Suglasnost za građenje zgrade u Prekopakri

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 23. Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 („Narodne novine“ br. 22/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj 08. lipnja 2016. godine daje sljedeću

SUGLASNOST

Članak 1.

            Daje se Suglasnost za provedbu ulaganja izgradnje zgrade za rad udruga MO Prekopakra u Prekopakri, što je od posebnog interesa za lokalno stanovništvo, te će navedeno ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.

Članak 2.

            Ova Suglasnost stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/16-01/16

UR.BROJ: 2162-04/02-16-1

U Pakracu, 08. lipnja 2016.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Suglasnost za provedbu ulaganja u izgradnju vodoopskrbe SZ dijela područja Grada Pakraca – 3. faza

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 23. Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 („Narodne novine“ br. 22/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj 08. lipnja 2016. godine daje sljedeću

SUGLASNOST

Članak 1.

            Daje se Suglasnost za provedbu ulaganja zahvat u prostoru – izgradnja vodoopskrbe sjeverozapadnog dijela područja Grada Pakraca – 3. faza sukladno glavnom projektu, br. TD: 20/08 od siječnja 2009. g. izrađen po „Vodoprojekt“ d.o.o. Sisak, što je od posebnog interesa za lokalno stanovništvo, te će navedeno ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.

Članak 2.

            Ova Suglasnost stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/16-01/17

UR.BROJ: 2162-04/02-16-1

U Pakracu, 08. lipnja 2016.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Odluku o stipendiranju učenika srednje škole

Temeljem odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13,137/15 ) i odredbi članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 16. sjednici održanoj 08. lipnja 2016. godine, donosi

 Odluku o stipendiranju učenika srednje škole

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o stipendiranju učenika srednje škole (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se opći uvjeti, postupak i mjerila ostvarivanja prava na dodjelu učeničke stipendije Grada Pakraca te prava i obveze korisnika stipendija.

Članak 2.

Naziv stipendije je: Učenička stipendija Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Stipendija).

Članak 3.

Sredstva za Stipendiju osiguravaju se u proračunu Grada Pakraca.

Članak 4.

Grad Pakrac dodjeljuje stipendije učenicima Srednje škole Pakrac koji imaju prebivalište i borave na području Grada Pakraca najmanje godinu dana.

Dodjeljuju se dvije vrste stipendija:

 1. Stipendije za trogodišnja obrtnička zanimanja i
 2. Stipendije izvrsnosti.

Učenik može podnijeti zamolbu za obje kategorija Stipendija.

Članak 5.

Točan broj i iznos pojedine Stipendije iz članka 4. Ove Odluke te za koja trogodišnja obrtnička zanimanja u pojedinoj školskoj godini utvrdit će gradonačelnik Grada Pakraca putem Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu Stipendija.

Stipendija se dodjeljuje temeljem objavljenog natječaja koji provodi Jedinstveni upravni  odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca, a objavljuje se na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Grada Pakraca.

Članak 6.

Učenici dobitnici Stipendije mogu istovremeno  primati i druge stipendije tijekom redovnog školovanja.

Članak 7.

U slučaju da više kandidata za Stipendije ima isti broj bodova, prednost ima kandidat lošijeg socijalnog statusa koji se utvrđuje na osnovu dokaza o socijalnim prilikama sukladno članku 13. ove Odluke.

Članak 8.

O dodjeli Stipendije odlučuje gradonačelnik na prijedlog Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti temeljen na bodovnoj listi nakon provedenog natječajnog postupka.

II. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE

Članak 9.

Stipendija se dodjeljuje temeljem objavljenog  javnog natječaja koji sadrži:

 • naziv tijela koje objavljuje natječaj,
 • vrijeme trajanja natječaja,
 • naziv tijela kojem se zahtjevi podnose,
 • opće uvjete i mjerila za dodjelu stipendije,
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije,
 • vrijeme trajanja stipendije,
 • rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja,
 • iznos i broj stipendija,
 • prava i obveze stipendista te
 • druge uvjete.

1. Stipendija za trogodišnje obrtničko zanimanje

Članak 10.

Pravo na dodjelu Stipendije, temeljem objavljenog natječaja, imaju učenici koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da su redovni i redoviti učenici prvog, drugog odnosno trećeg  razreda trogodišnjeg obrtničkog  zanimanja u srednjoj školi Pakrac koje se temeljem Odluke iz članka 5. ove Odluke stipendira u pojedinoj godini;
 • da imaju prebivalište i borave na području Grada Pakraca najmanje 1 (jednu) godinu;
 • da imaju prosjek ocjena najmanje 2,5 (dobar);
 • da su državljani Republike Hrvatske.

Članak 11.

Prednost  na listi kandidata za dodjelu Stipendije učenici mogu ostvariti temeljem:

 • uspjeha u školovanju i/ili
 • socijalnom kriteriju.

Članak 12.

Način bodovanja kandidata za Stipendije za uspjeh u školovanju utvrđuje se na osnovu prosjeka ocjena iz prethodne godine školovanja. Srednja ocjena pomnožena sa brojem 5 određuje broj bodova. Kandidat s najviše bodova rangira se višim mjestom na listi kandidata.

Članak 13.

Način bodovanja kandidata za Stipendije po socijalnom kriteriju utvrđuje se na temelju slijedećih činjenica i broja bodova:

 1. učenici iz obitelji koji su korisnici zajamčene minimalne naknade – 5 bodova
 2. učenici koji su, ili njihov roditelj, kategorizirani kao osobe s posebnim potrebama – 4 boda
 3. učenici iz obitelji s troje ili više djece – 3 boda
 4. učenici iz obitelji hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – 2 boda.

Bodovi ostvareni po socijalnom kriteriju se zbrajaju i pribrajaju bodovima ostvarenih temeljem uspjeha u školovanju.

2. Stipendija za izvrsnost

Članak 14.

Pravo na dodjelu Stipendije za izvrsnost, temeljem objavljenog natječaja, imaju učenici koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da su redovni i redoviti učenici drugog ili trećeg  razreda trogodišnjeg obrtničkog  zanimanja u srednjoj školi Pakrac koje se temeljem Odluke iz članka 5. Ove odluke stipendira u pojedinoj godini;
 • da imaju prebivalište i borave na području Grada Pakraca najmanje 1 (jednu) godinu;
 • da imaju prosjek ocjena najmanje 3,5 (vrlo dobar);
 • da su državljani Republike Hrvatske te da su u prošloj školskoj godini postigli:
 1. uspjeh na natjecanjima po Vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje,
 2. postigli sportski rezultat pojedinačno ili aktivno timski u klubu koji djeluje u Gradu Pakracu.

Članak 15.

Način bodovanja kandidata za Stipendije za izvrsnost utvrđuje se na temelju slijedećih činjenica i broja bodova koji se međusobno zbrajaju:

a) prosjek ocjena iz prethodne školske godine;

3,5 5 bodova
3,6 – 4,0 8 bodova
4,1 – 4,5 10 bodova
4,6 – 5 20 bodova

b) uspjeh na natjecanjima po Vremeniku;

županijsko 1. mjesto 3 boda
državno 2. mjesto 8 bodova
državno 1. mjesto 15 bodova
međunarod. sudjelovanje 20 bodova

Učenik po ovoj osnovi može ostvariti bodove samo u jednoj kategoriji, koju smatra povoljnijom.

c) po postignutim sportskim rezultatima (pojedinačno ili timski);

2. liga (za prvu kategoriju sporta) 10 bodova
1.mjesto državno natjecanje 15 bodova
nagrađeno međunarodno natjecanje 20 bodova

Učenik po ovoj osnovi može ostvariti bodove samo u jednoj kategoriji, koju smatra povoljnijom.

 Članak 16.

Stečeno pravo stipendiranja za trogodišnje obrtničko zanimanje učenik zadržava tijekom školovanja u Srednjoj školi Pakrac ukoliko je isto redovito i u istom zanimanju što dokazuje dostavljanjem potvrde škole o upisu slijedeće školske godine, odnosno završetku školovanja.

Stipendija izvrsnosti ostvaruje se na vremenski rok korištenja od jedne školske godine.

III. OBJAVA REZULTATA

Članak 17.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Pakraca i na mrežnoj stranici Grada Pakraca.

Svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu u roku osam dana od dana objavljivanja liste.

Gradonačelnik je dužan donijeti Odluku o prigovoru u roku osam dana nakon isteka roka za prigovor.

Odluka o prigovoru je konačna.

IV. UGOVOR O STIPENDIRANJU

Članak 18.

Ugovor o korištenju Stipendije potpisuje gradonačelnik i stipendist ukoliko je punoljetan, odnosno za maloljetnog učenika njegov zakonski zastupnik (roditelj ili skrbnik).

Članak 19.

Ugovor o korištenju Stipendije sadrži:

 • naziv ugovornih strana,
 • naziv škole i deficitarnog zanimanja za koje je odobrena stipendija,
 • iznos stipendije,
 • vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje,
 • način i uvjeti vraćanja stipendije u slučaju neispunjavanja obveza iz ugovora te
 • druga prava i obveze ugovornih strana.

Članak 20.

Stipendija za prethodnu godinu školovanja se vraća ako stipendist, bez opravdanog razloga, ne završi razred odnosno godinu školovanja za koju se stipendira.

Stipendist iz opravdanih razloga može zatražiti odgodu povrata stipendije.

Opravdanim razlozima se smatraju: bolesti i druge zdravstveno ograničavajuće te izvanredne socijalno ugrožavajuće obiteljske prilike i sl.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca“.

KLASA: 604-01/16-01/1

URBROJ: 2162-04/05-16-01

U Pakracu,08. lipnja 2016.

Predsjednik Gradskog vijeća: Zoran Krejči, v.r.

 

Odluka o dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca

Temeljem članka 8. i 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće grada Pakraca na šesnaestoj sjednici održanoj 08. lipnja 2016. godine donijelo je

Odluka o dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca

Članak 1.

U Odluci o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 1/98, 3/03) u st. 4. članka 8. između riječi „prosječne“ i „plaće“ dodaje se riječ „neto“.

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/16-01/2

URBROJ: 2162-05/01-16-01

Pakrac, 08. lipnja 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Odluka o proglašenju dobara od lokalnog značenja

Temeljem članka 17. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („NN“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15) te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 16. sjednici održanoj dana  08.06. 2016.  godine ,  donijelo je

Odluka o proglašenju  dobara od lokalnog značenja

Članak 1.

           Proglašavaju se  dobrom od lokalnog značenja građevine:

 • Crkva Sv. Stjepana u Dragoviću izgrađena na k.č. br. 57/2 k.o. Dragović;
 • Kapela Sv. Vida izgrađena na k.č.br.1755 k.o. Pakrac;
 • Kapela Sv. Roka izgrađena na k.č. br. 2038 k.o. Pakrac;
 • Kapela Sv. Josipa izgrađena na k.č. br. 668 k.o. Pakrac.

Članak 2.

Na predmetna dobra primjenjuje se Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i svi drugi propisi koji se odnose na kulturna dobra.

Članak 3.

Predmetna dobra upisati će Ministarstvo kulture u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, u evidenciju dobara od lokalnog značenja.

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se nadležno upravno tijelo Grada Pakraca.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

KLASA: 612-08/16-01/4

URBROJ: 2162-06/01-16-03

Pakrac,  08.06.2016. godine

Predsjednik Gradskog vijeća: Zoran Krejči, v.r.

Odluka o prestanku važenja Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka  35.  Zakona o lokalnoj  i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 36. Statuta grada Pakraca ( „Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće grada Pakraca  na 16. sjednici održanoj dana 08. lipnja 2016. godine donijelo je

Odluku o prestanku važenja  Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog  stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca

Članak 1.

Prestaju važiti odluke Gradskog vijeća Grada Pakraca:

Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca, Klasa: 810-01/09-01/04, Urbroj: 2162-03/01-09-2, koju je Gradsko vijeće Grada Pakraca donijelo na sjednici održanoj dana 21. rujna 2009. godine;

Odluka o imenovanju načelnika i člana Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca, Klasa: 810-01/09-01/04, Urbroj: 2162-05/06-13-2, koju je Gradsko vijeće Grada Pakraca donijelo na sjednici održanoj  dana 17. lipnja 2013. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 810-01/16-01/4

URBROJ: 2162-05/02-16-1

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2015.g. tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 16. sjednici, održanoj 8. lipnja 2016.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2015. g. tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac.
 2. Izvješća iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 400-05/16-01/9

URBROJ: 2162-04/1-15-3

U Pakracu, 8. lipnja 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2015.g. tvrtke Komunalac d.o.o. Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 16. sjednici, održanoj 8. lipnja 2016.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2015. g. tvrtke Komunalac d.o.o. Pakrac.
 2. Izvješća iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 400-05/16-01/10

URBROJ: 2162-04/01-16-3

U Pakracu, 8. lipnja 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.