Odluka o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: „Izgradnja prometnih površina u dijelu Ulice Aleja kestenova u Pakracu (d=274,35m´)“ – nerazvrstana cesta oznake: NC30023; dužine: 274,35m; dio k.č. br. 2410/13 k.o. Pakrac

Na temelju Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br.71/16) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine donosi, O D L U K U o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: „Izgradnja prometnih površina...

Pročitaj više

Odluka o jedinstvenoj bazi podataka nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca

Na temelju članaka 107. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13 148/13, 92/14), i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj dana 15. prosinac 2016. godine donosi, ODLUKU O JEDINSTVENOJ BAZI PODATAKA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA Članak 1. Nerazvrstane ceste na području Grada Pakraca su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno...

Pročitaj više

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2017. godinu

Temeljem članaka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine donosi ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA PAKRACA ZA 2017. GODINU I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom se odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada Pakraca za 2017. godinu i njegovo izvršavanje,...

Pročitaj više

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pakraca

Gradsko vijeće Grada Pakraca, temeljem odredbi članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca ("Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnološki katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Pakraca, na prijedlog obnašateljice dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca, uz prethodnu suglasnost Državne...

Pročitaj više

Odluka o imenovanju članova školskog odbora Glazbene škole Pakrac

srednjoj školstvu (“Narodne novine”126/12), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13 i 3/15) i članka 11. stavak 1. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 19. sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine donijelo je ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE PAKRAC Članak 1. U školski odbor...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju programa i plana rada Muzeja Grada Pakraca za 2017. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 15. prosinca 2016. g. donijelo slijedeći ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA I PLANA RADA MUZEJA GRADA PAKRACA ZA 2017. GODINU Usvaja se Program i plan...

Pročitaj više

Zaključak o usvajanju programa i plana rada Gradske knjižnice Pakrac za 2017. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 15. prosinca 2016. g. donijelo slijedeći ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA I PLANA RADA GRADSKE KNJIŽNICE PAKRAC ZA 2017. GODINU Usvaja se Program i plan...

Pročitaj više

Zaključak o primanju na znanje informacije o radu Srednje škole Pakrac za školsku godinu 2015/2016

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 15. prosinca 2016.g. donijelo slijedeći ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE INFORMACIJE O RADU SREDNJE ŠKOLE PAKRAC ZA ŠKOLSKU GODINU 2015/2016. Prima se na znanje...

Pročitaj više

Zaključak o primanju na znanje informacije o radu Osnovne škole Braće Radića Pakrac u školskoj godini 2015/2016

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 15. prosinca 2016. g. donijelo slijedeći ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE INFORMACIJE O RADU OSNOVNE ŠKOLE BRAĆE RADIĆA PAKRAC U ŠKOLSKOJ GODINI 2015/2016. ...

Pročitaj više