Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2022. g.

Temeljem članaka 18. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br. 144/21) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca na 9. sjednici održanoj 08. studenog 2022. godine donosi

 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2022. g.

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

U članku 2. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2022. g. („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 11/2021) briše se stavak 8.

 

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik: Miroslav Ivančić

KLASA: 400-06/22-01/6
URBROJ: 2177-9-20/01-22-02
U Pakracu, 8. studenoga 2022.g.