Odluka o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: „Izgradnja prometnih površina u dijelu Ulice Aleja kestenova u Pakracu (d=274,35m´)“ – nerazvrstana cesta oznake: NC30023; dužine: 274,35m; dio k.č. br. 2410/13 k.o. Pakrac

Na temelju Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br.71/16) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine donosi,

O D L U K U
o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja:
„Izgradnja prometnih površina u dijelu Ulice Aleja kestenova u Pakracu (d=274,35m´)“
– nerazvrstana cesta oznake : NC30023; dužine : 274,35m; dio k.č. br. 2410/13 k.o. Pakrac

Članak 1.

U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, tip operacije 7.2.2. „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., te ostvarivanje bespovratne potpore, Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu ulaganja „ Izgradnja prometnih površina u dijelu Ulice Aleja kestenova u Pakracu (d=274,35m´)“ – nerazvrstana cesta oznake : NC30023; dužine : 274,35m; dio k.č. br. 2410/13 k.o. Pakrac, prema Glavnom projektu (ZOP:GP-20/07) – građevinski projekt izrađen po „Kamen-gradnja“ d.o.o. Slavonski Brod (Br.Td.20/07); i geodetski projekt (Br.Td.20-1/07).

Članak 2.

U skladu s člankom 16. stavkom 13. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ te u skladu s odredbama Natječaja za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, tip operacije 7.2.2. „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“ („Narodne novine“ br.71/16), kao sastavni dio ove Odluke donosi se Prilog „Opis projekta/operacije“.

Članak 3.

Za podnositelja zahtjeva za potporu – Korisnika potpore ovlašćuje se Grad Pakrac, Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18 (OIB:79689915301).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 360-01/16-01/61
URBROJ: 2162-06/01-16-03
Pakrac, 15. prosinca 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krečji v. r.

Odluka o jedinstvenoj bazi podataka nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca

Na temelju članaka 107. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13 148/13, 92/14), i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj dana 15. prosinac 2016. godine donosi,

ODLUKU
O JEDINSTVENOJ BAZI PODATAKA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

Nerazvrstane ceste na području Grada Pakraca su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13 148/13, 92/14), i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu spomenutog Zakona.

Članak 2.

Jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama na području Grada Pakraca vodi gradsko tijelo nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.
Na temelju jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama iz stavke 1. ovog članka, Gradsko vijeće Grada Pakraca utvrđuje Popis nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca, koji čini sastavni dio ove Odluke.
Popis nerazvrstanih cesta iz stavka 2. ovog članka, ažurirat će se prema potrebi, na temelju prethodno utvrđenih podataka iz jedinstvene baze koju vodi gradsko tijelo nadležno za poslove komunalnog gospodarstva iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/16-01/27
URBROJ: 2162-06/01-16-02
Pakrac, 15. prosinac 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2017. godinu

Temeljem članaka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine donosi

ODLUKU
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA PAKRACA ZA 2017. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada Pakraca za 2017. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Pakraca; upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima proračuna; upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom; prava i obveze korisnika proračunskih sredstava; ovlasti i obveze gradonačelnika u izvršavanju proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Članak 2.

Proračun Grada Pakraca se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći i posebni dio proračuna sadrže izvršenje proračuna za prethodnu 2015. godinu, plan i procjenu izvršenja za 2016. godinu, plan za 2017. godinu, te projekciju za slijedeće dvije godine.
Opći dio proračuna čine račun prihoda i rashoda te račun financiranja. U općem dijelu proračuna se iskazuje i manjak, odnosno višak sredstava iz prethodnih godina. Računom prihoda i rashoda se iskazuju i procijenjeni prihodi, kao i procijenjeni rashodi za tekuću fiskalnu godinu.
U računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i prihodi od gradske imovine te rashodi utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada Pakraca temeljem zakonskih i drugih propisa.
U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.
Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih po nositeljima i programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.
U planu razvojnih programa po godinama iskazani su rashodi za nefinancijsku imovinu (investicije) i ostale rashode u razdoblju 2017-2019. godina.
Stvarna naplata proračunskih prihoda nije ograničena njihovom procjenom u proračunu.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

1. Upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima

Članak 3.

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu korisnici) koji su u njegovu posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) i po vrstama rashoda i izdataka.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Članak 4.

Korisnici koriste sredstva proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima, a sukladno ostvarenju proračunskih prihoda.

Članak 5.

Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Plaćanje putem predujma moguće je samo na temelju prethodne suglasnosti.
Za iznose predujma do 200.000,00 kn suglasnost daje gradonačelnik, a za iznos predujma veći od 200.000,00 kn suglasnost daje Gradsko vijeće Grada Pakraca.

Članak 6.

Postupak nabave roba, usluga i radova provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14).

Članak 7.

Obavezama i potraživanjima proračuna upravlja gradonačelnik. Odluku o otpisu potraživanja iznad iznosa iz čl. 51. st. 3. t. 5. Statuta Grada Pakraca donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca.

2. Izvršavanje proračuna

Članak 8.

Za izvršavanje proračuna odgovoran je gradonačelnik, odnosno osoba na koju gradonačelnik prenese svoje ovlaštenje za izvršavanje proračuna.

Članak 9.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih odobrenja proračunskim korisnicima u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 10.

Korisnici smiju preuzimati obaveze najviše do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu proračuna, ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnom proračunskom dodjelom. Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u proračun s mjesečnim planovima rashoda, gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.

Članak 11.

Korisnici kojima se u proračunu osiguravaju sredstva za isplate plaća i ostalih materijalnih prava obvezni su gradonačelniku dostaviti zahtjev za doznaku sredstva za isplatu plaća do petog u mjesecu za prethodni mjesec.
Ostali korisnici su dužni dostaviti mjesečne financijske planove do kraja mjeseca za idući mjesec.
Ako korisnik ne dostavi gradonačelniku mjesečni financijski plan, koji mora biti usklađen s dodjelom, u roku iz stavka 1. i 2. ovog članka, ne smije preuzimati nove obveze za to i naredna razdoblja.

Članak 12.

Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka.
Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Članak 13.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obaveza za proračun povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici proračuna, gradonačelnik može poduzeti privremene mjere za uravnoteženje proračuna sukladno čl. 43. Zakona o proračunu.
Ako se za vrijeme provođenja mjera za uravnoteženje proračuna proračun ne može uravnotežiti, gradonačelnik mora najkasnije u roku 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja proračuna predložiti Gradskom vijeću Grada Pakraca izmjene i dopune proračuna.

Članak 14.

Gradonačelnik može svojom odlukom odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela u proračunu Grada Pakraca, s tim da umanjenje pojedine stavke (pozicije) rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Odluka o preraspodjeli sredstava postaje sastavni dio proračuna Grada Pakraca.
O izvršenim preraspodjelama prema stavku 1. ovog članka gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.
Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjenje sredstava, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva se prenose na korisnika koji preuzima njegove poslove ili za podmirenje ostalih proračunskih rashoda.

Članak 15.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi pročelnik nadležnog upravnog tijela Grada Pakraca.

Članak 16.

Sredstva za ostala materijalna prava isplaćivati će se korisnicima prema kolektivnim ugovorima u visini i opsegu utvrđenima između gradonačelnika i sindikata. Ako pojedino materijalno pravo nije regulirano kolektivnim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna i Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima.

Članak 17.

Plaće službenika i namještenika korisnika isplaćivati će se u skladu s Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10), osim ako nisu uređene posebnim zakonom, posebnim kolektivnim ugovorom ili drugim posebnim propisom.

Članak 18.

Korisnici koji ostvaruju prihode obavljanjem vlastite djelatnosti, dužni su njima upravljati pažnjom dobrog gospodara. Vlastitim prihodima korisnici podmiruju rashode nastale obavljanjem poslova na tržištu temeljem kojih su isti prihodi i ostvareni i nisu ih dužni uplaćivati u korist proračuna Grada Pakraca.
Ako se vlastiti prihodi ostvare u iznosu većem od potrebnog za podmirenje rashoda iz stavka 1. ovog članka, mogu se koristiti za podmirenje rashoda redovne djelatnosti.
Prihodi koje ostvare upravni odjeli Grada obavljanjem vlastite djelatnosti prihod su proračuna i uplaćuju se na njegov račun.

3. Proračunska zaliha

Članak 19.

Za podmirenje neplaniranih ili nedovoljno planiranih rashoda koristiti će se sredstva proračunske zalihe sukladno čl. 56. Zakona o proračunu u visini od 75.000,00 kn.
O korištenju proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik.
Gradonačelnik je obavezan polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

4. Proračunski nadzor i revizija

Članak 20.

Nadležno upravno tijelo Grada Pakraca obavlja proračunski nadzor i nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih pravnih i fizičkih osoba koje primaju sredstva iz proračuna Grada Pakraca.
Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračuna te nad zakonitošću i namjenskom upotrebom proračunskih sredstava obavlja Ministarstvo financija.
Unutarnju reviziju proračuna ustrojava gradonačelnik.
Vanjsku reviziju proračuna obavlja Državni ured za reviziju temeljem čl. 3. Zakona o Državnom uredu za reviziju (“Narodne novine” broj 80/11).

III. UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

Članak 21.

Gradonačelnik može odlučiti o upravljanju i raspolaganju dijelom gradske imovine, ako je to potrebno radi osiguranja prihoda u računu prihoda i rashoda proračuna, do iznosa propisanog Statutom Grada Pakraca.

Članak 22.

Za besplatno stjecanje nekretnina čije bi vlasništvo ili uporaba prouzročila nove troškove, potrebna je suglasnost gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Pakraca; a prema iznosima propisanim Statutom Grada Pakraca ovisno o visini procijenjene vrijednosti nekretnine.

Članak 23.

Slobodnim novčanim sredstvima proračuna upravlja gradonačelnik. Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u proračun.

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a primjenjivati će se za 2017. godinu.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa: 400-06/16-01/5
Urbroj: 2162-05/01-16-01
Pakrac, 15. prosinca 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pakraca

Gradsko vijeće Grada Pakraca, temeljem odredbi članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnološki katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Pakraca, na prijedlog obnašateljice dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca, uz prethodnu suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Požega, Klasa: 810-03/16-04/02, Urbroj: 543-11-01-16-16, od 17. studenoga 2016. godine, na 19. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE GRADA PAKRACA

Članak 1.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Pakraca su:
1. Komunalac d.o.o, Ul. Križnog puta 18, Pakrac
2. Vode Lipik d.o.o, Ul. Križnog puta 18, Pakrac
3. Pakrac plin d.o.o, Ul. Križnog puta 18, Pakrac
4. Veterinarska stanica Pakrac d.o.o, Ul. Križnog puta 8, Pakrac

Članak 2.

Udruge od značaja za sustav civilne zaštite na području Grada Pakraca su:
1. Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa „Pakrac“, Braće Radić 13, Pakrac
2. Odred izviđača „Pakra“, Trg bana J. Jalačića 18, Pakrac
3. Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara, Bolnička ul. 68, Pakrac
4. Planinarsko društvo „Psunj“, Hrvatskih velikana 3, Pakrac
5. Radio klub „Pakrac“, Braće Radić 13, Pakrac
6. Lovačko društvo „Fazan“,Matkovac bb, Pakrac
7. Lovačko društvo „Košuta“,Branešci 3, Pakrac
8. Lovačko društvo „Psunj“, Donja Šumetlica 1A, Pakrac
9. Športsko ribolovno društvo „Papuk“ Radničko naselje 6, Pakrac

Članak 3.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pakraca su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Grada Pakraca.

Članak 4.

Pravne osobe iz članaka 1. i 2. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Pakraca.

Članak 5.

Pravnim osobama iz članaka 1. i 2. ove Odluke izvršno tijelo dostaviti će izvode iz Plana zaštite i spašavanja i civilne zaštite, koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 6.

Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pakraca u svojim operativnim planovima planirat će provedbu dobivenih mjera i aktivnosti.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pakraca, KLASA: 810-01-15-01/7, URBROJ: 2162-05/06-15-1, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Pakraca dana 15. prosinca 2015. godine.

Članak 8.

Po jedan primjerak ove Odluke Grad Pakrac će dostavit svakoj pravnoj osobi iz članaka 1. i udruzi iz članka 2. ove Odluke te Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Požega.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/16-01/08
URBROJ: 2162-05/06-16-3
Pakrac, 15. prosinca 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o imenovanju članova školskog odbora Glazbene škole Pakrac

srednjoj školstvu (“Narodne novine”126/12), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13 i 3/15) i članka 11. stavak 1. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 19. sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine donijelo je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE PAKRAC

Članak 1.

U školski odbor Osnovne glazbene škole Pakrac imenuju se:

 1. Morena Mandić Čolić,
 2. Jelena Hihlik,
 3. Tomislav Novinc.

Članak 2.

Mandat članovima školskog odbora traje četiri (4) godine i mogu biti ponovno imenovani.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 602-02/16-01/6

URBROJ: 2162-04/03-16-02

Pakrac, 15. prosinca 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Zaključak o usvajanju programa i plana rada Muzeja Grada Pakraca za 2017. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 15. prosinca 2016. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

O USVAJANJU PROGRAMA I PLANA RADA MUZEJA GRADA PAKRACA ZA 2017. GODINU

 1. Usvaja se Program i plan rada Muzeja Grada Pakraca za 2017. godinu.
 2. Program i plan iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 612-05/16-01/3

URBROJ: 2162-04/03-16-2

Pakrac, 15. prosinca 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Zaključak o usvajanju programa i plana rada Gradske knjižnice Pakrac za 2017. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 15. prosinca 2016. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

O USVAJANJU PROGRAMA I PLANA RADA GRADSKE KNJIŽNICE PAKRAC ZA 2017. GODINU

 1. Usvaja se Program i plan rada Gradske knjižnice Pakrac za 2017. godinu.

2.Program i plan iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.

3.Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 612-04/16-01/02

URBROJ: 2162-04/03-16-2

Pakrac, 15. prosinca 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Zaključak o primanju na znanje informacije o radu Srednje škole Pakrac za školsku godinu 2015/2016

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 15. prosinca 2016.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

O PRIMANJU NA ZNANJE INFORMACIJE O RADU SREDNJE ŠKOLE PAKRAC ZA ŠKOLSKU GODINU 2015/2016.

 1. Prima se na znanje informacija o radu Srednje škole Pakrac za školsku godinu 2015/2016.
 2. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-01/16-01/5

URBROJ: 2162-04/03-16-2

Pakrac, 15. prosinca 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Zaključak o primanju na znanje informacije o radu Osnovne škole Braće Radića Pakrac u školskoj godini 2015/2016

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 15. prosinca 2016. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

O PRIMANJU NA ZNANJE INFORMACIJE O RADU OSNOVNE ŠKOLE BRAĆE RADIĆA PAKRAC U ŠKOLSKOJ GODINI 2015/2016.

 1. Prima se na znanje informacija o radu Osnovne škole braće Radića Pakrac u školskoj godini 2015./2016.
 2. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-01/16-01/5

URBROJ: 2162-04/03-16-2

Pakrac, 15. prosinaca 2016.g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.