Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku 2013/2014. godinu

Na temelju odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09 i 1/13), a sukladno članku 24. Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“ br. 130/11), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj prvoj (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2013. godine donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku 2013/2014. godinu

I

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku 2013/2014. godinu u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac, a koju donosi Školski odbor Osnovne glazbene škole Pakrac.

II

Tekst prijedloga odluke iz točke I. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

III

Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/13-01/2
URBROJ: 2162-04/01-13-02
Pakrac, 17. lipnja 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.