Zaključak o usvajanju Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Strategija prometnog razvoja Grada Pakraca.
2. Strategija iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 940-01/18-01/2
URBROJ: 2162-06/01-20-18
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

 Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju izvješća o radu trgovačkog društva „Komunalac“ d. o. o. Pakrac za 2019. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Komunalca d.o.o. Pakrac za 2019. g.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/20-01/9
URBROJ: 2162-01/01-20-2
Pakrac, 12. listopada 2020.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju izvješća o radu Gradske knjižnice Pakrac za 2019. g. i plana i programa rada za 2021. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Gradske knjižnice Pakrac za 2019. g. i Plan i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2021. g.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-04/20-01/2
URBROJ: 2162-01/01-20-2
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

 Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju izvješća o radu Muzeja grada Pakraca za 2019. g. i plana i programa rada za 2021. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Muzeja grada Pakraca za 2019. g. i Plan i program rada Muzeja grada Pakraca za 2021. g.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-05/20-01/2
URBROJ: 2162-01/01-20-2
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju izvješća o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2019/2020. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za šk. god. 2019/2020.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/20-01/6
URBROJ: 2162-01/01-20-2
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o imenovanju članova školskog odbora Osnovne glazbene škole Pakrac

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) i članka 11. stavak 1. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 21. sjednici održanoj 12. listopada 2020. godine donijelo je

ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE PAKRAC

Članak 1.

U Školski odbor Osnovne glazbene škole Pakrac ispred osnivača imenuju se:
1. Kristina Milek,
2. Jelena Hihlik,
3. Tomislav Novinc.

Članak 2.

Mandat članovima Školskog odbora traje četiri (4) godine i mogu biti ponovno imenovani.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/20-01/7
URBROJ: 2162-04/03-20-2
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i program rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2019/2020.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Godišnje izvješće o ostvarenju plana i program rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2019/2020.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/20-01/4
URBROJ: 2162-01/01-20-2
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac i kurikuluma za pedagošku godinu 2020/2021.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2020/2021. i Kurikulum za pedagošku godinu 2020/2021.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/20-01/5
URBROJ: 2162-01/01-20-2
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

 Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju izvješća o radu LRA Poduzetničkog centra Pakrac d. o. o. Pakrac za 2019. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2019. g.
 2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 400-05/20-01/10

URBROJ: 2162-01/01-20-2

Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o dopuni Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 21. sjednici održanoj 12. listopada 2020. donosi

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PROVEDBI
PROGRAMA MJERA POTPORA PODUZETNICIMA GRADA PAKRACA
ZBOG EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19

Članak 1.

U Odluci o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19 („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/20, 8/20) u glavi III. MJERE POTPORE nakon točke 10. dodaje se:
„11. Mjera 11. – Sufinanciranje troškova ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu

Ova mjera podrazumijeva sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine do 50% ulaganja, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku mjere.
Korisnici sredstava po ovoj mjeri mogu biti postojeći i novi mikro, mali i srednji poduzetnici sa sjedištem ili registriranom poslovnom jedinicom na području Grada Pakraca te obiteljska poljoprivredna gospodarstva s prebivalištem/sjedištem na području Grada Pakraca.
Potporu nije moguće ostvariti ukoliko trgovačko društvo/obrt nema zaposlenih osoba pri čemu se vlasnik obrta smatra zaposlenikom obrta, uz uvjet da nije zaposlen kod drugog poslodavca.
Potporu nije moguće ostvariti za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u kojemu je nositelj zaposlen kod drugog poslodavca i koje ne obavlja poljoprivrednu djelatnost kao pretežitu djelatnost.
Dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom u smislu ove mjere smatraju se isključivo stvari i prava čiji je pojedinačni trošak nabave veći od 3.500,00 kuna i vijek trajanja duži od godinu dana; sukladno čl. 12. st. 3. Zakona o porezu na dobit.
Troškovi vezani uz ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu uključuju nabavu novih i rabljenih strojeva i opreme nužnih za obavljanje registrirane djelatnosti i koji su povezani s obavljanjem djelatnosti.
Troškovi vezani uz ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu imovinu uključuju nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, troškove vezane uz stručna osposobljavanja, strukovne izobrazbe, stjecanja novih znanja (know-how) te troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).
Isporučitelji dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine korisnicima potpore u smislu ove mjere isključivo mogu biti subjekti registrirani za obavljanje gospodarskih djelatnosti (trgovačka društva, obrti i sl.). Za sve subjekte korisnike mjere koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost ulaganja računati bez PDV-a.
Svi računi izdani korisnicima za troškove ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu prijavljeni na ovu mjeru moraju biti izdani i podmireni u razdoblju od 1. prosinca 2019. do 30. studenog 2020. godine.
Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Pakracu od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.“

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19 („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/20, 8/20) ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 302-01/20-01/3
URBROJ: 2162-05/01-20-1
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r

Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. godine donijelo je

ODLUKU
O PONIŠTENJU ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

I.

Poništava se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca KLASA: 945-01/20-01/2, URBROJ: 2162-05/09-20-9 od 20. srpnja 2020. godine i poništava se Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca KLASA: 945-01/20-01/2, URBROJ: 2162-05/09-20-10 objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pakraca dana 10. kolovoza 2020. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/20-01/2
URBROJ: 2162-05/09-20-17
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19), Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, broj 8/19) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, KLASA: 945-01/18-01/740, URBROJ: 525-07/0183-19-8) od 27.11.2019. godine i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 21. sjednici, održanoj 12.10.2020. godine donijelo je

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

I.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Pakraca u katastarskim općinama: Badljevina, Banovac, Batinjani, Donja Obrijež, Dragović, Gornja Obrijež, Kapetanovo polje, Kraguj, Pakrac, Ploštine, Prekopakra i Toranj, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca predviđeno za zakup i povrat.
Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište koje je navedeno u tablici 1. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
Na rok od 5 godina s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu, daje se u zakup zemljište koje je navedeno u tablici 2. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

II.

Postupak javnog natječaja provest će se prikupljanjem pisanih ponuda.

III.

Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture (“Narodne novine”, broj 89/18).

IV.

Maksimalna površina za zakup po sudioniku natječaja iznosi 30 hektara, a uključuje površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19).

V.

Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pakraca u trajanju od 30 dana.
Pisane ponude se dostavljaju Gradu Pakracu u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pakraca.

VI.

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca sa popisom čestica, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

VII.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Pakrac.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Požeško-slavonskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

VIII.

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije, Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju.

IX.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/20-01/11
URBROJ: 2162-05/09-20-6
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se polugodišnje izvješće gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.g.
 2. Izvješće se nalazi u privitku ovog zaključka.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 022-05/20-01/2

URBROJ: 2162-02/01-20-2

Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o uvjetima, cijeni, kriterijima i postupku prodaje zemljišta u gospodarskoj zoni „Pakrac 1“

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 35. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 21. sjednici održanoj 12. listopada 2020. godine, donijelo je

ODLUKU O UVJETIMA, CIJENI, KRITERIJIMA I POSTUPKU PRODAJE ZEMLJIŠTA U GOSPODARSKOJ ZONI „PAKRAC 1“

 

UVODNI DIO

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, cijena, kriteriji i postupak prodaje zemljišta u Gospodarskoj zoni „Pakrac 1“ (u daljnjem tekstu: Zona).

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smisle ove Odluke imaju sljedeće značenje:

 1. zemljište je zemljište oznake k. č. br. 2304/3, k. č. br. 2276, k. č. br.  2277, k. č. br.  2278, k. č. br.  2279, k. č. br.  2304/1 i k. č. br. 2275, sve u k. o. Pakrac,
 2. kupac je domaća ili strana, pravna ili fizička osoba (obrtnik), koja ispunjava uvjete za stjecanje prava vlasništva.

 

POČETNA CIJENA ZEMLJIŠTA

Članak 3.

Početna cijena kvadratnog metra (m2) za zemljišta oznaka k. č. br. 2276, k. č. br. 2277, k. č. br. 2278 i k. č. br. 2304/1, k. o. Pakrac, iznosi 5,00 (pet) kuna.

Početna cijena kvadratnog metra (m2) za zemljište oznake k. č. br. 2304/3, k. o. Pakrac, iznosi 4,00 (četiri) kune.

Početna cijena kvadratnog metra (m2) za zemljišta oznaka k. č. br. 2279 i k. č. br. 2275, k. o. Pakrac, iznosi 1,00 (jednu) kunu.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu zemljišta platiti jednokratno, u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

RASPISIVANJE I PROVOĐENJE NATJEČAJA

 

Članak 4.

Postupak prodaje zemljišta u Zoni provodi se putem javnog natječaja koji raspisuje gradonačelnica Grada Pakraca.

Javni natječaj objavljuje se na službenim internetskim stranicama Grada Pakraca i na oglasnoj ploči Grada Pakraca.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju zemljišta u Zoni, koje imenuje gradonačelnica, a ima ukupno pet članova.

Gradonačelnica može poništiti natječaj u bilo kojem trenutku.

 

KRITERIJI ZA ODABIR

 

Članak 5.

Kriteriji za odabir ponude Kupca su sljedeći:

 1. Broj zaposlenih radnika u Zoni

Kriterij se odnosi na broj zaposlenih radnika koji će raditi u Zoni. Kupac koji posluje na više lokacija i ima više djelatnosti u poslovnom planu, navodi broj radnika koji će raditi u izdvojenom pogonu u Zoni. Broj zaposlenih radnika razvrstan je u 5 grupa. Točna razrada vidljiva je u tabelarnom prikazu.

 1. Visina ulaganja u gradnju i opremanje prostora za obavljanje djelatnosti u Zoni

Visina ulaganja je iznos koji prema poslovnom planu Kupac namjerava u zadanom roku uložiti u gradnju i opremanje prostora za obavljanje djelatnosti. Visina ulaganja promatra se u 5 grupa podijeljenih po različitim visinama iznosa ulaganja. Točna razrada vidljiva je u tabelarnom prikazu.

 1. Vrsta djelatnosti

Vrsta djelatnosti je djelatnost kojom će se Kupac baviti u pogonu u Zoni i prema toj djelatnosti se dodjeljuju bodovi. Djelatnosti su podijeljene na proizvodne sadržaje i uslužne sadržaje. Točna razrada vidljiva je u tabelarnom prikazu.

 1. Ponuđena cijena

Kupac može ponuditi veću cijenu od početne cijene. Broj bodova po ovom kriteriju izračunat će prema formuli navedenoj u tabelarnom prikazu.

 1. Prosječna visina neto plaće u području djelatnosti za godinu koja prethodi godini sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine

Kriterij se odnosi na visinu plaće zaposlenih. Točna razrada kriterija vidljiva je u tabelarnom prikazu.

 Podaci iz stavka 1, točaka 1, 2, 3, i 4. ovog članka utvrđuju se uvidom u poslovni plan Kupca, a podatak iz stavka 1. točke 5. ovog članka utvrđuje se uvidom u izvješće Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske.

KRITERIJ BODOVANJE
R. br. Opis Način izračuna Bodovne grupe Broj bodova
1. Broj zaposlenih radnika u Zoni Podatak se utvrđuje uvidom u poslovni plan 1-4 1
5-8 5
9-12 20
13-18 30
19 i više 40
2. Visina ulaganja u gradnju i opremanje prostora Podatak se utvrđuje uvidom u poslovni plan do 125.000,00 kuna 1
125.000,01 – 250.000,00 kuna 5
250.000,01 – 500.000,00 kuna 12
500.000,01 – 1.000.000,00 kuna 20
1.000.000,01 kuna i više 30
3. Vrsta djelatnosti Podatak se utvrđuje uvidom u poslovni plan  

Uslužna djelatnost

 

2
Proizvodna djelatnost 10
4. Visina ponuđene cijene Podatak se utvrđuje uvidom u poslovni plan Formula za izračun broja bodova:

Pc

Cp=————- x 10

Nc

Cp- cijena ponude

Pc- ponuđena cijena

Nc- najviša ponuđena cijena

 

10
 

 

5.

 

 

Visina plaće u području djelatnosti

 

 

Podatak se utvrđuje uvidom u izvješće Državog zavoda za statistiku Republike Hrvatske

 

 

 

Minimalna plaća               1
minimalna plaća – 4.500,00 kuna 4
4.500,01 – 5.500,00 kuna 6
5.500,01 -7.000,00 kuna 8
7.000,01 kuna i više 10
                                                                                                                              UKUPNO: 100

 

PRAVA I OBVEZE KUPCA

 

Članak 6.

Kupac je dužan imati registrirano sjedište na području Grada Pakraca prilikom podnošenja prijave na natječaj.

Ukoliko Kupac nema registrirano sjedište na području Grada Pakraca prilikom podnošenja prijave na natječaj, dužan je u roku 90 dana od dana potpisa ugovora o kupoprodaji registrirati sjedište na području Grada Pakraca.

Kupac je dužan započeti radove na uklanjanju ruševina i čišćenju parcele u roku 6 (šest) mjeseci od dana potpisa ugovora o kupoprodaji.

Kupac je dužan započeti obavljati gospodarsku djelatnost predviđenu poslovnim planom najkasnije u roku 2 (dvije) godine od dana potpisa ugovora o kupoprodaji.

Kupac je dužan, ukoliko zapošljava nove radnike u Zoni, zaposliti najmanje 70 % radnika s prebivalištem na području Grada Pakraca, uz uvjet da takve nezaposlene radne snage ima na području Grada Pakraca, a prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega, Ispostava Pakrac te broj novozaposlenih s prebivalištem na području Grada Pakraca ne smije smanjivati najmanje 3 (tri) godine od dana zapošljavanja.

Članak 7.

Pravo upisa vlasništva zemljišta Kupac stječe odmah po zaključenju Ugovora o kupoprodaji.

Radi osiguranja isplate kupoprodajne cijene, Grad Pakrac upisat će na kupljenoj nekretnini, u svoju korist, pravo zaloga u visini kupoprodajne cijene.

Članak 8.

Kupcu se zabranjuje otuđenje kupljene nekretnine ili njezinog dijela, bilo kojim pravnim poslom, na rok od 5 godina.

U slučaju da Kupac odluči otuđiti nekretninu, Grad Pakrac ima pravo prvokupa.

Zabrana iz stavka 1. ovog članka te pravo prvokupa iz stavka 2. ovog članka upisat će se u zemljišne knjige nadležnog suda.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

U slučaju nepoštivanja navedenih uvjeta, rokova i odredbi ove Odluke, natječaja i ugovora, Grad Pakrac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji zemljišta.

U slučaju raskida ugovora iz stavka 1. ovog članka, Kupac je dužan vratiti predmetno zemljište u vlasništvo Grada Pakraca.

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:  943-01/19-01/44

URBROJ:  2162-06/08-20-1

Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.