Program javnih potreba u kulturi Grada Pakraca u 2019. godini

Na temelju odredbi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. I 137/15) članaka 1. i 9/a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90., 27/93. i 38/09.) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na  10. sjednici održanoj dana 20 . prosinca 2018. godine donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA PAKRACA U 2019. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici i način poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti i programa u području kulture, oblici, opseg, kvaliteta i način ostvarivanja i zadovoljavanja javnih potreba u kulturi za Grad Pakrac te obim, način i dinamika sufinanciranja tih potreba u 2019. godini sredstvima proračuna Grada Pakraca temeljem zakonskih odredbi.

Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka poticat će se, promicati i zadovoljavati:

  • ulaganjem određenih sredstava u obnovu, zaštitu i privođenje namjeni ili u investicijsko održavanje i adaptacije objekata kulture i prirodnih i kulturnih dobara, odnosno u pripremu tehničke i druge dokumentacije za obnovu i zaštitu istih
  • podržavanjem pojedinih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog života Grada Pakraca
  • ostvarivanjem djelatnosti i pojedinačnih programa ustanova kulture,
  • ostvarivanjem djelatnosti udruga i organizacija u kulturi te poticanjem i pomaganjem amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva,
  • na druge načine i kroz druge programe i sadržaje u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Programom.

Članak 2.

U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Grada Pakraca za 2019. godinu osigurat će se dio sredstava za obnovu i zaštitu kulturnih i prirodnih dobara, za pojedine akcije i manifestacije u kulturi, te za ostvarivanje djelatnosti i programa pojedinih ustanova, udruga i organizacija u kulturi te za druge kulturne potrebe.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. doznačivat će se na račun pojedinih korisnika za navedene namjene na temelju podnesenih zahtjeva, odnosno kad dospiju pojedina prava, u skladu s ostvarivanjem programa ili projekta ustanove odnosno udruga, a u skladu s ostvarivanjem Proračuna Grada Pakraca što je definirano potpisanim ugovorima s udrugama i ustanovama.

Sredstva za investicijska održavanja i adaptacije doznačivat će se izvoditeljima radova, izvršiocima dotičnih poslova i programa, odnosno korisnicima na osnovi posebnih zahtjeva, ugovora ili na  zaključka, odluke Gradonačelnika.

Članak 4.

Korisnici sredstava iz ovoga Programa obvezni su o ostvarenju svojih programa i o stanju u tim djelatnostima te o realizaciji sredstava iz Proračuna Grada Pakraca pismeno izvijestiti Grad Pakrac po realiziranom programu, projektu, a najkasnije do 28. veljače 2020. godine.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 610-01/18-01/12

URBROJ: 2162-04/06-18-01

Pakrac, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA:

Tablica br. 1

Pozicija proračuna Program/projekt Plan 2018.
I. Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Pakraca  
188-190 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Pakraca 31.000,00

UKUPNO:

31.000,00
II. Planiranje i razvoj projekata u kulturi  
195 Projektiranje muzeja vojne povijesti 10.000,00
UKUPNO: 10.000,00
III. Projekti udruga i ustanova u kulturi  
191 po javnom natječaju 180.000,00
192 po odluci gradonačelnika 9.000,00
193 Donacija KUD Seljačka sloga Prekopakra-90. god. 50.000,00
UKUPNO: 239.000,00
IV. Muzej Grada Pakraca  
247 Bruto plaće djelatnika 231.450,00
248 do 251 Ostali rashodi za zaposlene 11.000,00
252 do 254 Doprinosi na plaće 38.449,00
255 do 258 Naknade troškova zaposlenima 15.400,00
259 do 266 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00
267 do 284 Rashodi za usluge 42.300,00
285 do 289 Ostali rashodi poslovanja 5.000,00
290 do 292 Ostali financijski rashodi 1.100,00
UKUPNO: 374.699,00
V. Gradska knjižnica Pakrac  
203 Bruto plaće djelatnika 252.300,00
204 do 207 Ostali rashodi za zaposlene 10.000,00
208 do 210 Doprinosi na plaće 42.095,00
211 do 214 Naknade troškova zaposlenima 18.200,00
215 do 222 Rashodi za materijal i energiju 36.400,00
223 do 236 Rashodi za usluge 44.650,00
237 do 239 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.500,00
240 do 242 Ostali financijski rashodi 3.000,00
243 do 244 Postrojenja i oprema 22.000,00
245 Knjige 30.000,00
UKUPNO: 467.145,00
VI. Pakračko ljeto  
294 do 298 Rashodi za usluge 20.000,00
299 do 300 Ostali nespomenuti rashodi 50.000,00
301 Tekuće donacije 20.000,00
UKUPNO: 90.000,00
VII. Božićni sajam /doček Nove godine  
196 do 199 Rashodi za usluge 67.000,00
200 do 201 Ostali nespomenuti rashodi 62.000,00
202 Postrojenja i oprema 25.000,00
UKUPNO: 154.000,00
VIII. Religiozne potrebe  
302 do 309 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 49.000,00
310 do 313 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 25.000,00
UKUPNO: 74.000,00
Rd.br. grupe Program/projekt Plan 2018.
I. Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Pakraca 31.000,00
II. Projekti ustanova u kulturi 10.000,00
III. Projekti udruga i ustanova u kulturi 239.000,00
IV. Muzej Grada Pakraca 374.699,00
V. Gradska knjižnica Pakrac 467.145,00
VI. Pakračko ljeto 90.000,00
VII. Božićni sajam /doček Nove godine 154.000,00
VIII. Religiozne potrebe 74.000,00

SVEUKUPNO PROGRAMI U KULTURI u 2019. godini:

1.439.844,00