Odluka o osnivanju Gradskog povjerenstva za provedbu javnih natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. i 50. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» broj 4/09), te sukladno odredbi članka 15. stavak 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donijelo je

O D L U K U
o osnivanju Gradskog povjerenstva za provedbu javnih natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Gradsko povjerenstvo za provedbu javnih natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 2.
Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove:
– otvaranje ponuda pristiglih na javne natječaje za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
– utvrđivanje najpovoljnijih ponuda na temelju pristigle dokumentacije,
– utvrđivanje nacrta teksta odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca.

Članak 3.
U Povjerenstvo imenuju se:
1. Igor Matek, mag.ing.agr., za predsjednika,
2. Ivica Špančić, ing., za člana,
3. Marko Marošević, za člana,
4. Drago Marter, za člana,
5. Stjepan Nezić, za člana.

Članka 4.
Mandat predsjednika i članova Povjerenstva traje četiri godine.
Predsjednik i članovi povjerenstva za svoj rad imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.
Ukoliko se član Povjerenstva prijavi na javni natječaj za zakup ili prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, automatski se zamrzava njegova dužnost kao člana
Povjerenstva i to do donošenja Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju.

Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» broj 1/04), te Odluka o razrješenju i imenovanju člana Gradskog povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» broj 7/04).

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:945-01/10-01/01
UR.BROJ:2162-06/03-10-1

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 23. veljače 2010.