>

Blogs

Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu pokretnina Grada Pakraca

Temeljem članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca broj 4/09, 1/13, 6/13) donosim Odluku o osnivanju Povjerenstva za procjenu pokretnina Grada Pakraca Članak 1. U cilju utvrđivanja vrijednosti pokretnina koje su u vlasništvu Grada Pakraca […]