Obvezatne upute broj 1 o obrascima za kandidiranje i provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 5. stavak 2. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca propisuje slijedeće

OBVEZATNE UPUTE BROJ 1
o obrascima za kandidiranje i provedbu izbora
za vijeća mjesnih odbora Grada Pakraca

1. Kandidiranje i provedba izbora za vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca provodit će se uz korištenje odgovarajućih obrazaca i to:

– OBRAZAC 1. – prijedlog liste kandidata za članove vijeća mjesnih odbora,
– OBRAZAC 2. – prijedlog nezavisne liste kandidata za članove vijeća mjesnih odbora,
– PRILOG UZ OBRAZAC 2. – popis birača koji podržavaju nezavisnu listu za izbor vijeća mjesnog odbora,
– OBRAZAC 3. – očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog odbora,
– OBRAZAC 4. – izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora,
– OBRAZAC 5. – izjava o prihvaćanju dužnosti člana Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne odobre Grada Pakraca,
– OBRAZAC 6. – rješenje o imenovanju biračkog odbora,
– OBRAZAC 7. – rješenje o određivanju biračkih mjesta,
– OBRAZAC 8. – glasački listić za izbore za kandidacijsku listu članova vijeća,
– OBRAZAC 9. – zapisnik o radu biračkog odbora za kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora,
– OBRAZAC 10. – zapisnik o radu Gradsko izbornog povjerenstva o glasovanju za kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora.

2. Obrasci iz točke l. ovih obvezatnih uputa mogu se dobiti u Tajništvu Grada Pakraca

3. Ove Obvezatne upute objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca» i na oglasnoj ploči Grada Pakraca.

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA PAKRACA

KLASA: 013-03/11-01/01
URBROJ: 2162-04/01-11-03

Predsjednik: Tomislav Petrač mag.iur., v.r.
U Pakracu, 31. listopada 2011.g.