Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju Upravnih odjela Grada Pakraca

Na temelju članka 35. točka 4. i članka 53. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07 i 125/08) i članka 36. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju
Upravnih odjela Grada Pakraca

Članak 1.
U članku 6. alineja 4. Odluke o ustroju Upravnih odjela Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 12/03 i 4/05) naziv „Tajništvo Grada“ zamjenjuje se riječima „Ured Grada-Tajništvo“ (nastavno: Tajništvo), a u alineji 1. mijenja se naziv Upravnog odjela za financije, tako da glasi: „Upravni odjel za proračun i financije“.

Članak 2.
U članku 7. stavku 1. i 2. iza riječi „U Upravnom odjelu za“ dodaju se riječi „proračun i“

Članak 3.
Članak 13. mijenja se i sada glasi:
„Radom upravnih odjela upravljaju pročelnici, a Uredom Grada-Tajništvom pročelnik-tajnik Grada” (nastavno: tajnik).

Članak 4.
U članku 15. stavku 1. i 2. riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju „Gradonačelnik“.

Članak 5.
U članku 17. stavku 1. riječi „i Tajništva Grada“ briše se, a riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuje se riječju „Gradonačelnik“.
Stavak 2. članka 17. briše se.

Članak 6.
U članku 20. stavku 1. i 2. riječ „Poglavarstva“ zamjenjuje se riječju „Gradonačelnika“.

Članak 7.
U članku 21. stavku 2. riječi „Gradskog poglavarstva“ zamjenjuje se riječju „Gradonačelnika“.

Članak 8.
U članku 22. stavku 1. riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuje se riječju „Gradonačelnik“.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osamog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca.”

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 023-05/10-01/02
URBROJ: 2162-04/01-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010. godine