Odluka o imenovanju Povjerenstva za kulturu Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), članka 6. Pravilnika o izboru i utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca, donosim

O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za kulturu Grada Pakraca

Članak 1.

U Povjerenstvo za kulturu Grada Pakraca imenuju se:

– Alfreda Petani grafina, prof. iz Prekopakre,
– Anita Pavlečić, dipl. knjižničarka iz Pakraca,
– mr. Sanja Delač iz Badljevine,
– Iva Milinčević, dipl. novinarka iz Pakraca,
– Jelena Hihlik, dipl. povjesničarka umjetnosti i etnologinja iz Pakraca.

Članak 2.

Mandat članova/članica Povjerenstva iz čl. 1. Ove Odluke traje četiri (4) godine, s pravom ponovnog imenovanja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

U Pakracu, 24. prosinca 2015.g.

KLASA: 612-01/15-01/3
URBROJ: 2162-04/03-15-8

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška, mag.oec.