Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj 23. veljače 2010. godine, donijelo je ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC Članak 1. U Odluci o osnivanju...

Pročitaj više

Odluka o dodjeli javnog priznanja “Pečat Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 11. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donijelo je O D L U K U o dodjeli javnog priznanja “Pečat Grada Pakraca” I Javno...

Pročitaj više

Odluka o davanju suglasnosti na osnivanje Visoke zdravstvene škole u Pakracu kao dislociranog stručnog studija sestrinstva i fizioterapije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donosi ODLUKU o davanju suglasnosti na osnivanje Visoke zdravstvene škole u Pakracu kao dislociranog stručnog studija sestrinstva i fizioterapije...

Pročitaj više

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04, 79/07 i 38/09), članka 4. stavka 2. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ br. 40/08 i 44/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 5. (petoj) sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine, donosi RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana...

Pročitaj više

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama

Na temelju odredbi članka 35., a u svezi s člankom 96. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 5. (petoj) sjednici, održanoj dana 23. veljače 2010. godine, donijelo je ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama Članak 1. U Odluci o plaćama („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 02/02 i dalje) u članku...

Pročitaj više

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca

Na temelju odredbi članaka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 5. sjednici održanoj 23. veljače 2010. godine donosi ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STIPENDIRANJU STUDENATA GRADA PAKRACA Članak 1. U Odluci o stipendiranju studenata Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 07/07) članak...

Pročitaj više

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora “Društveni dom -Toranj” u Tornju

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine" br. 91/96, 12/97, 174/04 i 38/09), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 04/09), te Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca od 23. veljače 2010. godine Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donijelo je slijedeću ODLUKU o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora "Društveni...

Pročitaj više

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08), čl. 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), te Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca od 23. veljače 2010. godine...

Pročitaj više

Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09), čl. 35. i čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08), te čl. 36. i čl. 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače...

Pročitaj više

Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pakraca u 2010. godini

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („ Narodne novine „ 10/97 i 107/07) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca„ broj 04/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donosi: O D L U K U o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pakraca u 2010. godini Članak 1. Plan mreže dječjih vrtića utvrđuje se za područje Grada Pakraca u 2010. godini. Članak...

Pročitaj više

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na petoj sjednici održanoj 23. veljače 2010. godine donosi ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca Članak 1. U Odluci o organizaciji i načinu naplate...

Pročitaj više

Odluka o sakupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom

Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj: 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04.,178/04., 38/09. i 79/09.), članka 15. Zakona o otpadu (NN, broj: 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.), članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05.,109/07., 125/08. i 36/09.), te članka 36 , Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca », broj 4/09) Gradsko vijeće Grada...

Pročitaj više

Odluka o načinu obavljanja prijevozu pokojnika putem koncesije

Na temelju članka 16. stavak 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj:125/08) i članka 3. i 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donijelo je O D L U K U o načinu obavljanja...

Pročitaj više

Odluka o osnivanju Gradskog povjerenstva za provedbu javnih natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. i 50. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» broj 4/09), te sukladno odredbi članka 15. stavak 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donijelo...

Pročitaj više

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2010. g.

Temeljem članaka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na petoj sjednici održanoj 23. veljače 2010. godine donosi O D L U K U o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2010. g. I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja proračuna Grada Pakraca za 2010. godinu; upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima proračuna;...

Pročitaj više

Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 10. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 7. i 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca ("Službeni glasnik grada Pakraca"”br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeća Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donijelo je O D L U K U o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa “Grb Grada...

Pročitaj više