Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Na temelju odredbe članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 28/10) i članka 36., a sukladno članku 57. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na prijedlog gradonačelnika, na 7. sjednici održanoj dana 18. lipnja donosi

O D L U K U
o plaći i drugim pravima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijenti za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika (nastavno: dužnosnici) te njihova druga prava iz radnog odnosa.

Članak 2.
Plaću dužnosnika, čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.
Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za radni staž, utvrđen na temelju ove Odluke bio veći od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se određuje plaća u najvećem dopuštenom iznosu.

Članak 3.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je osnovici koja se primjenjuje na obračun plaće službenika i namještenika u gradskim upravnim tijelima.

Članak 4.
Koeficijenti za obračun plaća dužnosnika iz članka 1. ove Odluke iznose:
– za gradonačelnika =4,30
– za zamjenika gradonačelnika =3,60

Članak 5.
Dužnosnik koji dužnost obnaša profesionalno, druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu s općim propisima o radu, te općim aktima Grada, odnosno kolektivnim ugovorom, koji se primjenjuje na službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima, ako zakonom nije drukčije propisano, osim prava na stimulativni dio plaće.

Članak 6.
Rješenje o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik Ureda Grada-tajnik Grada.

Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti članak 7. Odluke o plaćama („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/02, 1/04, 4/05, 6/09 i 1/10).

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. rujna 2010. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 120-01/10-01/15
URBROJ: 2162-04/01-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010. godine