „500,00“ mijenja se i glasi „700,00“.

U članku 58. dodaje se stavak 3. koji glasi: „Poslodavac i sindikat obvezuju se prilikom izrade svakog slijedećeg proračuna pregovarati o iznosu regresa za korištenje godišnjeg odmora. Iznos regresa ne smije biti manji od 500,00 kn.“

Članak 4.

U članku 60. stavku 2. riječi „i 2.“ brišu se.

Članak 5.

U članku 63. stavku 2. iznos „150,00“ mijenja se i glasi: „170,00“.

Članak 6.

U članku 67. iznos „1,50“ mijenja se i glasi: „2,00“.

Članak 7.

U članku 69. stavku 3. iznos „1.500,00“ mijenja se i glasi: „1.800,00“.

Članak 8.

U članku 70. stavku 1. iznos „500,00“ mijenja se i glasi: „700,00“.

U članku 70. stavku 3. iznos „500,00“ mijenja se i glasi: „600,00“.

U članku 70. dodaje se stavak 4. koji glasi:  Poslodavac i sindikat obvezuju se prilikom izrade svakog slijedećeg proračuna pregovarati o iznosu prigodne nagrade za božićne blagdane (božićnice). Iznos božićnice ne smije biti manji od 500,00 kn.“

Članak 9.

Ovaj Dodatak Kolektivnom ugovoru stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2018.g.

Članak 10.

Ovaj Dodatak sklapa se u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

Grad Pakrac Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika: Predsjednik: Boris Pleša, v.r.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.