Statut Dječjeg gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), čl. 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), čl. 9. Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/16), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 20. sjednici, održanoj 10. ožujka 2017. g. donijelo

STATUT
Dječjeg gradskog vijeća Grada Pakraca

Članak 1.

Dječje gradsko vijeće Grada Pakraca (u nastavku: Dječje gradsko vijeće) je institucionalan okvir za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Pakraca, koji se provodi uz sudjelovanje Osnovne škole braće Radića Pakrac i Osnovne glazbene škole Pakrac.
Dječje gradsko vijeće ima za cilj ostvarivanje temeljnih dječjih prava zajamčenih Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djece, i to pravo djece na slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga odraslima, aktivno uključivanje i sudjelovanje u procesu donošenja odluka koje utječu na kvalitetu života djece.
Dječje Gradsko vijeće upozorava gradsku vlast na probleme i predlaže rješenja od interesa za djecu.

Članak 2.

Sjedište Dječjeg gradskog vijeća je u Osnovnoj školi braće Radića Pakrac, Bolnička ulica 55, 34550 Pakrac.

Članak 3.

Dječje Gradsko vijeće ima 21 člana/članicu.
Članovi/članice Dječjeg gradskog vijeća mogu biti učenici/učenice od 4. do 7. razreda osnovne škole i učenici Osnovne glazbene škole Pakrac.
U izborima za Dječje gradsko vijeće mogu sudjelovati svi učenici iz prethodnog stavka ovog članka.
Kandidat za člana/članicu Dječjeg gradskog vijeća može biti učenik/učenica uzornog vladanja, bez ijedne izrečene pedagoške mjere.

Članak 4.

Članovi Dječjeg gradskog vijeća biraju se na izborima koji se provode svake 2 godine.
Mandat članova traje dvije godine i ograničen je završetkom osnovnoškolskog školovanja.

Članak 5.

Gradonačelnik/gradonačelnica Grada Pakraca objavljuje datum i vrijeme izbora, najmanje 45 dana prije održavanja izbora.
Postupak izbora za članove/članice Dječjeg gradskog vijeća provodi Osnovna škola braće Radića u suradnji sa voditeljem/voditeljicom Dječjeg gradskog vijeća.
U roku od 30 dana od dana objave izbora sve zainteresirane učenici/e dostavljaju svoju kandidaturu u pisanoj formi razredniku/ci. Liste kandidata se objavljuju na oglasnoj ploči u predvorju školskih zgrada.
U svakom razredu osniva se Izborna komisija koju čine 3 učenika/ca.
Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća izabiru se tajnim glasovanjem uz nazočnost razrednika/ce koji jamče pravilnost izbora. Rezultati glasovanja unose se u zapisnik koji potpisuju članovi Izborne komisije i razrednici.
U slučaju istog broja glasova dvoje ili više kandidata iz istog razreda, izbori se ponavljaju između tih kandidata, neposredno nakon prebrojavanja glasova.
Po završenom glasovanju, zapisnici o glasovanju dostavljaju se u gradsku upravu koji u roku od 72 sata objavljuje rezultate izbora na web stranicama Grada Pakrac. Rezultati se istovremeno objavljuju i na oglasnim i web stranicama škola.

Članak 6.

Konstituirajuću sjednicu Dječjeg gradskog vijeća saziva gradonačelnik/gradonačelnica Grada Pakraca u roku 15 dana od dana objave rezultata izbora.
Dječje gradsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika, odnosno dječjeg gradonačelnika/gradonačelnice.

Članak 7.

Vijećnik Dječjeg gradskog vijeća obvezan je sudjelovati u svim aktivnostima Dječjeg gradskog vijeća (edukativne radionice, prikupljanje mišljenja i prijedloga, rad na projektu, promotivne aktivnosti) i o njima najmanje jednom mjesečno informirati razredni odjel u kojem je izabran.
Vijećnik je obvezan prikupiti mišljenja i prijedloge razrednog odjela u kojem je izabran o temama o kojima će se raspravljati na sjednici Dječjeg gradskog vijeća.
Škole vijećniku osiguravaju uvjete i pomoć u izvršavanju njegovih obveza.
Ako se vijećniku ne osigura mogućnost da informira ostale učenike ili prikupi mišljenja i prijedloge, vijećnik je obvezan o tome izvijestiti ravnatelja škole i dječjeg gradonačelnika.
Ukoliko vijećnik neopravdano ne sudjeluje na dvije uzastopne sjednice Dječjeg gradskog vijeća ili tri uzastopne aktivnosti (rad na projektu, edukativne radionice, promotivne aktivnosti, prikupljanje mišljenja i prijedloga) svaki vijećnik ili razredni odjel u kojem je izabran mogu predložiti da se raspravi o njegovoj odgovornosti i pokrenuti pitanje njegova razrješenja.
Odluka o razrješenju vijećnika u slučajevima opisanim u stavku 5. ovoga članka donosi se većinom glasova vijećnika prisutnih na sjednici, pod uvjetom da je na sjednici prisutno najmanje polovica od ukupnog broja vijećnika.
U slučaju razrješenja vijećnika, na toj funkciji zamijenit će ga kandidat koji je u razrednom odjelu na izborima za Dječje gradsko vijeće dobio drugi najveći broj glasova.
Ukoliko u razrednom odjelu nije bilo više kandidata provode se dopunski izbori, a mandat novoizabranog vijećnika Dječjeg gradskog vijeća traje do isteka mandata tog saziva.

Članak 8.

Dječje Gradsko vijeće bira dječjeg gradonačelnika/gradonačelnicu i jednog (1) zamjenika/zamjenicu.
Za dječjeg gradonačelnika mogu se kandidirati vijećnici Dječjeg gradskog vijeća i to podnošenjem pismene kandidature ravnatelju osnovne škole ili osobi koju ravnatelj ovlasti, u roku od osam (8) dana od objave rezultata izbora.
Dječjeg gradonačelnika i zamjenika dječjeg gradonačelnika biraju vijećnici Dječjeg gradskog vijeća javnim glasovanjem na konstituirajućoj sjednici, većinom glasova svih vijećnika.
U slučaju da dva kandidata ostvare jednak broj glasova, izbor se ponavlja između ta dva kandidata.
Mandat dječjeg gradonačelnika/gradonačelnice i njegovog/njenog zamjenika/zamjenice traje do izbora novog gradonačelnika/gradonačelnice.

Članak 9.

Dječji gradonačelnik/gradonačelnica predstavlja Dječje gradsko vijeće i sudjeluje na svim manifestacijama Grada Pakraca. Kada dječji gradonačelnik/gradonačelnica iz objektivnih razloga nije u mogućnosti sudjelovati u aktivnostima, zamjenjuje ga zamjenik/zamjenica dječjeg gradonačelnika.
Ako dječji gradonačelnik/gradonačelnica neopravdano ne sudjeluje na tri uzastopne sjednice Dječjeg gradskog vijeća ili na tri uzastopne aktivnosti (promotivne aktivnosti, edukativne radionice, prikupljanje mišljenja i prijedloga ili sl.), svaki vijećnik Dječjeg gradskog vijeća može predložiti da se raspravi o odgovornosti dječjeg gradonačelnika.
Prijedlog za razrješenje dječjeg gradonačelnika/gradonačelnice može podnijeti najmanje 1/3 izabranih vijećnika.
Odluku o razrješenju dječjeg gradonačelnika/gradonačelnice donosi Dječje gradsko vijeće većinom glasova svih izabranih vijećnika.
Ako je dječji gradonačelnik/gradonačelnica razriješen tijekom prve dvije godine mandata, provesti će se novi izbori za gradonačelnika/gradonačelnicu najkasnije u roku od 15 dana od razrješenja.
Ako je dječji gradonačelnik/gradonačelnica razriješen nakon dvije godine mandata, dužnost dječjeg gradonačelnika će do kraja mandata obnašati zamjenik/zamjenica.

Članak 10.

Gradonačelnik/gradonačelnica Grada Pakraca odlukom imenuje voditelja/icu Dječjeg gradskog vijeća, iz redova stručnih osoba koje svakodnevno rade s djecom na području Grada Pakraca, koje su završile seminar Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“ za voditelje dječjih gradskih vijeća.

Članak 11.

Dječje gradsko vijeće djeluje na temelju Programa rada. Program rada sadrži opis planiranih aktivnosti i projekata koji će se provoditi u dvogodišnjem mandatu kao i podatke o nositeljima, planiranim sredstvima i rokovima izvršenja planiranih aktivnosti.
Program rada donosi se većinom glasova svih vijećnika Dječjeg gradskog vijeća, a nakon donošenja dostavlja se Gradu Pakracu.
Sredstva za izvršenje Programa rada osiguravaju se u proračunu Grada Pakraca.

Članak 12.

Dječje gradsko vijeće surađuju se istim ili sličnim tijelima drugih jedinica lokalne ili regionalne samouprave u zemlji i inozemstvu.

Članak 13.

Dječje gradsko vijeće obavezno se informira o važnim dokumentima grada Pakraca, a osobito o:
a) proračunu Grada Pakraca,
b) Prostornom planu,
c) programima i inicijativama u području zdravstva i socijalne skrbi, školstva, sporta, kulture i slobodnog vremena,
d) planovima i programima uređenja zelenih površina i sportsko – rekreacijskih područja.
Dječje gradsko vijeće daje svoje mišljenje o važnim dokumentima Osnovne škole braće Radića Pakrac i Osnovne glazbene škole Pakrac, a obvezno o:
a) planu i programu rada,
b) planu radova na uređenju objekata i okoliša školskih zgrada i
c) planu promjena u organizaciji rada škole.
Dječje gradsko vijeće donosi svoje mišljenje na temelju materijala koji pripremaju stručne službe gradske uprave i škola, a uz pomoć stručnih djelatnika tih tijela/ustanova i voditelja/voditeljice Dječjeg gradskog vijeća.
Mišljenja, odluke i drugi akti Dječjeg gradskog vijeća dostavlja se u pisanoj formi gradonačelniku/gradonačelnici Grada Pakraca.

Članak 14.

Dječje gradsko vijeće može samoinicijativno, te na prijedlog djece i škola raspravljati i iznositi prijedloge o:
a) potrebama djece i mladih,
b) radu gradskih ustanova i trgovačkih društava vezanom uz interese djece,
c) kapitalnim projektima od interesa za cijelu zajednicu,
d) planovima razvoja školstva,
e) programima izvannastavnih aktivnosti,
f) programima obilježavanja blagdana i važnih datuma u školi i gradu.
Mišljenja i prijedlozi dostavljaju se nadležnim tijelima gradske uprave i škola, koja su ih dužna razmotriti i o zaključcima pisano izvijestiti Dječje gradsko vijeće.

Članak 15.

Dječje gradsko vijeće održava sjednice najmanje jednom tromjesečno.
Sjednicu saziva Dječji gradonačelnik.
Sjednice Dječjeg gradskog vijeća sazivaju se pisanim pozivom, koji se zajedno sa materijalima koji se odnose na pitanja o kojima će se raspravljati na sjednici, dostavljaju svim vijećnicima najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice, a mogu se dostaviti u elektroničkom obliku.
Sjednica se može održati ako je prisutna većina vijećnika.
Dječje gradsko vijeće se izjašnjava o prijedlozima javno, odnosno dizanjem ruku.
Prijedlog dnevnog reda sjednice utvrđuje dječji gradonačelnik, na početku svake sjednice.
O radu sjednice se vodi zapisnik.
Zapisnik o radu sjednice dostavlja se u roku 15 dana od održavanja sjednice gradonačelniku/gradonačelnici Grada Pakraca i upravnom tijelu nadležnom za društvene djelatnosti

Članak 16.

Dječji gradonačelnik/ca:

a) saziva sjednice Dječjeg gradskog vijeća,
b) utvrđuje kvorum za održavanje sjednice,
c) predlaže dnevni red i vodi sjednicu,
d) osigurava rad sukladno Statutu.

Članak 17.

Komunikacija između Dječjeg gradskog vijeća i Grada Pakraca osigurava se nazočnošću gradonačelnika/gradonačelnice Grada Pakraca ili njegova/njenog zamjenika/zamjenice na sjednicama Dječjeg gradskog vijeća.
U slučaju spriječenosti, gradonačelnik/gradonačelnica ili zamjenik/zamjenica gradonačelnika Grada Pakraca imenuju osobu ili osobe koje će umjesto njih nazočiti sjednici Dječjeg gradskog vijeća.

Članak 18.

Sjednice Dječjeg gradskog vijeća su javne.
O radu Dječjeg gradskog vijeća javnost se obavještava putem internetskih stranica Grada Pakraca, Osnovne škole braće Radića i Osnovne glazbene škole Pakrac, te objavama na oglasnoj ploči škola.

Članak 19.

Statut Dječjeg gradskog vijeća stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-01/16-01/6
URBROJ: 2162-04/03-17-7
U Pakracu, 10.3.2017.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.