Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac za 2016.g

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 2. sjednici, održanoj 12. rujna 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac za 2016. g.
2. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/17-01/9
URBROJ: 2162-01/01-17-2
Pakrac, 12. rujna 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća tvrtke Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2016.g

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 2. sjednici, održanoj 12. rujna 2017. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće tvrtke Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2016. g.
2. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/17-01/10
URBROJ: 2162-01/01-17-2
Pakrac, 12. rujna 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za pedagošku 2016/2017. g

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 2. sjednici, održanoj 12. rujna 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za pedagošku godinu 2016./2017.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/17-01/4
URBROJ: 2162-01/01-17-2
Pakrac, 12. rujna 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku 2016/2017.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 2. sjednici, održanoj 12. rujna 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2016./2017.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/17-01/3
URBROJ: 2162-01/01-17-2
Pakrac, 12. rujna 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2016. g. i Plana rada za 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 2. sjednici, održanoj 12. rujna 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2016.g. i Plan rada i financijski plan za 2018.g.
2. Izvješće i plan iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/17-01/7
URBROJ: 2162-01/01-17-2
Pakrac, 12. rujna 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji proračuna Grada Pakraca za 2016. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 2. sjednici, održanoj 12. rujna 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prima se na znanje Izvješće o obavljenoj reviziji proračuna Grada Pakraca za 2016.g.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 041-01/17-01/1
URBROJ: 2162-01/01-17-2
Pakrac, 12. rujna 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6//13) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj 12. rujna 2017. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje 1. 1. 2017. – 30. 6. 2017. godine.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.

3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 022-05/17-01/8
URBROJ: 2162-02/01-17-2
Pakrac, 12. rujna 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca

Temeljem članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca ( Službeni glasnik Grada Pakraca br.1/11, 5/12), te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 12. rujna 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o odabiru ponuditelja za obavljanje
komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih
cesta na području Grada Pakraca –
radovi održavanja makadamskih cesta i poljskih putova

Članak 1.

Za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja makadamskih cesta i poljskih putova, putem ugovora o povjeravanju poslova, izabire se Autoprijevoznik Vlado Amić iz Badljevine, Kralja Tomislava 19, OIB: 01862443850.
Izvođač iz prethodnog stavka izabran je u postupku javnog natječaja objavljenog dana 16. lipnja 2017.g. u Pakračkom listu br. 535, oglasnoj ploči Grada Pakraca i službenoj web stranici Grada Pakraca.
Rok ugovornog obavljanja djelatnosti: četiri (4) godine.
Vrsta, opseg i dinamika poslova: održavanje makadamskih cesta i poljskih putova sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Pakraca,
Način određivanja cijene za obavljanje poslova: temeljem jediničnih cijena za svaku pojedinu stavku iz ponudbenog troškovnika, a prema vrsti i kvaliteti materijala navedenih u opisnom dijelu troškovnika i uvjetima iz natječaja.
Način i rok plaćanja: temeljem ispostavljenog računa u roku od 30 dana od dana ovjere po ovlaštenoj osobi naručitelja.
Jamstva i/ili odgovarajući instrumenti osiguranja ponuditelja: bjanko zadužnica na iznos 50.000,00 kn sa osobnim jamstvom vlasnika obrta.
Način prestanka ugovorne obaveze: nekvalitetno i nepravovremeno izvršavanje poslova daje pravo naručitelju da pod uvjetima utvrđenim ugovorom raskine ugovor.
Ugovorne kazne: aktiviranje zadužnice.

Članak 2.

Uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1. ove odluke određeni su u objavljenom javnom natječaju i natječajnoj dokumentaciji kao sastavnom dijelu istog, te će se kao takovi primijeniti i u ugovoru o povjeravanju komunalne djelatnosti, koji će se potpisati sa izvođačem/izvršiteljem.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-02/17-01/4
URBROJ: 2162-06/01-17-5
Pakrac, 12. rujna 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Odluka o stipendiranju studenata medicine

Na temelju odredbi članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 06/13, 03/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na drugoj sjednici 12. rujna 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o stipendiranju studenata medicine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava za dodjelu stipendija studentima medicine koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe zdravstvenih ustanova na području Grada Pakraca, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad).
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.
Pod pojmom „student“ i/ili „korisnik stipendije“ u smislu ove Odluke, podrazumijeva se student koji pohađa redoviti sveučilišni studij medicine.

Članak 2.

Sredstva za stipendije studenata medicine s područja Grada Pakraca osiguravaju se u Proračunu Grada i smatraju se sredstvima za poticanje obrazovanja u deficitarnim zanimanjima za potrebe zdravstvenih ustanova na području Grada.

Članak 3.

Broj stipendija do ukupno deset, kao i visinu mjesečnog iznosa stipendije do visine neoporezivog iznosa stipendije, a za koju se raspisuje natječaj za dodjelu stipendija studentima medicine, gradonačelnik Grada Pakraca (nastavno: Gradonačelnik) utvrđuje posebno za svaku akademsku godinu.

Članak 4.

Stipendija se isplaćuje u razdoblju od deset mjeseci u jednoj akademskoj godini, sve dok korisnik stipendije ispunjava uvjete iz ove Odluke.
Stipendija se isplaćuje do 15. u mjesecu za tekući mjesec.

II. UVJETI I KRITERIJI ZA STJECANJE PRAVA NA DODJELU STIPENDIJE

Članak 5.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije ima redoviti student studija medicine koji ispunjava sljedeće uvjete:
– da je državljanin Republike Hrvatske,
– da ima prebivalište na području grada Pakraca u neprekidnom trajanju od najmanje dvije godine,
– da je student sveučilišnog studija medicine u Republici Hrvatskoj,
– da je postigao opći uspjeh u prethodnom razredu srednje škole sa srednjom ocjenom od najmanje 4,5 ukoliko se radi o studentu prve godine studija,
– da je postigao opći uspjeh u prethodnoj godini studija sa srednjom ocjenom od najmanje 3,0 i najmanje 55 ECTS bodova, ukoliko se radi o studentu druge ili više godine studija.

Članak 6.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije nema student:
– koji pohađa poslijediplomski ili specijalistički studij,
– koji studira izvan prostora Republike Hrvatske.

Članak 7.

Kriteriji za dobivanje stipendija temeljem ove Odluke utvrđeni su u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak I.).

III. POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJA

Članak 8.

Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).
Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u pravilu, na početku akademske godine na temelju odluke Gradonačelnika.
Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici Grada Pakraca, a obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u lokalnom tisku.

Članak 9.

Tekst natječaja sadrži:
– opće uvjete za pristupanje natječaju,
– vrijeme trajanja natječaja,
– dokumentaciju koju prijavitelj treba priložiti,
– naziv tijela kojemu se podnose prijave,
– broj stipendija,
– mjesečni iznos stipendije.

Članak 10.

Provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje te druge poslove u svezi dodjele stipendija obavlja nadležno tijelo Grada Pakraca, odnosno Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odsjek).

Članak 11.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, Odsjek provodi bodovanje i rangiranje prijavitelja te utvrđuje prijedlog rang-liste.
Prijedlog rang-liste iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju kriterija iz članka 7. ove Odluke.

Članak 12.

Prijedlog rang-liste iz članka 11. ove Odluke, Odsjek dostavlja Gradonačelniku u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.
Rang-lista iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnoj stranici Grada.
Svaki prijavitelj natječaju može na rang-listu podnijeti pisani prigovor Odsjeku u roku osam dana od dana objave rang-liste. Prigovor se podnosi putem pošte ili se predaje u pisarnici Grada.
Odluku o prigovoru donosi Gradonačelnik te se ona u pisanom obliku s obrazloženjem dostavlja prijavitelju u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, a odluka Gradonačelnika je konačna.

Članak 13.

Odluku o dodjeli stipendija studentima medicine donosi Gradonačelnik.
Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka, sa studentom se sklapa ugovor o stipendiranju (u daljnjem tekstu: ugovor) za cijelo razdoblje visokog obrazovanja, pod uvjetom da tijekom tog razdoblja ispunjava sve uvjete propisane ovom Odlukom.

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

Članak 14.

Sklapanjem ugovora, korisnik stipendije se obvezuje da će uspješno završiti cjelokupni sveučilišni studij koji uključuje i jednu apsolventsku godinu tijekom koje korisnik ne prima stipendiju.

Članak 15.

Pravo nastavka primanja stipendije po ovoj Odluci, bez ponavljanja natječajnog postupka, korisnik stipendije ostvaruje ispunjavanjem svih sljedećih uvjeta:
– uspješni završetak studijske godine i prijelaz u višu studijsku godinu, odnosno upis na višu razinu sveučilišnog studija,
– ostvarenje općeg uspjeha u prethodnoj godini studija sa srednjom ocjenom od najmanje 3,0 i najmanje 55 ECTS bodova,
– zadržavanje prebivališta na području Grada Pakraca.
Pravo nastavka primanja stipendije iz stavka 1. ovoga članka korisnik stipendije dokazuje potvrdom o upisu nove akademske godine, a najkasnije na početku nove, sljedeće akademske godine.

Članak 16.

Korisnik stipendije je dužan u roku od 20 dana od dana završetka studija dostaviti potvrdu o završetku studija te potvrdu o upisu u Evidenciju nezaposlenih osoba u Pakracu, čime dokazuje da traži zaposlenje na području grada Pakraca.

Korisnik stipendije koji ne izvrši obveze iz stavka 1. ovog članka dužan je izvršiti povrat ukupno primljene stipendije.

Članak 17.

Korisnik stipendije dužan je tražiti posao u stečenom zvanju odazivom na natječaje, oglase i pozive zdravstvenih ustanova na području Grada Pakraca najmanje 6 (slovima: šest) mjeseci.
Ukoliko korisnik stipendije u roku iz prethodnog stavka ne zaključi ugovor o bilo kakvoj vrsti zapošljavanja u stečenom zvanju ni s jednom zdravstvenom ustanovom na području Grada Pakraca ima pravo zatražiti prestanak obveza po ugovoru o stipendiranju.

Članak 18.

Odlukom Gradonačelnika, a na obrazloženi zahtjev korisnika stipendije, može se ukinuti obveza iz članka 17. ove Odluke ako bi ista bila ograničenje u daljnjem znanstvenom napredovanju korisnika stipendije ili rješavanju važnih obiteljskih i osobnih prilika.

Članak 19.

Student ne može u vrijeme sklapanja ugovora niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju s naslova obrazovanja.
U slučaju da je student korisnik neke druge stipendije, dužan je pravovremeno obavijestiti Odsjek o odustanku od stipendije Grada te će se daljnja isplata stipendije obustaviti.
Ako se utvrdi da je student koji je korisnik stipendije Grada istovremeno i korisnik neke druge stipendije ili da je korisnik stipendije promijenio prebivalište, ugovor će se raskinuti te će student izvršiti povrat isplaćenih sredstava za razdoblje za koje su zaprimljene dvostruke uplate.

Članak 20.

Korisnik stipendije koji:
– u akademskoj godini ostvari prosjek ocjena manji od 3,0 i manje od 55 ECTS bodova,
– ponavlja godinu studija ili
– rješenjem fakulteta pauzira godinu studija,
ne ostvaruje pravo na primanje stipendije za razdoblje jedne akademske godine, bez obveze povrata primljenih iznosa stipendije, odnosno ostvaruje pravo na odgodu u trajanju jedne akademske godine.
Odluku o pravu na odgodu na zahtjev korisnika stipendije donosi Odsjek, a pravo na odgodu tijekom studiranja korisnik stipendije može koristiti samo jednom.
Ukoliko korisnik stipendije iz stavka 1. ovog članka nakon jedne godine odgode ne upiše novu akademsku godinu, odnosno ne nastavi studij ili ne završi studij, gubi pravo na stipendiranje po ovoj Odluci i dužan je izvršiti povrat stipendije u ukupnom iznosu.
Korisnik stipendije koji je izgubio pravo stipendiranja po ovoj Odluci, po istoj ne može više ostvariti pravo stipendiranja.

Članak 21.

Korisniku stipendije koji prekine obrazovanje obustavlja se daljnja isplata stipendije i dužan je vratiti cjelokupan iznos stipendije primljene temeljem ugovora o stipendiranju.
Iznos primljene stipendije korisnik stipendije vraća sukladno pozitivnim propisima.

Članak 22.

U slučaju nastupa određenih okolnosti (teška bolest ili nesretni slučaj korisnika stipendije i slično) zbog kojih korisnik stipendije ne može ispunjavati ugovorne obveze, korisnik stipendije je dužan u roku 30 dana od dana nastanka tih okolnosti podnijeti pisanu zamolbu Gradonačelniku, radi daljnjeg reguliranja statusa korisnika stipendije.
Uz zamolbu, korisnik stipendije dužan je priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje nastup okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.
Zahtjev se podnosi putem Odsjeka, a o svakom pojedinom odluku donosi Gradonačelnik.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Danom sklapanja Ugovora o stipendiranju po ovoj Odluci, prestaju važiti svi prethodni ugovori koje studenti medicine imaju sklopljene s Gradom Pakracem temeljem Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 02/14).

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 604-01/17-01/03
URBROJ: 2162-04/05-17-01
Pakrac, 12. rujna 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.