Statut Dječjeg gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), čl. 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), čl. 9. Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/16), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 20. sjednici, održanoj 10. ožujka 2017. g. donijelo STATUT Dječjeg gradskog...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Temeljem odredbi članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11,84/11,90/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14, 36/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. g.

Temeljem odredbi članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11,84/11,90/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14, 36/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća gradonačelnika za razdoblje od 1. 7. 2016. do 31. 12. 2016.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6//13) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 20. sjednici, održanoj 10. ožujka 2017. g. donijelo je slijedeći Z A K L J U Č A K Usvaja se polugodišnje izvješće o radu obnašateljice dužnosti gradonačelnika za razdoblje ...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća tvrtke „Komunalac“ d.o.o. o gospodarenju otpadom za 2016.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 20. sjednici, održanoj 10. ožujka 2017.g. donijelo slijedeći Z A K L J U Č A K 1. Usvaja se Izvješće tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac o gospodarenju otpadom za 2016.g. 2. Izvješće iz točke...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2016.g. Muzeja grada Pakraca

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 20. sjednici, održanoj 10. ožujka 2017.g. donijelo slijedeći Z A K L J U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Muzeja grada Pakraca za 2016.g. 2. Izvješće iz točke...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2016.g. Gradske knjižnice Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 20. sjednici, održanoj 10. ožujka 2017.g. donijelo slijedeći Z A K L J U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Pakrac za 2016.g. 2. Izvješće iz točke...

Pročitaj više

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku OGŠ Pakrac o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 23017./2018.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 20. sjednici, održanoj 10. ožujka 2017.g. donijelo slijedeći Z A K L J U Č A K 1. Daje se prethodna suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku...

Pročitaj više

Odluka o otpisu potraživanja

Temeljem odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) te članka 7. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2017. g. ("Službeni glasnik grada Pakraca" br. 5/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na dvadesetoj sjednici održanoj 10. ožujka 2017. godine donosi O D L U K U o otpisu potraživanja Članak 1. Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom odlukom otpisuje potraživanja od Stolarije Barić iz Kutjeva, vl. Drago Barić; za plaćene,...

Pročitaj više

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) te Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 1/10, 3/12) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 20. sjednici održanoj...

Pročitaj više

Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

Temeljem odredbi čl. 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13) i čl. 17. st. 1, čl. 7. i čl. 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 20. sjednici, održanoj 10. ožujka 2017. g. donijelo Odluku o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ Članak...

Pročitaj više

Odluka o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“

Temeljem odredbi čl. 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) i čl. 17. st. 1, čl. 9 i čl. 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 20. sjednici, održanoj 10. ožujka 2017. g. donijelo Odluku o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“ Članak...

Pročitaj više

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Temeljem odredbe članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj dana 10. ožujka 2017. godine donosi O D L U K U o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Članak 1. U članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika...

Pročitaj više

Odluka o podršci i sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca ("Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 20. sjednici održanoj 10. ožujka 2017. godine donosi ODLUKU o podršci i sufinanciranju projekta „POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE „LIPIK-PAKRAC“ Članak...

Pročitaj više

Odluka o davanju suglasnosti udruzi „Hrvatska žena Prekopakra“ za provedbu ulaganja: Građenje zgrade za rad udruga MO Prekopakra

Temeljem Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br.71/16, 15/17, 17/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj dana 10. ožujak 2017. godine donosi, O D L U K U o davanju suglasnosti udruzi „Hrvatska žena Prekopakra“ za provedbu ulaganja: „GRAĐENJE...

Pročitaj više

Odluka o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: Urbanističko-arhitektonsko rješenje središnjeg gradskog trga – glavni trg i pješačka ulica

Temeljem Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br.71/16, 15/17, 17/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj dana 10. ožujka 2017. godine donosi, O D L U K U o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: „URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO...

Pročitaj više