Odluka o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Pakraca i Općine Bednja

Temeljem članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 16. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na trinaestoj (13.) sjednici održanoj dana 3. lipnja 2019. godine, donosi

ODLUKU

O USPOSTAVI PRIJATELJSTVA I SURADNJE IZMEĐU GRADA PAKRACA I OPĆINE BEDNJA

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Pakraca, radi razvoja prijateljskih veza prihvaća uspostavljanje prijateljstva i suradnje u području gospodarskog, društvenog i kulturnog života između Grada Pakraca i Općine Bednja.

Članak 2.

Povelja o prijateljstvu i suradnji između Grada Pakraca  i Općine Bednja sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da potpiše Povelju iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 900-01/19-01/1

URBROJ: 2162-04/03-19-1

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.