Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2015.g. tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 16. sjednici, održanoj 8. lipnja 2016.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

 

  1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2015. g. tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac.
  2. Izvješća iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
  3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 400-05/16-01/9

URBROJ: 2162-04/1-15-3

U Pakracu, 8. lipnja 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.