Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje sportskom građevinom – Gradska kuglana u Pakracu

Na temelju odredbi članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96 i dalje), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), gradonačelnik Grada Pakraca, donosi

ODLUKU
o davanju ovlaštenja za upravljanje sportskom građevinom – Gradska kuglana u Pakracu

Članak 1.

Ovom se odlukom određuje upravitelj i uređuje način upravljanja sportskom građevinom – Gradska kuglana u Pakracu ( nastavno: Kuglana) u vlasništvu Grada Pakraca, izgrađena na k.č.br. 120/2, k.o. Pakrac, nalazeća u Pakracu, Ul. A. Hebranga bb, a sastoji se od prostora za obavljanje sportske djelatnosti i poslovnog prostora za obavljanje nesportskih djelatnosti.

Članak 2.

Ovom Odlukom ne stječe se pravo vlasništva ili neko drugo stvarno pravo utvrđeno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima na nekretnini iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Sportskoj zajednici Grada Pakraca (nastavno Sportska zajednica) daje se ovlaštenje za upravljanje sportskom građevinom iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

U Kuglani se mogu obavljati slijedeće djelatnosti:

– sportske,
– rekreativne,
– ugostiteljske,
– i druge dopuštene društvene djelatnosti sukladno arhitektonsko- tehničkim mogućnostima građevine.

Članak 5.

Sportska zajednica je dužna Kuglanom upravljati pažnjom dobrog gospodara.

Članak 6.

U poslove upravljanja Kuglanom ubrajaju se osobito slijedeći poslovi:

– redovito održavanje građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu, prema namjeni građevine,
– davanje u zakup dijela građevine-poslovnog prostora za obavljanje nesportskih djelatnosti,
– primjerena zaštita građevine,
– primjereno osiguranje građevine od rizika,
– donošenje godišnjeg programa upravljanja građevinom,
– drugi poslovi koji, prema posebnim propisima i redovnom stanju stvari spadaju u upravljanje sportskom građevinom.

Članak 7.

Grad Pakrac i Sportska zajednica zaključiti će poseban ugovor kojim će detaljnije urediti međusobna prava i obveze u svezi provedbe ove Odluke.

Članak 8.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca, Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u„Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Pakrac, 07. srpnja 2014.

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška, dipl. oecc., v.r.

KLASA: 620-01/14-01/2
URBROJ: 2162-05/06-14-1