Statut Dječjeg gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), čl. 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), čl. 9. Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/16), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 20. sjednici, održanoj 10. ožujka 2017. g. donijelo

STATUT
Dječjeg gradskog vijeća Grada Pakraca

Članak 1.

Dječje gradsko vijeće Grada Pakraca (u nastavku: Dječje gradsko vijeće) je institucionalan okvir za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Pakraca, koji se provodi uz sudjelovanje Osnovne škole braće Radića Pakrac i Osnovne glazbene škole Pakrac.
Dječje gradsko vijeće ima za cilj ostvarivanje temeljnih dječjih prava zajamčenih Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djece, i to pravo djece na slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga odraslima, aktivno uključivanje i sudjelovanje u procesu donošenja odluka koje utječu na kvalitetu života djece.
Dječje Gradsko vijeće upozorava gradsku vlast na probleme i predlaže rješenja od interesa za djecu.

Članak 2.

Sjedište Dječjeg gradskog vijeća je u Osnovnoj školi braće Radića Pakrac, Bolnička ulica 55, 34550 Pakrac.

Članak 3.

Dječje Gradsko vijeće ima 21 člana/članicu.
Članovi/članice Dječjeg gradskog vijeća mogu biti učenici/učenice od 4. do 7. razreda osnovne škole i učenici Osnovne glazbene škole Pakrac.
U izborima za Dječje gradsko vijeće mogu sudjelovati svi učenici iz prethodnog stavka ovog članka.
Kandidat za člana/članicu Dječjeg gradskog vijeća može biti učenik/učenica uzornog vladanja, bez ijedne izrečene pedagoške mjere.

Članak 4.

Članovi Dječjeg gradskog vijeća biraju se na izborima koji se provode svake 2 godine.
Mandat članova traje dvije godine i ograničen je završetkom osnovnoškolskog školovanja.

Članak 5.

Gradonačelnik/gradonačelnica Grada Pakraca objavljuje datum i vrijeme izbora, najmanje 45 dana prije održavanja izbora.
Postupak izbora za članove/članice Dječjeg gradskog vijeća provodi Osnovna škola braće Radića u suradnji sa voditeljem/voditeljicom Dječjeg gradskog vijeća.
U roku od 30 dana od dana objave izbora sve zainteresirane učenici/e dostavljaju svoju kandidaturu u pisanoj formi razredniku/ci. Liste kandidata se objavljuju na oglasnoj ploči u predvorju školskih zgrada.
U svakom razredu osniva se Izborna komisija koju čine 3 učenika/ca.
Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća izabiru se tajnim glasovanjem uz nazočnost razrednika/ce koji jamče pravilnost izbora. Rezultati glasovanja unose se u zapisnik koji potpisuju članovi Izborne komisije i razrednici.
U slučaju istog broja glasova dvoje ili više kandidata iz istog razreda, izbori se ponavljaju između tih kandidata, neposredno nakon prebrojavanja glasova.
Po završenom glasovanju, zapisnici o glasovanju dostavljaju se u gradsku upravu koji u roku od 72 sata objavljuje rezultate izbora na web stranicama Grada Pakrac. Rezultati se istovremeno objavljuju i na oglasnim i web stranicama škola.

Članak 6.

Konstituirajuću sjednicu Dječjeg gradskog vijeća saziva gradonačelnik/gradonačelnica Grada Pakraca u roku 15 dana od dana objave rezultata izbora.
Dječje gradsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika, odnosno dječjeg gradonačelnika/gradonačelnice.

Članak 7.

Vijećnik Dječjeg gradskog vijeća obvezan je sudjelovati u svim aktivnostima Dječjeg gradskog vijeća (edukativne radionice, prikupljanje mišljenja i prijedloga, rad na projektu, promotivne aktivnosti) i o njima najmanje jednom mjesečno informirati razredni odjel u kojem je izabran.
Vijećnik je obvezan prikupiti mišljenja i prijedloge razrednog odjela u kojem je izabran o temama o kojima će se raspravljati na sjednici Dječjeg gradskog vijeća.
Škole vijećniku osiguravaju uvjete i pomoć u izvršavanju njegovih obveza.
Ako se vijećniku ne osigura mogućnost da informira ostale učenike ili prikupi mišljenja i prijedloge, vijećnik je obvezan o tome izvijestiti ravnatelja škole i dječjeg gradonačelnika.
Ukoliko vijećnik neopravdano ne sudjeluje na dvije uzastopne sjednice Dječjeg gradskog vijeća ili tri uzastopne aktivnosti (rad na projektu, edukativne radionice, promotivne aktivnosti, prikupljanje mišljenja i prijedloga) svaki vijećnik ili razredni odjel u kojem je izabran mogu predložiti da se raspravi o njegovoj odgovornosti i pokrenuti pitanje njegova razrješenja.
Odluka o razrješenju vijećnika u slučajevima opisanim u stavku 5. ovoga članka donosi se većinom glasova vijećnika prisutnih na sjednici, pod uvjetom da je na sjednici prisutno najmanje polovica od ukupnog broja vijećnika.
U slučaju razrješenja vijećnika, na toj funkciji zamijenit će ga kandidat koji je u razrednom odjelu na izborima za Dječje gradsko vijeće dobio drugi najveći broj glasova.
Ukoliko u razrednom odjelu nije bilo više kandidata provode se dopunski izbori, a mandat novoizabranog vijećnika Dječjeg gradskog vijeća traje do isteka mandata tog saziva.

Članak 8.

Dječje Gradsko vijeće bira dječjeg gradonačelnika/gradonačelnicu i jednog (1) zamjenika/zamjenicu.
Za dječjeg gradonačelnika mogu se kandidirati vijećnici Dječjeg gradskog vijeća i to podnošenjem pismene kandidature ravnatelju osnovne škole ili osobi koju ravnatelj ovlasti, u roku od osam (8) dana od objave rezultata izbora.
Dječjeg gradonačelnika i zamjenika dječjeg gradonačelnika biraju vijećnici Dječjeg gradskog vijeća javnim glasovanjem na konstituirajućoj sjednici, većinom glasova svih vijećnika.
U slučaju da dva kandidata ostvare jednak broj glasova, izbor se ponavlja između ta dva kandidata.
Mandat dječjeg gradonačelnika/gradonačelnice i njegovog/njenog zamjenika/zamjenice traje do izbora novog gradonačelnika/gradonačelnice.

Članak 9.

Dječji gradonačelnik/gradonačelnica predstavlja Dječje gradsko vijeće i sudjeluje na svim manifestacijama Grada Pakraca. Kada dječji gradonačelnik/gradonačelnica iz objektivnih razloga nije u mogućnosti sudjelovati u aktivnostima, zamjenjuje ga zamjenik/zamjenica dječjeg gradonačelnika.
Ako dječji gradonačelnik/gradonačelnica neopravdano ne sudjeluje na tri uzastopne sjednice Dječjeg gradskog vijeća ili na tri uzastopne aktivnosti (promotivne aktivnosti, edukativne radionice, prikupljanje mišljenja i prijedloga ili sl.), svaki vijećnik Dječjeg gradskog vijeća može predložiti da se raspravi o odgovornosti dječjeg gradonačelnika.
Prijedlog za razrješenje dječjeg gradonačelnika/gradonačelnice može podnijeti najmanje 1/3 izabranih vijećnika.
Odluku o razrješenju dječjeg gradonačelnika/gradonačelnice donosi Dječje gradsko vijeće većinom glasova svih izabranih vijećnika.
Ako je dječji gradonačelnik/gradonačelnica razriješen tijekom prve dvije godine mandata, provesti će se novi izbori za gradonačelnika/gradonačelnicu najkasnije u roku od 15 dana od razrješenja.
Ako je dječji gradonačelnik/gradonačelnica razriješen nakon dvije godine mandata, dužnost dječjeg gradonačelnika će do kraja mandata obnašati zamjenik/zamjenica.

Članak 10.

Gradonačelnik/gradonačelnica Grada Pakraca odlukom imenuje voditelja/icu Dječjeg gradskog vijeća, iz redova stručnih osoba koje svakodnevno rade s djecom na području Grada Pakraca, koje su završile seminar Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“ za voditelje dječjih gradskih vijeća.

Članak 11.

Dječje gradsko vijeće djeluje na temelju Programa rada. Program rada sadrži opis planiranih aktivnosti i projekata koji će se provoditi u dvogodišnjem mandatu kao i podatke o nositeljima, planiranim sredstvima i rokovima izvršenja planiranih aktivnosti.
Program rada donosi se većinom glasova svih vijećnika Dječjeg gradskog vijeća, a nakon donošenja dostavlja se Gradu Pakracu.
Sredstva za izvršenje Programa rada osiguravaju se u proračunu Grada Pakraca.

Članak 12.

Dječje gradsko vijeće surađuju se istim ili sličnim tijelima drugih jedinica lokalne ili regionalne samouprave u zemlji i inozemstvu.

Članak 13.

Dječje gradsko vijeće obavezno se informira o važnim dokumentima grada Pakraca, a osobito o:
a) proračunu Grada Pakraca,
b) Prostornom planu,
c) programima i inicijativama u području zdravstva i socijalne skrbi, školstva, sporta, kulture i slobodnog vremena,
d) planovima i programima uređenja zelenih površina i sportsko – rekreacijskih područja.
Dječje gradsko vijeće daje svoje mišljenje o važnim dokumentima Osnovne škole braće Radića Pakrac i Osnovne glazbene škole Pakrac, a obvezno o:
a) planu i programu rada,
b) planu radova na uređenju objekata i okoliša školskih zgrada i
c) planu promjena u organizaciji rada škole.
Dječje gradsko vijeće donosi svoje mišljenje na temelju materijala koji pripremaju stručne službe gradske uprave i škola, a uz pomoć stručnih djelatnika tih tijela/ustanova i voditelja/voditeljice Dječjeg gradskog vijeća.
Mišljenja, odluke i drugi akti Dječjeg gradskog vijeća dostavlja se u pisanoj formi gradonačelniku/gradonačelnici Grada Pakraca.

Članak 14.

Dječje gradsko vijeće može samoinicijativno, te na prijedlog djece i škola raspravljati i iznositi prijedloge o:
a) potrebama djece i mladih,
b) radu gradskih ustanova i trgovačkih društava vezanom uz interese djece,
c) kapitalnim projektima od interesa za cijelu zajednicu,
d) planovima razvoja školstva,
e) programima izvannastavnih aktivnosti,
f) programima obilježavanja blagdana i važnih datuma u školi i gradu.
Mišljenja i prijedlozi dostavljaju se nadležnim tijelima gradske uprave i škola, koja su ih dužna razmotriti i o zaključcima pisano izvijestiti Dječje gradsko vijeće.

Članak 15.

Dječje gradsko vijeće održava sjednice najmanje jednom tromjesečno.
Sjednicu saziva Dječji gradonačelnik.
Sjednice Dječjeg gradskog vijeća sazivaju se pisanim pozivom, koji se zajedno sa materijalima koji se odnose na pitanja o kojima će se raspravljati na sjednici, dostavljaju svim vijećnicima najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice, a mogu se dostaviti u elektroničkom obliku.
Sjednica se može održati ako je prisutna većina vijećnika.
Dječje gradsko vijeće se izjašnjava o prijedlozima javno, odnosno dizanjem ruku.
Prijedlog dnevnog reda sjednice utvrđuje dječji gradonačelnik, na početku svake sjednice.
O radu sjednice se vodi zapisnik.
Zapisnik o radu sjednice dostavlja se u roku 15 dana od održavanja sjednice gradonačelniku/gradonačelnici Grada Pakraca i upravnom tijelu nadležnom za društvene djelatnosti

Članak 16.

Dječji gradonačelnik/ca:

a) saziva sjednice Dječjeg gradskog vijeća,
b) utvrđuje kvorum za održavanje sjednice,
c) predlaže dnevni red i vodi sjednicu,
d) osigurava rad sukladno Statutu.

Članak 17.

Komunikacija između Dječjeg gradskog vijeća i Grada Pakraca osigurava se nazočnošću gradonačelnika/gradonačelnice Grada Pakraca ili njegova/njenog zamjenika/zamjenice na sjednicama Dječjeg gradskog vijeća.
U slučaju spriječenosti, gradonačelnik/gradonačelnica ili zamjenik/zamjenica gradonačelnika Grada Pakraca imenuju osobu ili osobe koje će umjesto njih nazočiti sjednici Dječjeg gradskog vijeća.

Članak 18.

Sjednice Dječjeg gradskog vijeća su javne.
O radu Dječjeg gradskog vijeća javnost se obavještava putem internetskih stranica Grada Pakraca, Osnovne škole braće Radića i Osnovne glazbene škole Pakrac, te objavama na oglasnoj ploči škola.

Članak 19.

Statut Dječjeg gradskog vijeća stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-01/16-01/6
URBROJ: 2162-04/03-17-7
U Pakracu, 10.3.2017.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Temeljem odredbi članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11,84/11,90/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14, 36/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09; 1/13; 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 20. sjednici, održanoj 10. ožujka 2017.g. donijelo

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz č. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016.g.
2. Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/17-01/9
URBROJ: 2162-06/01-17-3
U Pakracu, 10. 3. 2017.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. g.

Temeljem odredbi članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11,84/11,90/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14, 36/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09; 1/13; 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 20. sjednici, održanoj 10. ožujka 2017.g. donijelo

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016.g.
2. Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/17-01/9
URBROJ: 2162-06/01-17-3
U Pakracu, 10.3.2017.

Predsjednik: Zoran Krejči,v.r.

Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća gradonačelnika za razdoblje od 1. 7. 2016. do 31. 12. 2016.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6//13) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 20. sjednici, održanoj 10. ožujka 2017. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

  1. Usvaja se polugodišnje izvješće o radu obnašateljice dužnosti gradonačelnika za razdoblje  07.2016. – 31.12.2016. godine.
  2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.
  3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 022-05/17-01/2

URBROJ: 2162-02/01-17-2

U Pakracu, 10.3.2017.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Zaključak o usvajanju Izvješća tvrtke „Komunalac“ d.o.o. o gospodarenju otpadom za 2016.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 20. sjednici, održanoj 10. ožujka 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac o gospodarenju otpadom za 2016.g.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 351-01/17-01/4
URBROJ: 2162-06/01-17-2
U Pakracu, 10. 3. 2017.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2016.g. Muzeja grada Pakraca

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 20. sjednici, održanoj 10. ožujka 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Muzeja grada Pakraca za 2016.g.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-05/17-01/1
URBROJ: 2162-04/01-17-2
U Pakracu, 10. 3. 2017.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2016.g. Gradske knjižnice Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 20. sjednici, održanoj 10. ožujka 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Pakrac za 2016.g.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-04/17-01/2
URBROJ: 2162-04/01-17-2
U Pakracu, 10. 3. 2017.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku OGŠ Pakrac o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 23017./2018.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 20. sjednici, održanoj 10. ožujka 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Daje se prethodna suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja
za školsku godinu 2017./2018. Osnovne glazbene škole Pakrac.

2. Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te
neće biti posebno objavljivana.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/17-01/1
URBROJ: 2162-04/01-17-2
U Pakracu, 10. 3. 2017.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Odluka o otpisu potraživanja

Temeljem odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) te članka 7. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2017. g. (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na dvadesetoj sjednici održanoj 10. ožujka 2017. godine donosi

O D L U K U
o otpisu potraživanja

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom odlukom otpisuje potraživanja od Stolarije Barić iz Kutjeva, vl. Drago Barić; za plaćene, a neizvedene radove na izgradnji gradske sportske dvorane u Pakracu u iznosu od 1.093.793,13 kn zbog nemogućnosti naplate; a prema pravomoćnoj drugostupanjskoj sudskoj presudi po kojoj Grad Pakrac nije uspio u sporu zbog naplate predmetnog potraživanja.

Članak 2.

Zadužuje se obnašateljica dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca, odnosno Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca za provedbu točke 1. ove Odluke, na način da se ova odluka koristi kao dokument za unos u poslovne knjige.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 415-07/17-01/3
URBROJ: 2162-05/01-17-1
U Pakracu, 10. 3. 2017.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) te Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/10, 3/12) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 20. sjednici održanoj dana 10. ožujka 2017. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Članak 1.

Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca i to:
1. Kuća s pripadajućim dvorištem, označeno kao k.č.br. 823/2, vrt kod kuće u mjestu, površine 153 čhv, k.č.br. 824/2, dvorište u mjestu, površine 37 čhv, k.č.br. 825/2, zemljište bez zgrade u mjestu, površine 4 čhv i zgrada bez zemljišta sagrađena na k.č.br. 825/2, sve upisano u zk. ul. 109, k.o. Pakrac, Ulica Matije Gupca 21, Pakrac.
Početna cijena: 162.958,16 kuna.
2. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 2239/5, livada novakuša, površine 827 m2, upisano u z. k. ul. 1533, k. o. Pakrac, Ulica Ivana Gundulića;
Početna cijena: 18.612,67 kuna.
3. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 2239/6, livada novakuša, površine 784 m2, upisano u z. k. ul. 1533, k. o. Pakrac, Ulica Ivana Gundulića;
Početna cijena: 17.641,57 kuna.
4. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 743/40, pašnjak, površine 1.068 m2, upisano u z. k. ul. 1038, k. o. Prekopakra, Ulica Stjepana Radića;
Početna cijena: 23.068,80 kuna.
5. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 743/39, pašnjak, površine 1.057 m2, upisano u z. k. ul. 1038, k. o. Prekopakra, Ulica Stjepana Radića;
Početna cijena: 24.733,80 kuna.
6. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 743/35, pašnjak, površine 673 m2, upisano u z. k. ul. 1038, k. o. Prekopakra, Ulica Stjepana Radića;
Početna cijena: 15.748,20 kuna.
7. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 743/30, pašnjak, površine 572 m2, upisano u z. k. ul. 1038, k. o. Prekopakra, Ulica Stjepana Radića;
Početna cijena: 15.444,00 kuna.
8. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 743/36, pašnjak, površine 817 m2, upisano u z. k. ul. 1038, k. o. Prekopakra, Ulica Stjepana Radića;
Početna cijena: 19.094,40 kuna.
9. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 72/4, oranica u selu, površine 547 m2, upisano u z. k. ul. br. 316, k. o. Kraguj;
Početna cijena: 7.384,50 kuna.
10. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 2/9, dvorište potkućnica, površine 719 m2, upisano u z. k. ul. br. 316, k. o. Kraguj;
Početna cijena: 8.897,63 kuna.
11. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 1646/20, oranica u slatini, površine 934 m2, upisano u z. k. ul. 1410, k. o. Badljevina, Ulica 30. svibnja;
Početna cijena: 25.218,00 kuna.
12. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 18/1, oranica u selu, površine 2.000 m2, upisano u z. k. ul. 1387, k. o. Badljevina, Ulica Vladimira Nazora;
Početna cijena: 54.000,00 kuna.
13. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 411, kuća, dvorište i gospodarska zgrada, površine 867 m2 i k. č. br. 412/2, vrt kod kuće, površine 285 m2, ukupne površine 1.152 m2, upisano u z. k. ul. 1410, k. o. Badljevina, Ulica Vladimira Nazora;
Početna cijena: 35.251,20 kuna.

UVJETI PRODAJE NEKRETNINA IZ ČLANKA 1. OVE ODLUKE

Članak 2.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja u „Pakračkom listu”.

Članak 3.

Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

Za kupnju nekretnina iz članka 1. ove Odluke plaća se jamčevina u iznosu od 10 % (deset posto) od utvrđene početne cijene.
Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.
Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.
Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 8 (osam) dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

Članak 5.

Ponuda mora sadržavati:
 ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe,
 iznos ponuđene cijene u kunama, koja ne može biti manja od početne cijene iz članka 1. ove Odluke uz naznaku nekretnine za koju se ponuda daje.

Članak 6.

Prilozi uz ponudu:
 fizičke osobe – preslika domovnice,
 obrtnici – preslika obrtnice,
 trgovačka društva – izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana,
 potvrda o uplati jamčevine.

Članak 7.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.

Članak 8.

Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dana primitka poziva prodavatelja sklopiti kupoprodajni ugovor, te u daljnjem roku od 90 dana isplatiti ugovorenu kupoprodajnu cijenu u cijelosti.

Članak 9.

Ukoliko jedini ponuditelj odustane od svoje ponude ili u slučaju više identičnih ponuda, natječaj će se ponoviti s novim iznosom početne cijene.

Članak 10.

Pisana ponuda, u zatvorenoj omotnici s naznakom: “Ponuda za kupnju nekretnine – ne otvarati”, uz dokumentaciju dostavlja se osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac.

Članak 11.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Članak 12.

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju navedenih nekretnina.

Članak 13.

Prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja.

Članak 14.

Javni natječaj za prodaju nekretnina iz članka 1. ove Odluke objavit će se u „Pakračkom listu” i web stranicama Grada Pakraca.

Članak 15.

Natječajni postupak provodi nadležno upravno tijelo u skladu s odredbama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca.

Članak 16.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi obnašateljica dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca.
Ovlašćuje se obnašateljica dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca zaključiti kupoprodajni ugovor s izabranim ponuditeljem.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 943-01/17-01/1

URBROJ:2162-04/01-17-1
U Pakracu, 10. 3. 2017.

Predsjednik:  Zoran Krejči, v.r.

Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

Temeljem odredbi čl. 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13) i čl. 17. st. 1, čl. 7. i čl. 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 20. sjednici, održanoj 10. ožujka 2017. g. donijelo

Odluku o dodjeli
javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

Članak 1.

Javno priznanje Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ dodjeljuje se:
– prof. dr. sc. Matiji Berljaku, za područje kulture,
– povijesnom društvu Pakrac – Lipik, za područje drugih društvenih djelatnosti,
– brigadiru HV Damiru Vošu, za područje obrane i sigurnosti.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/17-01/1
URBROJ: 2162-04/01-17-10
U Pakracu, 10. 3. 2017.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Odluka o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“

Temeljem odredbi čl. 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) i čl. 17. st. 1, čl. 9 i čl. 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 20. sjednici, održanoj 10. ožujka 2017. g. donijelo

Odluku o dodjeli
javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“

Članak 1.

Javno priznanje „Pečat Grada Pakraca“, za osobiti doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada, dodjeljuje se:
– župniku Matiji Jurakoviću.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/17-01/1
URBROJ: 2162-04/01-17-9
U Pakracu, 10.3.2017.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Temeljem odredbe članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj dana 10. ožujka 2017. godine donosi

O D L U K U
o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Članak 1.

U članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/2011) u tablici pod rednim brojem 4., radno mjesto: stručni suradnik za društvene djelatnosti, koeficijent 1,81 se mijenja, tako da sada iznosi 2,00.

Članak 2.

Sve ostale odredbe Odluke iz čl. 1. ove Odluke ostaju nepromijenjene i na snazi i dalje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 01. travnja 2017. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 120-01/17-01/02 URBROJ: 2162-04/01-17-1
U Pakracu, 10.3.2017.g.

Predsjednik: Zoran Krejči,v.r.

Odluka o podršci i sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 20. sjednici održanoj 10. ožujka 2017. godine donosi

ODLUKU
o podršci i sufinanciranju projekta
„POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE „LIPIK-PAKRAC“

Članak 1.

Ovom odlukom Gradsko vijeće Grada Pakraca podržava provedbu (apliciranje i izgradnju) projekta „POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE „LIPIK-PAKRAC“.

Članak 2.

Grad Pakrac će zajedno sa Gradom Lipikom sudjelovati u sufinanciranju projekta iz članka 1. ove Odluke u visini 3,73 % od njegove ukupne vrijednosti.
Grad Pakrac će iz sredstava gradskog proračuna sufinancirati 2,17 % ukupne vrijednosti projekta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Gradsko vijeće ovlašćuje gradonačelnika Grada Pakraca za potpisivanje svih dokumenata potrebnih za provedbu projekta iz članka 1.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

KLASA: 363-01/17-01/12
URBROJ: 2162-06/01-17-1
U Pakracu, 10. 3. 2017.

Predsjednik: Zoran Krejči,v.r.

Odluka o davanju suglasnosti udruzi „Hrvatska žena Prekopakra“ za provedbu ulaganja: Građenje zgrade za rad udruga MO Prekopakra

Temeljem Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br.71/16, 15/17, 17/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj dana 10. ožujak 2017. godine donosi,

O D L U K U

o davanju suglasnosti udruzi „Hrvatska žena Prekopakra“ za provedbu ulaganja:
„GRAĐENJE ZGRADE ZA RAD UDRUGA MO PREKOPAKRA“.

Članak 1.

U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu ulaganja : „Građenje zgrade za rad udruga MO Prekopakra, na zemljištu oznake k.č. br. 537/2 k.o. Prekopakra, prema Glavnom projektu (Zajednička oznaka projekta : 047/2016); I. – ARHITEKTONSKI PROJEKT, PROJEKT UREĐENJA OKOLIŠA , BR.T.D.: 047/2016-AP, izrađen po “AIG PROJEKT” d.o.o., Pakrac; II. GRAĐEVINSKI PROJEKT, BR.TD.: B-020816-A, izrađen po KID d.o.o., Požega; III. VODOVOD I KANALIZACIJA, B.R. T.D.: 047/2016-VIK, izrađen po “AIG PROJEKT” d.o.o., Pakrac; IV. ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT (ELEKTROTEHNIČKE I ELEKTRONIČKE INSTALACIJE I LPS), br. TDE 033/16, izrađen po BREBER-PROJEKT d.o.o. Daruvar; V. STROJARSKI PROJEKT, izrađen po ENERGO-ING d.o.o., Broj: TD-41/16 ;VI. ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA, Broj projekta:E-2016-11 izrađen po KELVIN d.o.o. Požega

Članak 2.

U skladu s člankom 16. stavkom 13. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ te u skladu s odredbama Natječaja za provedbu Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“,
kao sastavni dio ove Odluke donosi se Prilog „Opis projekta/operacije“.

Članak 3.

Za podnositelja zahtjeva za potporu – Korisnika potpore ovlašćuje se udruga „Hrvatska žena Prekopakra“ , Ante Starčevića b.b. (OIB:01151153292).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/17-01/14

URBROJ: 2162-06/01-17-1
U Pakracu, 10. 3. 2017.

Predsjednik: Zoran Krejči,v.r.

Odluka o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: Urbanističko-arhitektonsko rješenje središnjeg gradskog trga – glavni trg i pješačka ulica

Temeljem Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br.71/16, 15/17, 17/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj dana 10. ožujka 2017. godine donosi,

O D L U K U

o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja:
„URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠENJE SREDIŠNJEG GRADSKOG TRGA – GLAVNI TRG I PJEŠAČKA ULICA“

Članak 1.

U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu ulaganja :
„ Urbanističko-arhitektonsko rješenje središnjeg gradskog trga – glavni trg i pješačka ulica “ na k.č. br. dio 444,445, dio 459/2, dio 570 k.o. Pakrac, prema Glavnom projektu (ZOP: 22b-15/SGT-P) : I. ARHITEKTONSKI PROJEKT, T.D. 22b/2015 izrađen po “MODRA”d.o.o., Zagreb; II. GRAĐEVINSKI PROJEKT, T.D. 08/2016 – STATIČKI PRORAČUN, izrađen po “SPRING”d.o.o., Zagreb; III. PROJEKT KRAJOBRAZNOG UREĐENJA,T.D. 21/15-Gb/16, izrađen po Ured ovlaštene krajobrazne arhitektice Ivanka Mlinarić,Zagreb; IV. ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT ,T.D. ZT-247-16-37, izrađen po “ZIV-TICA“d.o.o., Zagreb, – Knjiga IV/I- Elektrotehnički projekt, Knjiga IV/II- Građevinski projekt; V. GRAĐEVINSKI PROJEKT- Prometnica ispred zgrade poglavarstva, spoj kioska i vrtnih hidranata na gradski vodovod i spoj odvodnje trga i kioska na gradsku kanalizaciju, T.D. 68/2016, izrađen po “PLANUM” d.o.o., Karlovac,

Članak 2.

U skladu s člankom 16. stavkom 13. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ te u skladu s odredbama Natječaja za provedbu Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“,
kao sastavni dio ove Odluke donosi se Prilog „Opis projekta/operacije“.

Članak 3.

Za podnositelja zahtjeva za potporu – Korisnika potpore ovlašćuje se Grad Pakrac, Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18 (OIB:79689915301).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/17-01/14
URBROJ: 2162-06/01-17-1
U Pakracu, 10.3.2017.

Predsjednik: Zoran Krejči,v.r.