Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. godine donijelo je

ODLUKU
O PONIŠTENJU ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

I.

Poništava se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca KLASA: 945-01/20-01/2, URBROJ: 2162-05/09-20-9 od 20. srpnja 2020. godine i poništava se Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca KLASA: 945-01/20-01/2, URBROJ: 2162-05/09-20-10 objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pakraca dana 10. kolovoza 2020. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/20-01/2
URBROJ: 2162-05/09-20-17
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.