Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2019. godinu

Na temelju odredbe članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 17. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj: 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 10. sjednici 20. prosinca 2018. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI GRADA PAKRACA ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2019. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu i tehničkoj kulturi od značenja za Grad Pakrac, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sportu u sljedećim aktivnostima:

 • treninzi i natjecanja sportaša,
 • nagrađivanje sportaša,
 • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i rekreativaca,
 • funkcioniranje sustava sporta,
 • organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi,
 • organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u tehničkoj kulturi unapređenjem sposobnost udruga u tehničkoj kulturi za postizanje vrhunskih dostignuća na domaćem i međunarodnom planu te poticanje raznolikosti aktivnosti prilagođenih raznim dobnim skupinama.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta i tehničke kulture u Gradu Pakracu.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2019. godinu, koje javne potrebe čine osobito sljedeći poslovi i djelatnosti:

 1. u sportu:
 • poticanje i promicanje sporta,
 • osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće vrhunske kvalitete sporta – vrhunskih sportaša i stručnih osoba, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Pakraca na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
 • ulaganje u razvoj sporta djece i mladeži
 • poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana,
 • poticanje programa organiziranog osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu i sportaša,
 • poticanje programa stručnog rada u sportu.
 1. u tehničkoj kulturi:
 • razvijanje komunikacijske tehnike i kulture,
 • poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj vrhunskog sporta, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti sporta i sportske rekreacije djece, mladeži i građana te poticati razvoj i veća uključenost djece i mladeži u aktivnosti iz tehničke kulture.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2019. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca za 2019. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja se sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2019. godinu po aktivnostima i korisnicima.

Plan iz stavka 2. ovoga članka čini sastavni dio ovoga Programa.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu donosi, nakon provedenih natječaja Sportska zajednica Grada Pakraca i objavljuje na mrežnoj stranici Sportske zajednice i Grada Pakraca.

Članak 4.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava  temeljem ovoga Programa Sportska zajednica Grada Pakraca podnosi polugodišnja i godišnja izvješća gradonačelniku Grada Pakraca.

Ostala izvješća iz Programa, izvješća o izvršenju, podnose korisnici putem nadležnog Odsjeka.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 620-01/18-01/5

URBROJ: 2162-04/06-18-02

U Pakracu, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik:Miroslav Ivančić v. r.

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI GRADA PAKRACA u 2019. godini

SPORT

Tablica br. 1.

naziv aktivnosti

br. pozicije

iznos

Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Sportske zajednice Grada Pakraca

–         putem javnog natječaja za sportske udruge i klubove

Tekuće donacije Sportskoj zajednici Grada Pakrac

316

702.000,00
1 PRIJEVOZ NA SPORTSKA NATJECANJA 270.000,00
SPORTSKE MANIFESTACIJE 50.000,00
SPORTSKA OPREMA 20.000,00
4 TROŠKOVI SUĐENJA 148.000,00
5 TROŠKOVI DVORANE I KUGLANE ZA NATJECANJE 90.000,00
6 KOTIZACIJE,ČLANARINE 84.000,00
7 RAD SPORTSKIH DJELATNIKA 30.000,00
8 OSTALI TROŠKOVI NATJECANJA 10.000,00
UKUPNO: 702.000,00
Sufinanciranje prigodnih sportskih priredbi u Pakracu u 2019. godini – pokroviteljstva

Pokroviteljstva za sportske manifestacije

314

5.000,00
UKUPNO: 5.000,00

Sufinanciranje sudjelovanja na značajnim natjecanjima u 2019. godini

po odluci čelnika i na zahtjev, u sportu i tehničkoj kulturi 317 35.100,00
Tekuće donacije NK „ Hajduk“ Pakrac-pokroviteljstvo za obilježavanje 100. godišnjice postojanja kluba 318 60.000,00

UKUPNO:

95.100,00

Nagrađivanje za sportske uspjehe

Tekuća donacije građanima za sportske uspjehe

319

5.000,00

UKUPNO:

5.000,00

Izgradnja i investicijsko održavanje sportskih objekata

Izgradnja i uređenje ŠRC Omanovac 320 100.000,00
Skatepark Pakrac 321 30.000,00
Izgradnja teniskog terena 322 20.000,00
Gradski stadion u Pakracu 323 90.000,00
Gradska sportska dvorana 324 3.000.000,00
ŠRC Matkovac Prekopakra 325 20.000,00
Gradska kuglana u Pakracu 326 15.000,00
Stara kuglana u Pakracu 327 400.000,00

UKUPNO:

3.675.000,00

SVEUKUPNO SPORT   4.482.100,00

 

TEHNIČKA KULTURA

Tablica br. 2.

naziv aktivnosti

br. pozicije

iznos

–         putem javnog natječaja

projekti udruga u tehničkoj kulturi

315

8.000,00

SVEUKUPNO TEHNIČKA KULTURA  8.000,00

  

SVEUKUPNO SPORT I TEHNIČKA KULTURA u 2019. godini

Tablica br. 3.

SPORT 4.482.100,00
TEHNIČKA KULTURA 8.000,00
SVEUKUPNO u 2019. godini 4.490.100,00