>

Blogs

Odluka o imenovanju predstavnika Grada Pakraca u Skupštini trgovačkog društva „Poduzetnički centar Pakrac“

Na temelju članka 48. st. 1. toč. 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 51. st3. toč. 21. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik br. 4/09, 1/13, 6/13) gradonačelnik Grada Pakraca donosi ODLUKU o imenovanju predstavnika Grada Pakraca u Skupštini trgovačkog društva „Poduzetnički centar […]