>

Blogs

Odluka o imenovanju Povjerenstva za kulturu Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), članka 6. Pravilnika o izboru i utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca, donosim O D L U […]

Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

GRAD PAKRAC, kojeg zastupa mr.sc. Davor Huška, dipl.oec., gradonačelnik i SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, kojeg zastupa predsjednik Sindikata Boris Pleša, dipl.politolog sklopili su dana 22. prosinca 2015. godine KOLEKTIVNI UGOVOR za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca I TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Ovim Kolektivnim ugovorom (dalje: Ugovor) uređuju se prava, obveze i odgovornosti […]