OBVEZATNE UPUTE BROJ 2 o shodnoj primjeni obveznih uputa Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Na temelju odredbe članka 5. stavak 2. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca propisuje slijedeće

OBVEZATNE UPUTE BROJ 2
o shodnoj primjeni obveznih uputa Državnog
izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

1. Na postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca odgovarajuće će se primjenjivati obvezne upute Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i to:

a) OBVEZNE UPUTE LS-III o odustanku od kandidature za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («NN» br. 48/05),
b) OBVEZNE UPUTE LS-IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («NN» br. 48/05),
c) OBVEZNE UPUTE LS-V o načinu uređivanja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu («NN» br. 48/05),
d) OBVEZNE UPUTE LS-VI o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba («NN» br. 48/05).

2. Ove Obvezatne upute objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca» i na Oglasnoj ploči Grada Pakraca.

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA PAKRACA

KLASA: 013-03/11-01/01
URBROJ: 2162-04/01-11-03

Predsjednik: Tomislav Petrač mag.iur., v.r.
U Pakracu, 31. listopada 2011.g.