Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Pakraca za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Proračuna Grada Pakraca za 2009. godinu u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće...

Pročitaj više

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2009. godini

Na temelju odredbi članka 11. Zakona o otpadu („Narodne novine“, br. 178/04; 111/06; 60/08; 87/09), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 18.06.2010. godine donijelo je O D L U K U o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2009. godini Članak 1. Usvaja se Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada...

Pročitaj više

Zaključak o ponavljanju izbora za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Prima se na znanje informacija o neuspjelo provedenim izborima za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca u dostavljenom tekstu. 2. Izbori za članove...

Pročitaj više

Izvješće o realiziranim pravima iz socijalne skrbi građana Grada Pakraca za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o realiziranim pravima iz socijalne skrbi građana Grada Pakraca za 2009. godinu, u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke 1. nalazi...

Pročitaj više

Izvješće o radu tvrtke TRŽNICA PAKRAC d.o.o. Pakrac za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu Tržnice Pakrac d.o.o. Pakrac za 2009. godinu, u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog...

Pročitaj više

Izvješće o radu tvrtke „KOMUNALAC“ d.o.o. Pakrac za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac za 2009. godinu, u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku...

Pročitaj više

Izvješće o radu tvrtke PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC d.o.o. Pakrac za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o. Pakrac za 2009. godinu, u dostavljenom tekstu. 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku...

Pročitaj više

Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2009. godinu i Plan rada za 2010. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2009. godinu, te Plan rada za 2010. godinu u dostavljenom tekstu. 2. Akti iz točke l. nalazi...

Pročitaj više

Informacija o radu i djelovanju Hrvatske gorske službe spašavanja

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći Z A K LJ U Č A K 1. Prima se na znanje informacija o radu i djelovanju Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Požega u dostavljenom tekstu. 2. Informacija iz točke...

Pročitaj više

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednom sudjelovanju korisnika usluga vrtića u naknadi cijene na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97 i 107/07) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2010. godine donijelo je ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednom sudjelovanju korisnika usluga vrtića u naknadi cijene na području Grada Pakraca Članak 1. U odluci o neposrednom sudjelovanju...

Pročitaj više

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Na temelju odredbe članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na prijedlog gradonačelnika, na 7. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2010. godine donosi O D L U K U o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika   Članak 1.             Ovom Odlukom određuju se koeficijenti...

Pročitaj više

Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Na temelju odredbe članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 28/10) i članka 36., a sukladno članku 57. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na prijedlog gradonačelnika, na 7. sjednici održanoj dana 18. lipnja donosi O D L U K U o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa Članak 1. Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijenti...

Pročitaj više

Odluka o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju odredbe članka 6. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 28/10) i članka 36., a sukladno članku 57. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 7. sjednici održanoj dana 18. lipnja donosi O D L U K U o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa Članak 1. Ovom Odlukom određuje se visina naknade...

Pročitaj više

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju Upravnih odjela Grada Pakraca

Na temelju članka 35. točka 4. i članka 53. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07 i 125/08) i članka 36. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2010. godine donosi ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju Upravnih odjela Grada Pakraca Članak...

Pročitaj više