Odluka o darovanju nekretnina

Na temelju odredbi članka 35. i članka 391. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) i članka 2. st. 4. i članka 3. st. 2. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca”  br. 1/10, 3/12) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2017. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU O DAROVANJU NEKRETNINA

Članak 1.

Grad Pakrac daruje Srednjoj školi Pakrac nekretnine:

  • k.č.br. 872/2, dvorište u mjestu, površine 280 čhv, upisana u zk.ul. 1436, k.o. Pakrac,
  • k.č.br. 873/2, dvorište u mjestu, površine 316 čhv, upisana u zk.ul. 1436, k.o. Pakrac,
  • k.č.br. 874, kuća, površine 87 čhv, upisana u zk.ul. 2667, k.o. Pakrac,
  • k.č.br. 877/3, dvorište, površine 137 čhv, upisana u zk.ul. 2667, k.o. Pakrac.

Članak 2.

Tržišna vrijednost nekretnina iz čl. 1. ove Odluke utvrđena je po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina Ani Bunčić procjembenim elaboratom br. 073/2017 od 19. listopada 2017. g. i iznosi 30.577,30 eura što je u protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izrade procjene 229.024,01 kuna.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da u ime Grada Pakraca potpiše sa Srednjom školom Pakrac ugovor o darovanju nekretnina iz čl. 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 943-01/17-01/29     

URBROJ: 2162-04/01-17-1

Pakrac, 19.12.2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o primanju na znanje informacije o radu Srednje škole Pakrac za školsku godinu 2016/2017.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 19. prosinca 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

  1. Prima se na znanje informacija o radu Srednje škole Pakrac za školsku godinu 2016/2017.
  2. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-03/17-01/3

URBROJ: 2162-04/03-17-2

Pakrac, 19. 12. 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o primanju na znanje informacije o radu Osnovne škole „Braća Radić za školsku godinu 2016/2017.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 19. prosinca 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prima se na znanje informacija o radu Osnovne škole braće Radića Pakrac u školskoj godini 2016/2017.

2. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/17-01/5

URBROJ: 2162-04/03-17-2

U Pakracu, 19. 12. 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća tvrtke „Komunalac“ d. o. o. Pakrac za 2016

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 19. prosinca 2017. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće tvrtke Komunalac d.o.o. Pakrac za 2016.g.

2. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/17-01/11

URBROJ: 2162-04/03-17-2

U Pakracu, 19. 12. 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju plana i programa rada Gradske knjižnice Pakrac za 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 19. prosinca 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

1. Usvaja se plan i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2018.g.

 

2. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 612-04/17-01/4  

URBROJ: 2162-04/03-17-2

U Pakracu, 19. 12. 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju plana i programa rada Muzeja grada Pakraca za 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 19. prosinca 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

1. Usvaja se plan i program rada Muzeja grada Pakraca za 2018.g.

 

2. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 612-05/17-01/3    

URBROJ: 2162-04/03-17-2

U Pakracu, 19. 12. 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Plan prijema u službu za 2018. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11) i članka 51. stavka 3. alineje 12. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13), a slijedom prijedloga pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, u skladu s Proračunom Grada Pakraca za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/17) dana 21. prosinca  2017. godine, gradonačelnica Grada Pakraca donijela je

PLAN
PRIJEMA U SLUŽBU ZA 2018. GODINU

I.

Donosi se Plan prijema u službu u upravna tijela Grada Pakraca za 2018. godinu.

II.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Pakraca utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i na web-stranici Grada Pakraca.

KLASA: 119-01/17-01/01

URBROJ: 2162-04/01-17-01  

U Pakracu, 21. prosinca 2017. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

 

Privitak 1.

R. br. Naziv upravnog tijela/org. jedinice Broj sistematiziranih radnih mjesta Popunjena radna mjesta (na neodređeno) Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme Potreban broj vježbenika
Jedinstveni upravni odjel

1

1 0 0
Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti 6 3 2 2
Odsjek za gospodarstvo proračun i financije 7 4 1 1
Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti 6 5 1 1
Vlastiti pogon 6 5 1 0
UKUPNO: 26 18 5 4

 

II. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301, kojeg zastupa gradonačelnica Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.

i

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika, Trg kralja P. Krešimira IV. 2, Zagreb, OIB: 85709856921, kojeg zastupa predsjednik Boris Pleša, dipl. polit. 

sklopili su dana 25. listopada 2017.g.

II. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

Članak 1.

Članak 49. stavak 1. mijenja se i glasi: „Visina osnovice za izračun plaća službenika i namještenika za prvih 6 mjeseci 2018. godine iznosi 3.245,00 kn. Poslodavac se obvezuje da će tijekom lipnja 2018.g. pregovarati sa predstavnicima sindikata o povećanju osnovice za izračun plaće za drugih 6 mjeseci 2018.g.“

Članak 2.

Članak 54. stavak 3. mijenja se i glasi: „Ako službenik i namještenik radi na blagdane i neradne dane utvrđene zakonom, te na poslovima zimske službe izvan redovitog radnog vremena, ima pravo na plaću uvećanu za 150%.

Članak 3.

U članku 58. stavku 1. iznos „500,00“ mijenja se i glasi „700,00“.

U članku 58. dodaje se stavak 3. koji glasi: „Poslodavac i sindikat obvezuju se prilikom izrade svakog slijedećeg proračuna pregovarati o iznosu regresa za korištenje godišnjeg odmora. Iznos regresa ne smije biti manji od 500,00 kn.“

Članak 4.

U članku 60. stavku 2. riječi „i 2.“ brišu se.

Članak 5.

U članku 63. stavku 2. iznos „150,00“ mijenja se i glasi: „170,00“.

Članak 6.

U članku 67. iznos „1,50“ mijenja se i glasi: „2,00“.

Članak 7.

U članku 69. stavku 3. iznos „1.500,00“ mijenja se i glasi: „1.800,00“.

Članak 8.

U članku 70. stavku 1. iznos „500,00“ mijenja se i glasi: „700,00“.

U članku 70. stavku 3. iznos „500,00“ mijenja se i glasi: „600,00“.

U članku 70. dodaje se stavak 4. koji glasi:  Poslodavac i sindikat obvezuju se prilikom izrade svakog slijedećeg proračuna pregovarati o iznosu prigodne nagrade za božićne blagdane (božićnice). Iznos božićnice ne smije biti manji od 500,00 kn.“

Članak 9.

Ovaj Dodatak Kolektivnom ugovoru stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2018.g.

Članak 10.

Ovaj Dodatak sklapa se u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

Grad Pakrac Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika: Predsjednik: Boris Pleša, v.r.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.