Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku 2016/2017.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 2. sjednici, održanoj 12. rujna 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2016./2017.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/17-01/3
URBROJ: 2162-01/01-17-2
Pakrac, 12. rujna 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.