Odluka o dopuni Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 21. sjednici održanoj 12. listopada 2020. donosi

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PROVEDBI
PROGRAMA MJERA POTPORA PODUZETNICIMA GRADA PAKRACA
ZBOG EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19

Članak 1.

U Odluci o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19 („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/20, 8/20) u glavi III. MJERE POTPORE nakon točke 10. dodaje se:
„11. Mjera 11. – Sufinanciranje troškova ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu

Ova mjera podrazumijeva sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine do 50% ulaganja, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku mjere.
Korisnici sredstava po ovoj mjeri mogu biti postojeći i novi mikro, mali i srednji poduzetnici sa sjedištem ili registriranom poslovnom jedinicom na području Grada Pakraca te obiteljska poljoprivredna gospodarstva s prebivalištem/sjedištem na području Grada Pakraca.
Potporu nije moguće ostvariti ukoliko trgovačko društvo/obrt nema zaposlenih osoba pri čemu se vlasnik obrta smatra zaposlenikom obrta, uz uvjet da nije zaposlen kod drugog poslodavca.
Potporu nije moguće ostvariti za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u kojemu je nositelj zaposlen kod drugog poslodavca i koje ne obavlja poljoprivrednu djelatnost kao pretežitu djelatnost.
Dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom u smislu ove mjere smatraju se isključivo stvari i prava čiji je pojedinačni trošak nabave veći od 3.500,00 kuna i vijek trajanja duži od godinu dana; sukladno čl. 12. st. 3. Zakona o porezu na dobit.
Troškovi vezani uz ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu uključuju nabavu novih i rabljenih strojeva i opreme nužnih za obavljanje registrirane djelatnosti i koji su povezani s obavljanjem djelatnosti.
Troškovi vezani uz ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu imovinu uključuju nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, troškove vezane uz stručna osposobljavanja, strukovne izobrazbe, stjecanja novih znanja (know-how) te troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).
Isporučitelji dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine korisnicima potpore u smislu ove mjere isključivo mogu biti subjekti registrirani za obavljanje gospodarskih djelatnosti (trgovačka društva, obrti i sl.). Za sve subjekte korisnike mjere koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost ulaganja računati bez PDV-a.
Svi računi izdani korisnicima za troškove ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu prijavljeni na ovu mjeru moraju biti izdani i podmireni u razdoblju od 1. prosinca 2019. do 30. studenog 2020. godine.
Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Pakracu od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.“

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19 („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/20, 8/20) ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 302-01/20-01/3
URBROJ: 2162-05/01-20-1
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r