Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnih prostora u objektima Poduzetničkog inkubatora Pakrac

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11, 64/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 01/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 3. sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU O UVJETIMA I POSTUPKU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U OBJEKTIMA PODUZETNIČKOG INKUBATORA PAKRAC

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup poslovnih prostora u objektima Poduzetničkog inkubatora Pakrac s ciljem poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Pakraca.

Objekti iz prethodnog stavka odnose se na:

1) Prvi objekt poduzetničkog inkubatora koji je u vlasništvu Lokalne razvojne agencije Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. (dalje: LRA PCP d.o.o.), a nalazi se na adresi Zona male privrede 5, Pakrac.

2) Drugi objekt poduzetničkog inkubatora koji je u vlasništvu Grada Pakraca, a nalazi se na adresi Zona male privrede 3, Pakrac.

Članak 2.

Objekt iz čl. 1, st. 2, točka 2. ove Odluke povjeren je na upravljanje LRA PCP d. o. o. odlukom Gradskog vijeća Grada Pakraca KLASA: 406-09/13-01/2, URBROJ: 2162-05/05-13-02 od 10. rujna 2013. godine.

Zakupodavcem poslovnih prostora u smislu ove Odluke smatra se LRA PCP d. o. o.

Za provedbu javnog natječaja za zakup poslovnih prostora iz čl. 1. ove Odluke i odabir najpovoljnijeg ponuditelja u skladu s odredbama ove Odluke zadužuje se Zakupodavac.

Članak 3.

Poslovni prostor iz čl. 1., st. 2., točka 1. ove Odluke ukupne neto površine 856,80 m2 sastoji se od zajedničkog energetskog prostora i posebnih dijelova koji svaki za sebe čini samostalnu uporabnu i funkcionalnu cjelinu te može biti samostalni predmet zakupa, kako slijedi:

 1. PRIZEMLJE koje se sastoji od:
 2. Poslovni prostor br. 1, ukupne površine 223 m2, a sastoji se od proizvodne hale, sanitarnog čvora, čajne kuhinje i garderobe.
 3. Poslovni prostor br. 2, ukupne površine 141,37 m2, a sastoji se od proizvodne hale i zajedničkog sanitarnog čvora u prizemlju.
 4. Poslovni prostor br. 3, ukupne površine 163,33 m2, a sastoji se od proizvodne hale i zajedničkog sanitarnog čvora u prizemlju.
 5. Poslovni prostor br. 4, ukupne površine 98,40 m2, a sastoji se od proizvodne hale i zajedničkog sanitarnog čvora u prizemlju.
 6. Poslovni prostor br. 5, ukupne površine 43.45 m2, a sastoji se od prodajno-uslužnog prostora i sanitarnog čvora sa spremištem.
 7. PRVI KAT koji se sastoji od:
 8. Ured br. 1 površine 31,99 m2,
 9. Ured br. 2 površine 30,74 m2,
 10. Ured br. 3 površine 40,39 m2,
 11. Ured br. 4 površine 23,64 m2,
 12. Ured br. 5 površine 31,97 m2,
 13. Ured br. 6 površine 28,07 m2.

Poslovni prostor iz čl. 1, st. 2, točka 2. ove Odluke ukupne neto površine 815,32 m2 sastoji se od zajedničkog energetskog prostora i posebnih dijelova koji svaki za sebe čini samostalnu uporabnu i funkcionalnu cjelinu te može biti samostalni predmet zakupa, kako slijedi:

 1. Poslovni prostor broj 1, ukupne površine neto 194,25 m2, a sastoji se od proizvodnog pogona i pomoćnog dijela kojeg u prizemlju čine: predprostor, muški WC s rukoperom, ženski wc s rukoperom, garderoba s tušem, čajna kuhinja te ured na katu.
 2. Poslovni prostor broj 2, ukupne površine neto 190,73 m2, a sastoji se od proizvodnog pogona i pomoćnog dijela kojeg u prizemlju čine: predprostor, muški WC s rukoperom, ženski wc s rukoperom, garderoba s tušem, čajna kuhinja te ured na katu.
 3. Poslovni prostor broj 3, ukupne površine neto 242,50 m2, a sastoji se od proizvodnog pogona i pomoćnog dijela kojeg u prizemlju čine: pješački ulaz, predprostor, muški WC s rukoperom, ženski wc s rukoperom, garderoba s tušem, čajna kuhinja te ured na katu.
 4. Poslovni prostor broj 4, ukupne površine neto 187,84 m2, a sastoji se od proizvodnog pogona i pomoćnog dijela kojeg u prizemlju čine: predprostor, muški WC s rukoperom, ženski wc s rukoperom, garderoba s tušem, čajna kuhinja te ured na katu.

Poslovni prostori iz članka 1. ove Odluke namijenjeni su obavljanju proizvodnih, prerađivačkih, servisnih, uslužnih ili djelatnosti skladištenja.

Članak 4.

Poslovni prostori iz čl. 3. ove Odluke daju se u zakup putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u lokalnom tisku i na službenoj internet stranici Zakupodavca (www.pc-pakrac.hr).

Članak 5.

Ponude se dostavljaju u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

Za poslovne prostore koji nisu dani u zakup nakon prvog odabira najpovoljnijeg ponuditelja, natječaj ostaje otvoren do konačnog davanja u zakup.

Članak 6.

Pravo sudjelovanja u natječaju, uz ostvarivanje povlaštene zakupnine, imaju poduzetnici početnici sa sjedištem na području Grada Pakraca i fizičke osobe koje imaju namjeru registrirati gospodarsku djelatnost sa sjedištem na području Grada Pakraca o čemu se očituju Izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika.

Prema ovoj Odluci „poduzetnik početnik“ je poduzetnik koji u vrijeme podnošenja ponude za zakup poslovnog prostora nije upisan u odgovarajući upisnik dulje od tri (3) godine.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju i poduzetnici koji nemaju sjedište na području Grada Pakraca ili koji nisu poduzetnici početnici, ali ne ostvaruju mogućnost povlaštene zakupnine.

U slučaju da je za isti poslovni prostor zainteresirano više ponuditelja, pravo prvenstva imaju redom: fizička osoba koja ima namjeru osnovati poslovni subjekt sa sjedištem na području Grada Pakraca, poduzetnik početnik sa sjedištem na području Grada Pakraca, poduzetnik sa sjedištem na području Grada Pakraca te poduzetnik koji nema sjedište na području Grada Pakraca.

Prema ovoj Odluci „poduzetnik“ je fizička i pravna osoba koja samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dohotka dobiti, odnosno dobiti na tržištu, a upisan je u odgovarajući upisnik.

Članak 7.

Zakup poslovnog prostora iz čl. 3. ove Odluke može se ostvariti najviše za razdoblje od pet (5) godina za proizvodne i prerađivačke djelatnosti, odnosno najviše od tri (3) godine za servisne i uslužne, odnosno djelatnosti skladištenja.

Članak 8.

Početna zakupnina određuje se u iznosu od petnaest (15) kn po m2 + PDV.

Zakupnina se plaća mjesečno, do 30.-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 9.

Zakup poslovnog prostora zasniva se Ugovorom o zakupu.

Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i ovjeren kod javnog bilježnika na trošak Zakupnika.

Ugovorom će se detaljno urediti prava i obveze Zakupodavca i Zakupnika.

Uz ugovor, Zakupnik Zakupodavcu dostavlja i 2 bjanco zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, svaka na iznos od 10.000,00 kn.

Članak 10.

Poduzetnik početnik ili fizička osoba koja namjerava registrirati gospodarsku djelatnost, a koji uspije u natječaju ostvaruje pravo na povlaštenu zakupninu kako slijedi:

RAZDOBLJE ZAKUPA IZNOS ZAKUPNINE (%)
PROIZVODNA DJELATNOST SERVISNA, USLUŽNA I DJELATNOST SKLADIŠTENJA
0 – 6 mjeseci ne plaća ne plaća
6 – 12 mjeseci 25 % 50 %
2. godina 35 % 75 %
3. godina 50 % 100 %
4. godina 75 %  
5. godina 100 %  

Poduzetnik koji nema sjedište na području Grada Pakraca ili nije poduzetnik početnik ne ostvaruje pravo na povlaštenu zakupninu već plaća zakupninu sukladno članku 8. ove Odluke.

Članak 11.

   Razlika između povlaštene zakupnine koju Zakupnik plaća sukladno članku 10. te početne Zakupnine iz članka 8. ove Odluke predstavlja potporu male vrijednosti (de minimis) koju ostvaruje poduzetnik.

   Zakupodavac će po isteku svake poslovne godine Zakupodavcu izdati potvrdu o ostvarenoj potpori male vrijednosti.

Članak 12.

Ako ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine, osobe iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14) imaju pravo prvenstva na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Osobe iz st. 1. ovog članka mogu ostvariti pravo prvenstva samo ako na natječaju sudjeluju isključivo kao fizičke osobe (obrtnik ili trgovac pojedinac) i ako nisu korisnik mirovine ostvarene po navedenom Zakonu te ako se pozovu na svoje pravo prvenstva i prilože dokaze o tome.

Članak 13.

Osim zakupnine Zakupnik plaća troškove korištenja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade  razmjerno udjelu zakupljenog prostora prema površini cijele građevine, sukladno iskazanim površinama u tehničkoj dokumentaciji građevine, a u visini stvarno nastalih troškova.

 

Članak 14.

   Zakupnici mogu koristiti priključak na električnu energiju s pravom na odgovarajuću angažiranu snagu.

Zakupnici ne plaćaju naknadu za priključenje na vodovodnu mrežu, sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda.

Troškove rada i utrošenog materijala na izvedbi priključaka iz stavaka 1. i 2. ovog članka snose Zakupnici.

Priključak i troškove priključenja telefona snose Zakupnici.

Članak 15.

Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju te će ga privesti namjeni o svom trošku bez prava potraživanja.

 

Članak 16.

Nakon isteka ugovornog roka zakupa, a u slučaju da je isti ugovoren u kraćem trajanju nego što je to definirano člankom 7. ove Odluke, Zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu, pripada prvenstveno pravo na produljenje Ugovora o zakupu najviše do razdoblja određenog u čl. 7. ove Odluke.

Članak 17.

Tekst javnog natječaja mora sadržavati minimalno sljedeće:

 • predmet zakupa,
 • namjenu poslovnog prostora,
 • početni iznos zakupnine po m2,
 • vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
 • uvjete koje mora zadovoljiti potencijalni ponuditelj,
 • dokumentaciju koja čini sastavni dio ponude,
 • vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
 • iznos jamčevine,
 • adresu i rok za podnošenje pisane ponude za sudjelovanje u javnom natječaju,
 • vrijeme u koje se može razgledati poslovni prostor koji se daje u zakup,
 • odredbu da na javnom natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji imaju dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj, Gradu Pakracu ili LRA PCP d.o.o.

Članak 18.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od deset (10) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor. U suprotnom će se smatrati da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu.

 

Članak 19.

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

 • naziv/ime i adresu ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa u IBAN formatu zbog povrata jamčevine,
 • sažeti poslovni plan s pokazateljima novog zapošljavanja i ostvarenja poslovnih pokazatelja minimalno za vrijeme trajanja inkubacije – zakupa te naznakom djelatnosti koja bi se obavljala u poslovnom prostoru,
 • oznaku objekta inkubatora i poslovnog prostora za koji se ponuditelj natječe,
 • iznos zakupnine koji ne može biti niži od početnog iznosa određenog u članku 8. ove Odluke.

Ponudi je potrebno priložiti:

 • dokaz o uplati jamčevine,
 • potvrdu nadležne Porezne uprave iz koje je vidljivo da ponuditelj nema duga po osnovi javnih davanja,
 • potvrdu nadležnog Upravnog odjela Grada Pakraca i LRA PCP d.o.o. iz koje je vidljivo da ponuditelj nema dospjelih dugovanja prema Gradu Pakracu i LRA PCP d.o.o.,
 • izjavu o nekažnjavanju,
 • izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika o namjeri osnivanja poslovnog subjekta (obrta ili trgovačkog društva) sa sjedištem na području Grada Pakraca u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o zakupu u slučaju da je ponuditelj fizička osoba

Trgovačko društvo:

 • presliku rješenja o upisu u Sudski registar,
 • presliku Bilance i Računa dobiti i gubitka za prethodne dvije financijske godine osim u slučaju da je trgovačko društvo osnovano u godini prijave na javni natječaj.

Obrtnik:

 • presliku rješenja o upisu u Obrtni registar,
 • presliku prijave poreza na dohodak/dobit za prethodne dvije financijske godine osim u slučaju da je obrt osnovan u godini prijave na natječaj,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 12. ove Odluke.

Članak 20.

Jamčevina se određuje u iznosu od tisuću kuna (1.000,00 kn) i plaća se u korist žiro  računa Zakupodavca s naznakom „Jamčevina za zakup poslovnog prostora“.

Ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća, a izabranom ponuditelju se uračunava u zakupninu, odnosno naknadu zajedničkih troškova.

U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

Članak 21.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana otvaranja ponuda.

Članak 22.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži viši iznos zakupnine.

Članak 23.

Troškove ishođenja dozvola i suglasnosti za obavljanje gospodarske djelatnosti, kao i opremanja poslovnog prostora snosi Zakupnik, a Zakupodavac se obvezuje Zakupniku dati potrebne suglasnosti u ovim postupcima.

U slučaju da Zakupnik ima potrebu raditi prenamjene, izmjene stanja, uključujući bilo kakav oblik adaptacije poslovnog prostora, za iste mora ishoditi prethodnu pisanu suglasnost Zakupodavca.

Uvjete ulaganja u poslovni prostor, odnosno adaptacije iz prethodnog stavka i način podmirenja eventualnih troškova s tim u vezi bit će sadržaj suglasnosti iz prethodnog stavka ovog članka.

 

Članak 24.

O primopredaji poslovnog prostora Zakupniku sačinit će se poseban zapisnik.

Obveza plaćanja zakupnine teče od dana primopredaje poslovnog prostora Zakupniku.

Članak 25.

U slučaju da Zakupnik ne izvršava svoje obveze po zaključenom Ugovoru o zakupu poslovnog prostora u smislu plaćanja zakupnine te ne izvrši uplatu dospjelih zakupnina niti nakon pisane opomene Zakupodavca, Zakupodavac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor te aktivirati dostavljenu bianco zadužnicu.

U slučaju da Zakupnik ne ispunjava pokazatelje poslovanja planirane poslovnim planom, Zakupodavac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor te zatražiti povrat sredstava ostvarenih na ime povlaštene zakupnine u visini razlike od povlaštene zakupnine koju plaća Zakupnik i početne zakupnine iz točke 8. ove Odluke. Ukoliko Zakupnik ne izvrši povrat sredstava nakon pismenog poziva i obračuna od strane Zakupodavca, Zakupodavac ima pravo aktivirati dostavljenu bianco zadužnicu.

Članak 26.

Na sklapanje, izvršavanje i prestanak Ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora kao i odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).

Članak 27.

Zakupodavac će za provedbu javnog natječaja i odabir najpovoljnijeg ponuditelja imenovati posebno povjerenstvo.

Ugovor o zakupu s izabranim ponuditeljem zaključuje odgovorna osoba Zakupodavca, a na prijedlog povjerenstva za provedbu natječaja iz st. 1. ovog članka.

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti: Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u objektu Poduzetničkog inkubatora Pakrac (KLASA: 372-01/08-01/05, URBROJ: 2162-03/01-08-01) i Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u objektu „Poduzetničkog inkubatora Pakrac – druga generacija“ (KLASA: 372-01/13-01/2, URBROJ: 2162-05/05-13-02).

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:372-01/17-01/7

URBROJ:2162-04/01-17-1

U Pakracu, 19. prosinca 2017.

Predsjednik: Miroslav Ivančić,v. r.