Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Pakraca za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Proračuna Grada Pakraca za 2009. godinu u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 470-03/10-01/01
URBROJ: 2162-04/1-10-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010.g.

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2009. godini

Na temelju odredbi članka 11. Zakona o otpadu („Narodne novine“, br. 178/04; 111/06; 60/08; 87/09), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 18.06.2010. godine donijelo je

O D L U K U
o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom
na području Grada Pakraca u 2009. godini

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakrac u 2009. godini.

Članak 2.
Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2009. godini sastavni
je dio ove Odluke.

Članak 3.
Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 351-01/10-01/07
URBROJ: 2162-07/01-10-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 18. lipnja 2010. godine

Zaključak o ponavljanju izbora za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prima se na znanje informacija o neuspjelo provedenim izborima za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca u dostavljenom tekstu.
2. Izbori za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca ponoviti će se tijekom mjeseca rujna i listopada ove godine sukladno aktima Gradskog vijeća usvojenim na 6. sjednici održanoj dana 22. travnja 2010. godine.
3. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti – Odsjek za društvene djelatnosti.
4. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-06/10-01/01
URBROJ: 2162-04/1-10-04

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010.g.

Izvješće o realiziranim pravima iz socijalne skrbi građana Grada Pakraca za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o realiziranim pravima iz socijalne skrbi građana Grada Pakraca za 2009. godinu, u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 550-01/10-01/13
URBROJ: 2162-04/1-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010.g.

Izvješće o radu tvrtke TRŽNICA PAKRAC d.o.o. Pakrac za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Tržnice Pakrac d.o.o. Pakrac za 2009. godinu, u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-04/10-01/03
URBROJ: 2162-04/1-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010.g.

Izvješće o radu tvrtke „KOMUNALAC“ d.o.o. Pakrac za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac za 2009. godinu, u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-04/10-01/03
URBROJ: 2162-04/1-10-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010.g.

Izvješće o radu tvrtke PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC d.o.o. Pakrac za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o. Pakrac za 2009. godinu, u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-04/10-01/03
URBROJ: 2162-04/1-10-04

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010.g.

Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2009. godinu i Plan rada za 2010. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2009. godinu, te Plan rada za 2010. godinu u dostavljenom tekstu.
2. Akti iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/10-01/05
URBROJ: 2162-01/1-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010.g.

Informacija o radu i djelovanju Hrvatske gorske službe spašavanja

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prima se na znanje informacija o radu i djelovanju Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Požega u dostavljenom tekstu.
2. Informacija iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/10-01/07
URBROJ: 2162-01/1-10-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010.g.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednom sudjelovanju korisnika usluga vrtića u naknadi cijene na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97 i 107/07) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednom
sudjelovanju korisnika usluga vrtića u naknadi
cijene na području Grada Pakraca

Članak 1.
U odluci o neposrednom sudjelovanju korisnika usluga vrtića u naknadi cijene na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 10/02) riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju „gradonačelnik“.

Članak 2.
U članku 5. stavku 1. u alineji 1. brojka 450,00, zamjenjuje se brojkom 500,00; u alineji 2. brojka 250,00 zamjenjuje se brojkom 300,00; u alineji 3. brojka 450,00 zamjenjuje se brojkom 500,00.
U stavku 2. istog članka brojka 50 zamjenjuje se brojkom 75.

Članak 3.
U članku 7. stavku 1. brojka 30 zamjenjuje se brojkom 33.
Stavak 3. istog članka brojka 80 zamjenjuje se brojkom 70.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. srpnja 2010. godine, te će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/10-01/03
URBROJ: 2162-06/07-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010.

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Na temelju odredbe članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na prijedlog gradonačelnika, na 7. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2010. godine donosi

O D L U K U

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

 

Članak 1.

            Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca.

Članak 2.

            Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

R.B. RADNO MJESTO KOEFICIJENT
1. Pročelnik – Tajnik Grada 3,14
2. Referent za poslove Gradskog vijeća 1,60
3. Viši referent za poslove Gradskog vijeća 1,79
4. Referent općih poslova 1,45
5. Domar – portir 1,30
6. Pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije 3,00
7. Referent za financijsko poslovanje 1,69
8. Referent računovodstveno-financijskih poslova 1,69
9. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i društve. djelatnosti 3,00
10. Voditelj Odsjeka za gospodarstvo 2,50
11. Viši stručni suradnik za gospodarstvo – 1. izvršitelj 2,30
12. Viši stručni suradnik za gospodarstvo – 2. izvršitelj 2,20
13. Voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti 1,80
14. Viši stručni suradnik za javnu nabavu i upravljanje nekretninama 2,20
15. Referent za društvene djelatnosti 1,60
16. Referent – poljoprivredni redar 1,45
17. Pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo i komun. djelatnosti 3,00
18. Viši stručni suradnik za graditeljstvo 2,20
19. Stručni suradnik za infrastrukturu 1,79
20. Referent – komunalni redar 1,60
21. Referent za naplatu gradskih prihoda 1,55
22. Referent za graditeljstvo 1,55
23. Voditelj poslova namještenika-Upravitelj Vlastitog pogona 1,70
24. Pomoćni radnik – 5 izvršitelja 1,20

Članak 3.

            Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaćama („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/02, 1/04, 4/05, 6/09 i 1/10).

Članak 4.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. rujna 2010. godine.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 120-01/10-01/16

URBROJ: 2162-04/01-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

U Pakracu, 18. lipnja 2010. godine

Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Na temelju odredbe članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 28/10) i članka 36., a sukladno članku 57. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na prijedlog gradonačelnika, na 7. sjednici održanoj dana 18. lipnja donosi

O D L U K U
o plaći i drugim pravima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijenti za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika (nastavno: dužnosnici) te njihova druga prava iz radnog odnosa.

Članak 2.
Plaću dužnosnika, čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.
Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za radni staž, utvrđen na temelju ove Odluke bio veći od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se određuje plaća u najvećem dopuštenom iznosu.

Članak 3.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je osnovici koja se primjenjuje na obračun plaće službenika i namještenika u gradskim upravnim tijelima.

Članak 4.
Koeficijenti za obračun plaća dužnosnika iz članka 1. ove Odluke iznose:
– za gradonačelnika =4,30
– za zamjenika gradonačelnika =3,60

Članak 5.
Dužnosnik koji dužnost obnaša profesionalno, druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu s općim propisima o radu, te općim aktima Grada, odnosno kolektivnim ugovorom, koji se primjenjuje na službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima, ako zakonom nije drukčije propisano, osim prava na stimulativni dio plaće.

Članak 6.
Rješenje o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik Ureda Grada-tajnik Grada.

Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti članak 7. Odluke o plaćama („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/02, 1/04, 4/05, 6/09 i 1/10).

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. rujna 2010. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 120-01/10-01/15
URBROJ: 2162-04/01-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010. godine

Odluka o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju odredbe članka 6. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 28/10) i članka 36., a sukladno članku 57. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 7. sjednici održanoj dana 18. lipnja donosi

O D L U K U
o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika (nastavno: dužnosnici) koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.
Gradonačelnik Grada Pakraca ukoliko dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa nema pravo na naknadu za svoj rad.
Zamjenik gradonačelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na naknadu u mjesečnom iznosu od =1.500,00 kuna neto.

Članak 3.
Rješenje o utvrđivanju naknade za rad dužnosnika iz članka 1. ove Odluke donosi pročelnik Ureda Grada-tajnik Grada.

Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti odredba članka 7. stavak 3. Odluke o plaćama („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/02, 1/04, 4/05, 6/09 i 1/10).

Članak 5.
Ova Odluke stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 121-01/10-01/01
URBROJ: 2162-04/01-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju Upravnih odjela Grada Pakraca

Na temelju članka 35. točka 4. i članka 53. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07 i 125/08) i članka 36. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2010. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju
Upravnih odjela Grada Pakraca

Članak 1.
U članku 6. alineja 4. Odluke o ustroju Upravnih odjela Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 12/03 i 4/05) naziv „Tajništvo Grada“ zamjenjuje se riječima „Ured Grada-Tajništvo“ (nastavno: Tajništvo), a u alineji 1. mijenja se naziv Upravnog odjela za financije, tako da glasi: „Upravni odjel za proračun i financije“.

Članak 2.
U članku 7. stavku 1. i 2. iza riječi „U Upravnom odjelu za“ dodaju se riječi „proračun i“

Članak 3.
Članak 13. mijenja se i sada glasi:
„Radom upravnih odjela upravljaju pročelnici, a Uredom Grada-Tajništvom pročelnik-tajnik Grada” (nastavno: tajnik).

Članak 4.
U članku 15. stavku 1. i 2. riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju „Gradonačelnik“.

Članak 5.
U članku 17. stavku 1. riječi „i Tajništva Grada“ briše se, a riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuje se riječju „Gradonačelnik“.
Stavak 2. članka 17. briše se.

Članak 6.
U članku 20. stavku 1. i 2. riječ „Poglavarstva“ zamjenjuje se riječju „Gradonačelnika“.

Članak 7.
U članku 21. stavku 2. riječi „Gradskog poglavarstva“ zamjenjuje se riječju „Gradonačelnika“.

Članak 8.
U članku 22. stavku 1. riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuje se riječju „Gradonačelnik“.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osamog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca.”

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 023-05/10-01/02
URBROJ: 2162-04/01-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010. godine