Odluka o imenovanju predstavnika Grada Pakraca u Skupštini trgovačkog društva „Poduzetnički centar Pakrac“

Na temelju članka 48. st. 1. toč. 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 51. st3. toč. 21. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik br. 4/09, 1/13, 6/13) gradonačelnik Grada Pakraca donosi

ODLUKU
o imenovanju predstavnika Grada Pakraca u Skupštini trgovačkog društva „Poduzetnički centar Pakrac“

Članak 1.

Predstavnicima Grada Pakraca u Skupštini trgovačkog društva „Poduzetnički centar Pakrac“ imenuju se:
1. Davor Huška,
2. Ivan Frićer,
3. Marijan Širac,
4. Zoran Krejči,
5. Dragan Marin.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

U Pakracu, 11. lipnja 2015. g.

Gradonačelnik: mr. sc. Davor Huška, dipl. oec., v.r.

KLASA: 024-02/15-01/01
URBROJ: 2162-04/01-15-1