Odluka o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju odredbe članka 6. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 28/10) i članka 36., a sukladno članku 57. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 7. sjednici održanoj dana 18. lipnja donosi

O D L U K U
o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika (nastavno: dužnosnici) koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.
Gradonačelnik Grada Pakraca ukoliko dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa nema pravo na naknadu za svoj rad.
Zamjenik gradonačelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na naknadu u mjesečnom iznosu od =1.500,00 kuna neto.

Članak 3.
Rješenje o utvrđivanju naknade za rad dužnosnika iz članka 1. ove Odluke donosi pročelnik Ureda Grada-tajnik Grada.

Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti odredba članka 7. stavak 3. Odluke o plaćama („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/02, 1/04, 4/05, 6/09 i 1/10).

Članak 5.
Ova Odluke stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 121-01/10-01/01
URBROJ: 2162-04/01-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010. godine