Zaključak o usvajanju plana i programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2016./2017

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 18. sjednici, održanoj 20. listopada 2016. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 1. Usvaja se godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Maslačak“  za pedagošku godinu 20016./2017.
 2. Plan i program rada iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 601-01/16-01/9

URBROJ: 2162-04/01-16-2

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

U Pakracu, 20. listopada 2016. g.

Zaključak o usvajanju izvješća o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2015./2016

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 18. sjednici, održanoj 20. listopada 2016. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se izvješće o radu za školsku godinu 2015./2016. Osnovne glazbene škole Pakrac.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 602-02/16-01/5

URBROJ: 2162-04/01-16-2

U Pakracu, 20. listopada 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2015./2016.

Temeljem Zakona o lokanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 18. sjednici, održanoj 20. listopada 2016. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 1. Usvaja se godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“  za pedagošku godinu 2015./2016.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 601-01/16-01/7

URBROJ: 2162-04/01-16-2

U Pakracu, 20. listopada 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje društva VODE LIPIK d.o.o.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine „br. 87/08, 136/12 i 15/15)  i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 18. sjednici održanoj dana 20. listopada 2016. godine donosi

 

ODLUKU

o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje

društva VODE LIPIK d.o.o.

Članak 1.

Ovom Odlukom Grad Pakrac kao suosnivač društva VODE LIPIK d.o.o., daje suglasnost društvu VODE LIPIK d.o.o. za dugoročno zaduženje.

Članak 2.

Grad Pakrac suglasan je da društvo VODE LIPIK d.o.o. sklopi ugovor o kreditnom zaduženju sa poslovnom bankom radi realizacije dugoročnog novčanog kredita na iznos glavnice u visini 1.650.000,00 kn s rokom otplate 5 godina, a radi kupovine poslovne zgrade, pomoćnih objekata i zemljišta u Pakracu, Aleja kestenova 35 i to:

 • č. br. 2410/43, KUĆA-POSLOVNA ZGRADA I POMOĆNI OBJEKTI, površine 1394 čhv, upisano u z. k. ul. br. 1832, k. o. Pakrac,
 • č. br. 2410/44, ORANICA U PRAULJI, površine 247 čhv, upisano u z. k. ul. br. 3182,   k. o. Pakrac,
 • č. br. 2410/47, ORANICA U PRAULJI, površine 260 čhv, upisano u z. k. ul. br. 3182,   k. o. Pakrac,
 • č. br. 2410/48, ORANICA U PRAULJI, površine 169 čhv, upisano u z. k. ul. br. 3182,   k. o. Pakrac,
 • č. br. 2410/49, ORANICA U PRAULJI, površine 167 čhv, upisano u z. k. ul. br. 3182,   k. o. Pakrac i
 • č. br. 2410/50, ORANICA U PRAULJI, površine 144 čhv, upisano u z. k. ul. br. 3182,   k. o. Pakrac.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 403-01/16-01/2

URBROJ: 2162-04/01-16-1

U Pakracu, 20. listopada 2016.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), čl. 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), na prijedlog Inicijativnog odbora za osnivanje Dječjeg gradskog vijeća, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 18. sjednici, održanoj 20. listopada 2016.g. donijelo je

Odluku o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Pakraca

 

Članak 1.

Osniva se Dječje gradsko vijeće Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Dječje gradsko vijeće) kao institucionalan okvir za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Pakraca, a provoditi će se u suradnji sa Osnovnom školom braće Radića Pakrac i Osnovnom glazbenom školom Pakrac.

Članak 2.

Ciljevi osnivanja Dječjeg gradskog vijeća su ostvarivanje temeljnih prava djeteta zajamčenih Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta:

                – pravo na oblikovanje vlastitog mišljenja i slobodno izražavanje stavova,

                – pravo na slobodno okupljanje, udruživanje i druženje s drugom djecom,

                – pravo na aktivno sudjelovanje u donošenju odluka koje utječu na živote djece.

Članak 3.

Sjedište Dječjeg gradskog vijeća je u Osnovnoj školi braće Radića Pakrac, Bolnička ulica 55, Pakrac.

Članak 4.

Dječje gradsko vijeće ima 21 člana/članicu.

Dječje gradsko vijeće čini po jedan (1) predstavnik iz svakog razreda.

Članovi/članice Dječjeg gradskog vijeća mogu biti učenici/učenice od 4. do 7. razreda osnovne škole i učenici Osnovne glazbene škole Pakrac.

Mandat članova/članica Dječjeg gradskog vijeća traje 2 godine i ograničen je završetkom osnovnoškolskog obrazovanja.

Kandidat za člana/članicu Gradskog vijeća može biti učenik/učenica uzornog vladanja, bez ijedne izrečene pedagoške mjere.

Članak 5.

Odluku o raspisivanju izbora i datumu održavanja donosi gradonačelnik/gradonačelnica Grada Pakraca.

Članak 6.

Postupak izbora članova/članica Dječjeg gradskog vijeća provodi Osnovna škola braće Radića Pakrac u suradnji sa voditeljem/voditeljicom Dječjeg gradskog vijeća.

Voditelj/voditeljica Dječjeg gradskog vijeća može biti stručna osoba koja svakodnevno radi sa djecom i koja je završila seminar za voditelje dječjih gradskih vijeća Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“.

Odluku o imenovanju voditelja/voditeljice Dječjeg gradskog vijeća donosi gradonačelnik/gradonačelnica Grada Pakraca.

Članak 7.

Konstituirajuću sjednicu Dječjeg gradskog vijeća saziva gradonačelnik/gradonačelnica Grada Pakraca u roku od petnaest (15) dana od dana objave rezultata izbora.

Dječje gradsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika, odnosno dječjeg gradonačelnika/gradonačelnice (u daljnjem tekstu: dječji gradonačelnik/gradonačelnica).

Članak 8.

Za dječjeg gradonačelnika/gradonačelnicu mogu se kandidirati svi izabrani članovi/članice Dječjeg gradskog vijeća u roku od osam (8) dana od objave rezultata izbora.

Kandidatura se podnosi pisanim putem voditelju/voditeljici Dječjeg gradskog vijeća.

Dječji gradonačelnik/gradonačelnica bira se većinom glasova svih članova/članica Dječjeg gradskog vijeća.

Dječji gradonačelnik/gradonačelnica ima jednog (1) zamjenika/zamjenicu koji se bira većinom glasova svih članova/članica Dječjeg gradskog vijeća.

Članak 9.

Dječje gradsko vijeće ima Statut, kojeg donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca, na prijedlog Dječjeg gradskog vijeća.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-01/16-01/6

URBROJ: 2162-04/03-16-2

U Pakracu, 20. listopada 2016.

Predsjednik:  Zoran Krejči v. r.

Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 2304/3, k.o. Pakrac

Na temelju članka 48. st. 2. i st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15)  i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 18. sjednici održanoj dana 20. listopada 2016. godine donosi

ODLUKU

o kupnji nekretnine k.č.br. 2304/3, k.o. Pakrac

Članak 1.

Za potrebe proširenja poduzetničke zone „Zona male privrede Pakrac“ te razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca, Grad Pakrac kupuje nekretninu oznake k. č. br. 2304/3, upisana u z. k. ul. 3495, k. o. Pakrac, površine 3 jutra i 329 čhv, vlasništvo tvrtke EKONERG HOLDING d.o.o, Koranska 5, Zagreb.

Članak 2.

Procijenjena tržišna vrijednost nekretnine iz čl. 1. ove odluke utvrđena je po ovlaštenom sudskom vještaku Ani Bunčić, ing. građ. i iznosi  826.981,76 kuna.

Kupoprodajna cijena nekretnine iz čl. 1. ove odluke iznosi 805.000,00 kuna.

Članak 3.

Kupoprodajna cijena iz st. 2. čl. 2. ove Odluke isplatiti će se prodavatelju EKONERG HOLDING d.o.o. sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Pakraca u pet jednakih mjesečnih obroka, počevši s uplatom prvog obroka u siječnju 2017. godine, tako da ukupno ugovorena kupoprodajna cijena bude uplaćena najkasnije do 31. svibnja 2017. godine.

Članak 4.

Detalji kupoprodaje predmetne nekretnine uredit će se Ugovorom o kupoprodaji nekretnine, koji će sklopiti tvrtka EKONERG HOLDING d.o.o. kao Prodavatelj i Grad Pakrac kao Kupac.

Članak 5.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se obnašateljica dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 943-01/16-01/29

URBROJ: 2162-04/01-16-01

U Pakracu, 20. listopada 2016.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca za Demokratsku partiju Srba

Temeljem članka 41. st. 3. i 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13, 2/14) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 18. sjednici održanoj 20. listopada 2016. godine donijelo je

O D L U K U

 o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca za  Demokratsku partiju Srba

Članak 1.

Obustavlja se isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca sa pozicije 34 za Demokratsku partiju Srba budući da ista nije objavila podatke o donacijama primljenim tijekom 2016. godine u skladu sa odredbom čl. 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Članak 2.

Obustava isplate traje do objave podataka o donacijama, a iznos isplate se umanjuje razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja dostave, odnosno objave podatka o donacijama.

Članak 3.

Za provedbu ove odluke zadužuje se obnašateljica dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 402-10/16-01/2

URBROJ: 2162-05/01-16-01

Pakrac, 20. listopada 2016. g.

Predsjednik:  Zoran Krejči v. r.

Odluka o komunalnom redu

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 18. sjednici održanoj dana 20. listopada 2016. godine donijelo je

ODLUKU

o komunalnom redu

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje, a naročito odredbe o:

 • uređenju naselja,
 • korištenju javnih površina,
 • održavanju čistoće i čuvanju javnih površina,
 • sakupljanju, odvozu i postupanju sa sakupljenim komunalnim otpadom,
 • uklanjanju snijega i leda,
 • sanitarno-komunalne mjere,
 • uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,
 • mjere za provođenje komunalnog reda,
 • novčane kazne.

Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve fizičke i pravne osobe na području Grada Pakraca.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove odluke imaju sljedeće značenje:

 1. javne površinesu površine u općoj uporabi, a prema namjeni razlikuju se:
 • javnoprometne površine su nerazvrstane ceste, trgovi, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, nathodnici, pješački prolazi, pješačke zone, pješačke staze, tuneli, parkirališta, javne garaže, nogostupi, biciklističke staze, stajališta javnoga prometa, javna stubišta i slične površine;
 • javne zelene površine su površine s vegetacijom (travnjaci, staze, zemljišni pojas uz javnoprometne površine na kojem je zasađeno zelenilo, zeleni otoci, kazete, zelene površine uz objekte javne namjene, te odmorišta i staze koje su sastavni dijelovi zelenih površina) kojih je korištenje namijenjeno svima i na kojima se osim biljnog materijala može nalaziti dječja igrališta, fontane, vodoskoci, javna rasvjeta, zidići te ostali sadržaj;
 • ostale površine (površine uz sportske objekte, rekreacijske objekte i slično, objekte koji su namijenjeni za javne priredbe, otvorene tržnice, groblja, sajmišta, kolodvore i slične prostore);
 1. pokretna napravaje lako prenosivi objekt koji služi za prodaju raznih artikala ili obavljanje određenih usluga, prezentiranje prodajnog asortimana ispred zanatskih i drugih poslovnih objekata, organiziranje zabave i manifestacija za vrijeme blagdana i spomendana, obljetnica, sportskih događanja, promidžbe i drugih manifestacija, informativni ormarići za besplatnu opskrbu građana novinama, štandovi, automati i naprave za prodaju pića, napitaka i sladoleda, konditorskih i snack proizvoda, hladnjaci za sladoled, bankomati, naprave za pokretnu prodaju, peći, automati i drugi objekti za pečenje plodina, automobili kao nagradni zgodici, objekti za promidžbene ili druge namjene, otvorene terase (stolovi, stolice, cvjetne vaze, suncobrani, pokretne ograde, podesti), samostojeće montažno-demontažne nadstrešnice i druga oprema postavljena na javnoj površini za potrebe ugostiteljskih objekata u svrhu organiziranja otvorenih terasa ispred ugostiteljskih objekata, cirkuski šatori, lunaparkovi, zabavne radnje, čuvarske kućice i slično;

3. kiosk je tipski objekt lagane konstrukcije koji se može u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi, a služi za obavljanje gospodarske, humanitarne i druge djelatnosti;

4. komunalni objekti, uređaji i drugi objekti u općoj uporabi su:

 • javna rasvjeta,
 • obavijesne ploče, ormarići, panoi s planom naselja ili oznakom kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode, turističkih i drugih objekata,
 • javni satovi,
 • javni zahodi,
 • javni zdenci, vodoskoci i fontane i drugi slični objekti,
 • koso dizalo – lift,
 • javne telefonske govornice i javni poštanski sandučići,
 • nadstrešnice na stajalištima javnog prometa,
 • samostojeći telekomunikacijski razvodni ormarići za smještaj telekomunikacijske opreme;
 • spomenici, skulpture, spomen-ploče i sakralni objekti,
 • objekti oborinske odvodnje ceste zatvorenog tipa,
 • linijske rešetke,
 • sustavi odvodnje pothodnika i podvožnjaka,
 • stajališta za sustav javnih bicikala.

5. ploča s tvrtkom ili nazivom je ploča s tvrtkom pravne osobe ili imenom fizičke osobe obrtnika, odnosno nazivom obrta i drugo;

6. zaštitne naprave su tende, roloi, zaštitne rešetke, kamere, alarmni uređaji i slični predmeti koji se postavljaju na pročelja zgrada;

7. plakati su oglasi i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog sadržaja;

8. reklame su reklamne zastave, reklamna platna, osvijetljene reklamne vitrine (city light), putokazne reklame, pokretne reklame, reklame na stupovima javne rasvjete, transparenti, reklamne naljepnice, reklamni ormarići, oslikane reklamne poruke (na zidovima građevina, ogradama, tendama, prometnicama i slično), reklamni natpisi i drugi predmeti koji služe reklamiranju, osim reklamnih panoa;

9. reklamni panoi su panoi, reklamni uređaji, konstrukcije i slično – samostojeći ili na objektima, reklamni stupovi (totemi i slično);

10. vanjski dijelovi zgradesu pročelja, izlozi, balkoni, terase, ulazna i garažna vrata, prozori, žljebovi, krovovi, dimnjaci, klime, antene i drugo;

11. privremene građevinesu montažni objekti i drugi objekti koji se postavljaju za potrebe sajmova i javnih manifestaciji i prigodnog uređenja naselja;

12. parkovna opremapostavlja se na javne zelene površine, a namijenjena je igri djece ili rekreaciji građana (ljuljačke, tobogani, klupe, parkovna ogradica, stupići i slično);

13. stajališta za sustav javnih bicikalapostavljaju se na javne površine, a sastoje se od bicikala, parkirališno-sigurnosnih instalacija, info stupova za prijavu korisnika i druge opreme.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 3.

Naselja na područja Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad) moraju biti uređena.

Pod uređenjem naselja, u smislu ove odluke, smatra se uređenost javnih površina kojima upravlja Grad i drugih površina u općoj uporabi i površina na upravljanju drugih, osobito izgled i uređenost:

 • vanjskih dijelova zgrada;
 • dvorišta, zelenih površina i ograda uz zgradu;
 • ploča s imenom naselja, ulica, trgova te pločica s kućnim brojem zgrada;
 • izloga;
 • zaštitnih naprava;
 • ploča s tvrtkom ili nazivom;
 • plakata, jarbola za zastave, reklamnih i drugih zastava, natpisa, reklama i reklamnih panoa;
 • privremenih građevina za sajmove i javne manifestacije;
 • kioska;
 • pokretnih naprava;
 • komunalnih objekata, uređaja i drugih objekata u općoj uporabi;
 • sportskih objekata, sportsko-rekreacijskih centara i sličnih objekata;
 • kolodvora, parkirališta, tržnica, groblja,
 • neizgrađenog zemljišta uz javnu površinu.

1. VANJSKI DIJELOVI ZGRADE

Članak 4.

Vanjski dijelovi zgrade moraju biti održavani, uredni i ispravni.

Vlasnik, korisnik, odnosno upravitelj zgrade dužan je neodržavane i neuredne vanjske dijelove zgrade obnoviti i održavati tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjeloviti izgled zgrade.

Zabranjeno je djelomično uređivanje pročelja višestambenih zgrada, osim u slučaju kad višestambena zgrada ima više zasebnih ulaza, kada je dopušteno uređivanje pročelja za stanove koji pripadaju istom ulazu.

Zabranjeno je pisati grafite, poruke i slično te na drugi način uništavati vanjske dijelove zgrade.

Članak 5.

Vlasnik, odnosno korisnik zgrade dužan je odmah otkloniti oštećenja vanjskih dijelova zgrade (pročelje ili pokrov postojeće zgrade) koji nisu nosiva konstrukcija, a zbog kojih postoji opasnost za život, zdravlje ili imovinu ljudi, sukladno posebnim propisima o gradnji i građevinskoj inspekciji.

Vlasnik zemljišta dužan je ukloniti ostatke zgrade koja je zbog oštećenja ili nedostatka pojedinih dijelova izgubila svoja svojstva zbog čega nije prikladna za uporabu sukladno svojoj namjeni, a koja se zbog toga ne rabi najmanje pet godina, sukladno posebnim propisima o gradnji i građevinskoj inspekciji.

Članak 6.

Na vanjskim dijelovima zgrade vidljivima s javne površine može se držati cvijeće i ukrasno bilje, a iznimno klimatizacijski uređaji, antene i drugi predmeti.

Klima uređaji postavljeni na vanjski dio građevine moraju biti ugrađeni na način da se kondenzat ne ispušta na javnu prometnu površinu.

Posuda s cvijećem izvan gabarita objekta mora biti postavljena i osigurana na način da spriječi pad posude, te polijevanje vode kod zalijevanja cvijeća na prolaznike.

Vlasnik, odnosno korisnik zgrade – građevine koja ima svojstvo pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra ili se nalazi na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline u smislu odgovarajućih odredbi Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara , dužan je za sve zahvate na vanjskim dijelovima građevina ishoditi odobrenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu spomenika kulture.

2. UREĐENJE I ODRŽAVANJE DVORIŠTA, ZELENE POVRŠINE I OGRADE UZ ZGRADE

Članak 7.

 Dvorište, odnosno vrt, voćnjak, zelena i druga površina oko zgrade te neizgrađeno zemljište uz javnu površinu mora biti čisto i uredno.

Na površinama iz stavka 1. ovoga članka zabranjeno je držati bilo koju vrstu otpada i dotrajale stvari.

Vlasnik, odnosno korisnik površina iz stavka 1. ovoga članka, dužan ih je čistiti i održavati.

Članak 8.

Ograda uz javnu površinu ne smije ometati sigurnost prometa i ljudi.

Bodljikava žica, šiljci i slično može se postaviti samo kao dopuna postojeće ograde, na visinu iznad 1,8 m, tako da ne smeta prolaznicima i ne predstavlja opasnost od ozljeda.

Ogradu uz javnu površinu vlasnik, odnosno korisnik, dužan je održavati urednom.

Ogradu od ukrasne živice vlasnik, odnosno korisnik, dužan je redovno orezivati tako da nije opasna za prolaznike i ne ometa promet ljudi i vozila.

Članak 9.

 Ako dvorište, odnosno vrt, voćnjak, zelena i druga površina zgrade te neizgrađeno građevinsko zemljište ili ograda uz javnu površinu  nije uređena na način propisan člancima 7. i 8. ove odluke, komunalni redar rješenjem će narediti vlasniku, odnosno korisniku dvorišta odnosno vrta, voćnjaka, zelene i druge površine zgrade te neizgrađenog građevinskog zemljišta ili ograde, otklanjanje uočenih nedostataka.

Članak 10.

 Ako postoji opasnost od rušenja stabla na javnu površinu i ozljeđivanja ljudi i/ili oštećenja imovine, komunalni redar će rješenjem narediti vlasniku, odnosno korisniku zemljišta potrebne zahvate na stablu.

Članak 11.

                Ako vlasnik, odnosno korisnik ne postupi po rješenju iz članka 9. i 10.  ove odluke, Grad će provesti izvršenje rješenja samostalno ili putem treće osobe na odgovornost i trošak vlasnika odnosno korisnika.

3. PLOČE S IMENOM NASELJA, ULICE, TRGA I PLOČICE S KUĆNIM BROJEM ZGRADE

Članak 12.

 Naselja, ulice i trgovi moraju biti označeni imenom, a zgrade moraju biti obilježene brojevima.

Naselja, ulice, trgovi i zgrade označavaju se i obilježavaju na način i po postupku propisanom posebnim propisom.

Članak 13.

 Za označavanje imena naselja, ulica i trgova postavljaju se ploče, a na zgrade se postavljaju pločice s kućnim brojem zgrade.

Izgled i veličinu ploča i pločica iz stavaka 1.  ovoga članka pravilnikom propisuje gradonačelnik.

Članak 14.

 Pločice s kućnim brojevima zgrada postavljaju se na temelju rješenja upravnog tijela nadležnog za katastarske i geodetske poslove.

Članak 15.

 Vlasnik zgrade dužan je na zgradu postaviti pločicu s kućnim brojem zgrade sukladno posebnim propisima i pravilniku iz članka 13. stavka 2. ove odluke.

Pločicu s kućnim brojem zgrade koja izgledom i veličinom nije sukladna pravilniku iz članka 13. stavka 2. ove odluke, vlasnik zgrade dužan je zamijeniti novom pločicom.

Vlasnik zgrade dužan je na zgradu postaviti pločicu s kućnim brojem zgrade najkasnije do početka njezina korištenja.

Vlasnik, odnosno upravitelj zgrade, dužan je voditi brigu o tome da zgrada bude stalno obilježena brojem.

Članak 16.

 Zabranjeno je oštećivati i uništavati te neovlašteno skidati i mijenjati ploče i pločice iz članka 13. ove odluke.

 4. IZLOZI

Članak 17.

                Izlog poslovnog prostora mora biti uredan i čist.

Za blagdane i prigodne manifestacije izlozi mogu biti prigodno uređeni.

Korisnik izloga ne smije u izlogu držati ambalažu ili skladištiti robu te izlagati robu izvan poslovnog prostora.

Izlozi noću moraju biti rasvijetljeni.

Rasvjetljenje izloga mora biti izvedeno tako da izravno ne obasjava prometnu površinu.

Članak 18.

                Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora koji se ne koristi dužan je izlog uredno prekriti neprozirnim materijalom, odnosno onemogućiti uvid u unutrašnjost poslovnog prostora.

Vlasnik, odnosno korisnik izloga iz stavka 1. ovoga članka dužan je oštećenja izloga ukloniti bez odgode, odnosno najkasnije u roku od 15 dana od nastanka oštećenja.

Komunalni redar rješenjem će narediti vlasniku, odnosno korisniku izloga uklanjanje oštećenja iz stavka 2. ovoga članka.

Ako vlasnik, odnosno korisnik ne postupi po rješenju iz stavka 3. ovoga članka, a postoji neposredna opasnost za sigurnost prolaznika, Grad će provesti izvršenje rješenja samostalno ili putem treće osobe na odgovornost i trošak vlasnika odnosno korisnika poslovnog prostora.

5. ZAŠTITNE NAPRAVE, PLOČE S TVRTKOM ILI NAZIVOM, REKLAME I REKLAMNI PANOI 

Članak 19.

Zaštitne naprave su tende, roloi, zaštitne rešetke, kamere, alarmni uređaji i slični predmeti koji se postavljaju na pročelje zgrade.

Tende se postavljaju na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za komunalne poslove, ako posebnim propisom nije drugačije određeno, po prethodno pribavljenoj suglasnosti  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture  ako se postavlja na zgradu koja ima svojstvo kulturnog dobra ili se nalazi na području kulturno-povijesne cjeline.

Članak 20.

 Kamere se postavljaju za provođenje nadzora radi prevencije protupravnih ponašanja i utvrđivanja počinjenja prekršaja te zaštite imovine u vlasništvu Grada, sukladno posebnim propisima, s navedenom svrhom postavljanja kamera i obvezom javnog isticanja natpisa da je prostor pod nadzorom.

Kamere se postavljaju na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za gradnju i održavanje komunalne infrastrukture po prethodno pribavljenoj:

 • suglasnosti ministarstva nadležnog za unutarnje poslove;
 • suglasnosti Agencije za zaštitu osobnih podataka;
 • suglasnosti  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture  ako se postavlja na zgradu koja ima svojstvo kulturnog dobra ili se nalazi na području kulturno-povijesne cjeline.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio postavljanje i održavanje kamera dužna ih je održavati funkcionalno ispravnima.

Članak 21.

Plakati, oglasi i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog sadržaja (u daljnjem tekstu: plakati) mogu se postavljati na oglasnim ili reklamnim pločama, oglasnim stupovima, ormarićima, panoima.

Plakati se postavljaju na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo.

Iznimno, na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove, za određene javne manifestacije plakati se mogu postavljati i na druga mjesta, osim na stabla, pročelja zgrada, ograde, stupove javne rasvjete i telefonske govornice, prometnu signalizaciju, objekte i uređaje javne namjene.

Za plakate postavljene bez rješenja ili suprotno rješenju iz stavka 2. ovoga članka odgovorna je osoba koja postavlja plakate i organizator priredbe ili manifestacije, odnosno osoba čiji se proizvod ili usluga plakatom oglašava.

Zabranjeno je šarati, oštećivati ili na drugi način uništavati plakate.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio održavanje mjesta za postavljanje plakata dužna ih je održavati urednima i čistima.

Članak 22.

Pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ističe ploču s tvrtkom ili nazivom na poslovnu prostoriju u kojoj posluje.

Ustanove i druge institucije ističu naziv na mjestu određenom posebnim propisima, odnosno na objekt u kojem se nalazi poslovni prostor ustanove, odnosno institucije.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost te ustanova i druga institucija može na pročelje zgrade u kojoj koristi poslovni prostor postaviti i ploču s natpisom s imenom poslovnog prostora, obavijest o djelatnosti koju obavlja te obavijest o radnom vremenu (u daljnjem tekstu: natpis).

Ploča s tvrtkom, nazivom i natpisom na pročelje zgrade postavlja se na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove, po prethodno pribavljenoj suglasnosti  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture ako se tvrtka, naziv i natpis postavljaju na građevinu koja ima svojstvo kulturnog dobra ili se nalazi na području kulturno-povijesne cjeline.

Pravna ili fizička osoba obrtnik iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, mora održavati ploču s tvrtkom, nazivom i natpisom čistom i čitkom.

Pravna ili fizička osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužna je ukloniti ploču s tvrtkom, nazivom i natpisom s pročelja zgrade u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora te pročelje zgrade vratiti u prvobitno stanje.

Ako pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne postupi sukladno stavku 6. ovoga članka, komunalni redar rješenjem će narediti uklanjanje ploče s tvrtkom, nazivom i natpisom.

Članak 23.

Jarbol za zastave postavlja se na pročelja zgrada, zemljištu uz objekte te javne površine.

Na jarbolima se postavljaju državne zastave, županijske, gradske te prigodne zastave za određene manifestacije, kao i reklamne zastave.

Jarbol se postavlja na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove, po prethodno pribavljenoj suglasnosti  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture ako se postavlja na zgradu koja ima svojstvo kulturnog dobra ili se nalazi na području kulturno-povijesne cjeline .

Članak 24.

Zastava Republike Hrvatske i Grada Pakraca ističu se sukladno posebnim propisima.

Jarboli za zastave i zastave moraju biti uredni, čisti i neoštećeni.

Članak 25.

Reklame su reklamne zastave, reklamna platna, osvijetljene reklamne vitrine (city light), putokazne reklame, pokretne reklame, reklame na stupovima javne rasvjete, transparenti, reklamni ormarići, oslikane reklamne poruke (na zidovima građevina, ogradama, tendama, prometnicama i slično), reklamni natpisi i drugi predmeti koji služe reklamiranju, osim reklamnih panoa.

Reklame iz stavka 1. ovoga članka postavljaju se na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Zabranjeno je bacati reklamne i druge letke (iz zrakoplova, balona i slično) bez rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 26.

Reklamni panoi su panoi, reklamni uređaji, konstrukcije i slično – samostojeći ili na objektima te reklamni stupovi (totemi i slično).

Reklamni panoi postavljaju se na javne površine na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove ako posebnim popisima nije drugačije određeno

Reklamni panoi oglasne površine veće od 12 m2 postavljaju se na javne površine, zemljište i građevine sukladno propisima o prostornom uređenju i gradnji i na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i  komunalne poslove.

Podnositelj zahtjeva dužan je prethodno pribaviti prije izdavanja rješenja iz stavka 2. ovoga članka suglasnost  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture  ako se reklamni pano postavlja na prostoru kulturnog dobra ili zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Tvrtka ili ime vlasnika reklamnog panoa moraju biti istaknuti na reklamnom panou.

Ako reklamni pano nema istaknutu reklamnu poruku, vlasnik ga je dužan prekriti odgovarajućim materijalom bijele boje.

Članak 27.

Zabranjeno je postavljanje reklama i reklamnih panoa na krovne površine, pročelja zgrada i građevinske skele na Trgu bana Josipa Jelačića, osim ploča s tvrtkom, nazivom i natpisom u zoni prizemlja.

Članak 28.

Lokacije na javnim površinama kojima upravlja Grad, za postavljanje reklama i reklamnih panoa namijenjenih za komercijalno oglašavanje dodjeljuju se javnim natječajem koji raspisuje gradonačelnik, odnosno osoba koju on ovlasti.

Iznimno, ako se reklame ili reklamni panoi namijenjeni za komercijalno oglašavanje uklanjaju na zahtjev Grada, gradonačelnik može na prijedlog gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove neposredno dodijeliti zamjensku lokaciju.

Uvjeti, način i postupak za dodjelu javne površine za postavljanje reklama i reklamnih panoa namijenjenih za komercijalno oglašavanje pravilnikom propisuje gradonačelnik na prijedlog gradskog  tijela nadležnog graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 29.

Zaštitne naprave, plakati, ploče s tvrtkom, nazivom i natpisom, jarboli, reklame i reklamni panoi moraju biti uredni i funkcionalno ispravni.

Ako se zaštitne naprave, plakati, ploče s tvrtkom, nazivom i natpisom, jarboli, reklame i reklamni panoi postavljaju suprotno odredbama ove odluke, komunalni redar rješenjem će narediti njihovo uklanjanje.

Članak 30.

Način i uvjete za postavljanje zaštitnih naprava, plakata, ploča s tvrtkom, nazivom i natpisom, jarbola, reklama i reklamnih panoa pravilnikom propisuje gradonačelnik na prijedlog gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove uz mišljenje upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture  ako se postavlja na zgradu koja ima svojstvo kulturnog dobra ili se nalazi na području kulturno-povijesne cjeline.

Članak 31.

Visinu naknade za postavljanje  plakata, reklama i reklamnih panoa na javne površine, zemljišta i objekte,  propisuje pravilnikom gradonačelnik na prijedlog gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

 6. PRIVREMENE GRAĐEVINE ZA POTREBE SAJMOVA I JAVNIH MANIFESTACIJA I PRIGODNO UREĐENJE NASELJA

Članak 32.

Privremene građevine su montažni objekti i drugi objekti koji se postavljaju za potrebe javnih manifestacija najduže do 90 dana, a ako je u njima organizirana prigodna prodaja (sajam i slično), postavljaju se najduže do 60 dana u tijeku jedne kalendarske godine neovisno o vremenu održavanja manifestacije.

Privremene građevine postavljaju se na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 33.

Visinu naknade za postavljanje privremene građevine iz članka 32. propisuje pravilnikom gradonačelnik na prijedlog gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 34.

U povodu blagdana i manifestacija javne površine mogu se prigodno urediti postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, zastava, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvaca i slično, na temelju suglasnosti gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Nakon proteka blagdana i manifestacija vlasnik odnosno korisnik poslovne ili stambene zagrade dužan je ukloniti predmete iz stavaka 1. ovoga članka u roku od 2 dana.

 7. KIOSCI I POKRETNE NAPRAVE

Članak 35.

Kiosci građevinske bruto površine do 15 m2 na javnoj površini postavljaju se na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i  komunalne poslove, po prethodno pribavljenoj suglasnosti  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture ako se kiosci i druge građevine gotove konstrukcije postavljaju na prostoru kulturnog dobra ili zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Članak 36.

Lokacije za postavljanje kioska za djelatnost trgovine na malo i uslužne djelatnosti određuju se posebnom odlukom.

Članak 37.

Pokretne naprave na kojima se obavlja djelatnost iz članka 2. točke 2. ove odluke postavljaju se na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 38.

Lokacije za postavljanje pokretnih naprava za djelatnost trgovine na malo i obavljanje uslužnih djelatnosti, osim za prigodne manifestacije, postavljanje otvorenih terasa i postavljanje čuvarskih kućica, u skladu s posebnim propisima,  određuju se posebnom odlukom.

Članak 39.

Uvjeti i postupak dodjele lokacije za postavljanje kioska i pokretnih naprava određuju se posebnom odlukom.

Članak 40.

Otvorene terase na javnim površinama i zemljištu u vlasništvu drugih, postavljaju se na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za graditeljstva i komunalne poslove, po prethodno pribavljenom mišljenju  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture ako se postavljaju na prostoru kulturnog dobra i zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Članak 41.

Montažno-demontažne nadstrešnice iznad otvorenih terasa na javnim površinama postavljaju se na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i  komunalne poslove, po prethodno pribavljenoj suglasnosti  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture  ako se postavljaju na prostoru kulturnog dobra i zaštićene kulturno-povijesne cjeline .

Članak 42.

Vlasnici, odnosno korisnici kioska, pokretnih naprava, otvorenih terasa i montažno-demontažnih nadstrešnica iznad otvorenih terasa dužni su ih držati urednim i funkcionalno ispravnim te redovito čistiti njihov okoliš.

Članak 43.

 Ako su kiosci, pokretne naprave, otvorene terase i montažno-demontažne nadstrešnice iznad otvorenih terasa postavljeni suprotno člancima od 35. do 41. ove odluke, komunalni redar rješenjem će narediti njihovo uklanjanje.

Članak 44.

Način i uvjeti za postavljanje te vanjski izgled kioska, pokretnih naprava, otvorenih terasa i montažno-demontažnih nadstrešnica donose se na prijedlog gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 45.

Visinu naknade za postavljanje kioska, pokretne naprave i otvorene terase na javnim površinama,  propisuje pravilnikom gradonačelnik na prijedlog gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

 8. KOMUNALNI OBJEKTI, UREĐAJI I DRUGI OBJEKTI U OPĆOJ UPORABI

Članak 46.

Komunalni objekti, uređaji i drugi objekti u općoj uporabi (u daljnjem tekstu: objekti u općoj uporabi) postavljaju se na javnim površinama radi uređenja Grada, pružanja usluga, održavanja komunalne infrastrukture i lakšeg snalaženja građana na području Grada.

Objekti u općoj uporabi su:

 • javna rasvjeta,
 • obavijesne ploče, ormarići, panoi s planom naselja ili oznakom kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode, turističkih i drugih objekata,
 • javni satovi,
 • javni zahodi,
 • javni zdenci, vodoskoci i fontane i drugi slični objekti,
 • koso dizalo – lift,
 • javne telefonske govornice i javni poštanski sandučići,
 • nadstrešnice na stajalištima javnog prometa,
 • samostojeći telekomunikacijski razvodni ormarići za smještaj telekomunikacijske opreme;
 • spomenici, skulpture, spomen-ploče i sakralni objekti,
 • objekti oborinske odvodnje ceste zatvorenog tipa,
 • linijske rešetke,
 • sustavi odvodnje pothodnika i podvožnjaka,
 • stajališta za sustav javnih bicikala.

Članak 47.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, kojoj je Grad povjerio na održavanje ili upravljanje objekata u općoj uporabi, odnosno vlasnik, dužan ih je održavati urednima, čistima i funkcionalno ispravnima.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka, dužna je nastala oštećenja i kvarove otkloniti u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 5 dana od utvrđivanja oštećenja ili kvara.

Zabranjeno je pisati grafite, poruke i slično te na drugi način oštećivati i uništavati objekte u općoj uporabi.

Članak 48.

Objekti u općoj uporabi, ako ovom odlukom ili posebnim propisom nije drugačije određeno, postavljaju se na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove, a ovisno o vrsti i namjeni objekta u općoj uporabi, po prethodno pribavljenoj suglasnosti  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture  ako se postavljaju na prostoru kulturnog dobra ili zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Visinu naknade za javne telefonske govornice, javne poštanske sandučiće i samostojeće telekomunikacijske razvodne ormariće propisuje pravilnikom gradonačelnik.

Način i uvjete postavljanja objekata u općoj uporabi određuju se posebnom odlukom.

 Članak 49.

Iznimno od članka 48. ove odluke, način, uvjete i postupak za postavljanje stajališta za sustav javnih bicikala posebnim pravilnikom propisuje gradonačelnik na prijedlog gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Stajališta za sustav javnih bicikala postavljaju se na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove i sukladno pravilniku iz stavka 1. ovog članka.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj Grad na temelju ugovora povjeri postavljanje stajališta za sustav javnih bicikala, ne plaća naknadu za korištenje javnih površina.

Članak 50.

Javne površine moraju imati javnu rasvjetu prema značaju dijelova Grada i javnih površina, prometa i potreba građana.

Javna rasvjeta mora biti funkcionalna, ekološki prihvatljiva i energetski učinkovita sukladno posebnim propisima.

Članak 51.

Plan pojedinog naselja mora imati ucrtane glavne ulice, trgove, parkove, najvažnije objekte u naselju (škola, dječji vrtić, pošta, banka, zdravstvena ustanova i slično) te oznake mjesta na kojem se plan nalazi.

Članak 52.

Zabranjeno je priključivanje električnih instalacija rasvjete i drugih instalacija na sustav javne rasvjete te drugo korištenje sustava javne rasvjete, bez suglasnosti gradskog tijela nadležnog za građenje i održavanje komunalne infrastrukture.

Članak 53.

Javni zahodi grade se ili postavljaju na trgovima, tržnicama, kolodvorima i sličnim prostorima, te u parkovima i izletištima, odnosno na mjestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju.

Članak 54.

Javni zdenci grade se i održavaju sukladno propisima o opskrbi pitkom vodom.

Javni zdenci u razini terena moraju imati propisno osigurane poklopce.

Članak 55.

U vodoskocima i fontanama zabranjeno je kupanje te vađenje novca bačenog u vodoskoke i fontane.

Članak 56.

Javne telefonske govornice i javne poštanske sandučiće postavljaju i održavaju pravne osobe koje pružaju telekomunikacijske i poštanske usluge.

Članak 57.

Na stajalištima javnog prometa, postavljaju se nadstrešnice.

Nadstrešnice se postavljaju tako da ne ometaju promet vozila i pješaka te da osiguravaju pristupačnost stajalištu prema posebnom propisu.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio postavljanje i održavanje nadstrešnica uz nerazvrstane ceste, dužna ih je redovito održavati (prati, čistiti, mijenjati oštećene dijelove i držati rasvjetu funkcionalno ispravnom).

Pravna osoba  koja je postavila nadstrešnica uz javne ceste sukladno posebnim propisima, dužna ih je redovito održavati (prati, čistiti, mijenjati oštećene dijelove i držati rasvjetu funkcionalno ispravnom).

Zabranjeno je po nadstrešnicama lijepiti plakate i drugo, ispisivati grafite i uništavati ih.

Članak 58.

Spomenik se postavlja u spomen ili sjećanje na osobu ili događaj od utjecaja na javni, kulturni, gospodarski, vjerski i politički života Republike Hrvatske.

O postavljanju, premještanju ili uklanjanju spomenika odlučuje Gradsko vijeće, na gradonačelnikov prijedlog, uz prethodno pribavljenu suglasnost  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture ako se postavljaju na prostoru kulturnog dobra ili  zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Na temelju odluke iz stavka 2. ovoga članka gradsko  tijelo nadležno za graditeljstvo i komunalne poslove donosi rješenje o postavljanju, premještanju ili uklanjanju spomenika ako nije drukčije propisano posebnim propisom.

Članak 59.

Skulptura, spomen-ploča i sakralno obilježje postavljaju se, premještaju ili uklanjaju na javnim površinama i nekretninama u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 60.

O postavljanju skulpture, spomen-ploče i sakralnih obilježja u spomen ili sjećanje na osobu ili događaj od utjecaja na javni, kulturni, gospodarski, vjerski i politički život Republike Hrvatske, upravno tijelo nadležno za graditeljstvo i komunalne poslove donosi rješenje uz prethodnu suglasnost  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture  ako se postavljaju na prostoru kulturnog dobra ili  zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Članak 61.

Gradonačelnik daje prethodno mišljenje, na prijedlog gradskog tijela nadležnog za gradnju i održavanje komunalne infrastrukture, za postavljanje, premještanje ili uklanjanje spomenika, skulpture, spomen-ploče i sakralnog obilježja, ako je Grad investitor.

Članak 62.

Gradsko  tijelo nadležno za graditeljstvo i komunalne poslove donosi rješenje iz članka 58. stavka 3. i članka 59. ove odluke, po prethodno pribavljenoj:

 • suglasnosti  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture  ako se postavlja, premješta ili uklanja spomenik, skulptura, spomen-ploča i sakralno obilježje za koji se utvrdi da ima svojstvo kulturnog dobra ili ako se postavlja na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline;
 • suglasnosti nadležne župe ako se postavlja, premješta ili uklanja sakralno obilježje;
 • mišljenju gradskih  tijela u djelokrugu kojih je predmet (obrazovanje, kultura, sport, socijalna skrb, gospodarstvo i drugo).

Članak 63.

Zahtjev za postavljanje, premještanje i uklanjanje spomenika, skulpture, spomen-ploče i sakralnog obilježja može podnijeti pravna osoba (ovlaštena osoba za Grad, udruga, ustanova ili institucija), ili fizička osoba ako se skulptura, spomenik, spomen-ploča, sakralno obilježje i slični predmet postavlja, premješta ili uklanja na zemljište ili u zgradu u njenom vlasništvu

Prije podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba ili fizička osoba dužna je zatražiti od tijela koje imenuje Gradsko vijeće ocjenu prihvatljivosti obilježavanja osobe i/ili događaja i mjesta postavljanja spomenika, skulpture, spomen-ploče i sakralnog obilježja.

Članak 64.

Spomenik, skulptura, spomen-ploča i sakralno obilježje moraju se održavati urednima i ne smiju se oštećivati i uništavati.

 9. KOLODVORI, PARKIRALIŠTA, JAVNE GARAŽE, TRŽNICE, SAJMIŠTA I GROBLJA

Članak 65.

Vlasnik, odnosno korisnik kolodvorske zgrade, perona, sanitarnog uređaja i pretprostora pred kolodvorom, te čekaonice putničkoga i teretnoga željezničkog, autobusnog i drugog prometa dužan ih je održavati urednima, čistima i funkcionalno ispravnima.

Članak 66.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja upravlja javnim parkiralištima  mora ih održavati čistima i urednima.

Parkirališta uz ugostiteljske objekte, trgovačke centre i objekte drugih namjena mora redovito održavati u čistom i urednom stanju vlasnik, odnosno korisnik poslovnog objekta.

Članak 67.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja upravlja otvorenom tržnicom i sajmištem na kojima se obavlja promet poljoprivrednim i drugim proizvodima mora ih održavati čistima i urednima, osigurati ispravnost i čistoću opreme i uređaja, urednost nasada te postaviti odgovarajuću opremu za odlaganje otpada.

Članak 68.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja upravlja tržnicom ili sajmištem dužna je donijeti tržni red na koji gradonačelnik daje suglasnost.

Članak 69.

Na tržnicama i sajmištima mogu se postavljati kiosci i druge naprave sukladno ovoj odluci i posebnim propisima.

Vlasnici, odnosno korisnici kioska, klupa, suncobrana, tendi, ručnih kolica i sličnih naprava na tržnicama i sajmištima moraju ih održavati urednima i funkcionalno ispravnima.

Zabranjeno je prodavanje ili izlaganje proizvoda izvan prostora otvorenih tržnica, osim ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

Članak 70.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja upravlja tržnicom na malo, dužna je nakon isteka radnog vremena očistiti, oprati i urediti tržnicu (ukloniti, odnosno složiti klupe i druge pokretne naprave na za to određeno mjesto).

Članak 71.

Pravna osoba ili fizička osoba kojoj je Grad povjerio upravljanje grobljima na području Grada, mora ih održavati čistima i urednima.

Održavanje groblja, grobnih mjesta i nadgrobnih spomenika uređuje se posebnim propisima.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE, UREĐENJE I KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 72.

Javne površine moraju biti uredne i čiste i služiti svrsi za koju su namijenjene.

Održavanje i zaštita javnoprometnih površina te druga pitanja s tim u vezi uređuje se posebnom odlukom.

Članak 73.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina dužna ih je redovno i izvanredno održavati i čistiti sukladno programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Pakraca koji donosi Gradsko vijeće.

Članak 74.

Izvanredno čišćenje javnih površina određuje gradonačelnik ako su zbog vremenskih nepogoda, više sile ili drugih razloga javne površine prekomjerno onečišćene.

Članak 75.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost zbog koje dolazi do onečišćavanja javnih površina, dužna ih je redovito čistiti ili osigurati njihovo čišćenje.

Vlasnik, odnosno korisnik sportskih ili rekreacijskih objekata, zabavnih parkova ili igrališta, organizator javnih skupova, javnih priredaba i korisnik javnih površina na kojima su postavljeni privremeni objekti (kiosci i slično), obvezan je čistiti javne površine koje služe kao pristup tim objektima ili za postavljanje objekata.

Vlasnik ili korisnik iz stavka 2. ovoga članka dužan je odmah po završetku javne priredbe ili događanja javnu površinu očisti.

Ako vlasnik ili korisnik ne postupi sukladno stavku 3. ovoga članka, komunalni redar naredit će mu rješenjem čišćenje javnih površina.

Ako vlasnik, odnosno korisnik ne postupi po rješenju iz stavka 4. ovog članka, Grad će provesti izvršenje rješenja samostalno ili putem treće osobe na odgovornost i trošak vlasnika odnosno korisnika.

Članak 76.

Za istovar, smještaj i utovar građevnog materijala, postavu kontejnera za potrebe gradilišta, podizanje građevinskih skela i ograda gradilišta za sanaciju i rekonstrukciju ili zaštitu od padanja dijelova fasada i slične građevinske radove ili gradnju objekta može se, u skladu s propisima o sigurnosti prometa, privremeno koristiti javne površine i druge površine uz nju.

Javnoprometne površine mogu se koristiti za radove iz stavka 1. ovoga članka na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Ako se za radove iz stavka 1. ovoga članka koristi javna zelena površina ili neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada, rješenje o korištenju površine donosi gradsko  tijelo nadležno za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 77.

Privremeno korištenje javne površine iz članka 76. ove odluke odobrava se do 12 mjeseci, uz mogućnost ponovnog produženja ako to radovi zahtijevaju.

O korištenju javne površine za postavljanje građevinske skele dulje od 12 mjeseci odlučuje gradonačelnik na prijedlog gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 78.

Ako se s radovima na objektu ne započne u roku od sedam dana od dana postavljanja građevinske skele ili ako se na vrijeme duže od 30 dana zaustavi gradnja, izvođač je dužan skelu i drugi materijal odmah ukloniti s javne površine.

Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno stavku 1. ovoga članka, komunalni redar naredit će rješenjem uklanjanje građevinske skele i drugog materijala.

Članak 79.

Prigodom izvođenja radova iz članka 76. stavka 1. ove odluke, izvođač mora poduzimati mjere sprečavanja onečišćavanja javnih površina, a osobito:

 1. čistiti, odnosno osigurati čišćenje javnoprometne površine oko gradilišta od svih vrsta građevnog i drugih materijala, blata i slično, a taloženje kojih je na javnim površinama posljedica izvođenja radova;
 2. polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskih objekata kako bi se spriječilo stvaranje prašine;
 3. čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini mjesta na kojima se radovi izvode;
 4. deponirati građevni materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode te da se materijal ne raznosi po javnim površinama.

Članak 80.

Izvođač je dužan, najkasnije 24 sata nakon završetka radova i uklanjanja opreme, obavijestiti komunalno redarstvo da mu zauzeta površina više nije potrebna.

Nakon završetka radova izvođač je dužan zauzetu površinu ostaviti u stanju u kakvom je bila prije izvođenja radova.

Komunalni redar pregledat će korištenu javnu površinu i ako utvrdi da postoji kakvo oštećenje, naredit će izvođaču dovođenje korištene površine u prvobitno stanje u roku od 48 sati.

Ako izvođač radova, u roku iz stavka 3. ovoga članka, ne postupi po rješenju komunalnog redara, rješenje će izvršiti Grad samostalno ili putem treće osobe na odgovornost i trošak izvođača radova.

Članak 81.

Dio javne površine može se privremeno koristiti za istovar drva, ugljena i sličnoga, te za slaganje i piljenje ogrjevnog drva tako da ne ometa cestovni i pješački promet.

S javne površine moraju se ukloniti drva, ugljen i slično u roku od 24 sata i odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

Komunalni redar pregledat će korištenu javnu površinu i ako utvrdi da postoji kakvo oštećenje, naredit će korisniku iz stavka 1. ovog članka dovođenje korištene površine u prvobitno stanje u roku od 24 sata.

Ako korisnik , u roku iz stavka 3. ovoga članka, ne postupi po rješenju komunalnog redara, rješenje će izvršiti Grad samostalno ili putem treće osobe na odgovornost i trošak korisnika .

Članak 82.

Način i uvjete korištenja javne površine za radove iz članka 76. stavka 1. ove odluke pravilnikom propisuje gradonačelnik na prijedlog gradskog upravnog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Visinu naknade za korištenje javne površine kojom upravlja Grad i neizgrađenoga građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada, za radove iz članka 76. stavka 1. ove odluke, propisuje pravilnikom gradonačelnik.

Članak 83.

Na javne površine postavljaju se kante za otpatke i kante za pseći izmet.

Kante za otpatke i kante za pseći izmet na javnim površinama postavlja pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio održavanje čistoće javnih površina, odnosno održavanje zelenih površina.

Pravna ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio postavljanje kanta za otpatke i kanta za pseći izmet dužna ih je održavati čistima i funkcionalno ispravnima.

Članak 84.

Kante za otpatke i kante za pseći izmet mogu se postaviti na stupovima, ogradama uz nogostupe, samostojećim postoljima.

Zabranjeno je postavljanje kanti za otpatke i kanti za pseći izmet na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, stupove javne rasvjete, drveća i jarbole za isticanje zastava, te na drugim mjestima na kojima bi narušavali izgled naselja, zgrada ili bi ometale promet.

Članak 85.

Zabranjeno je odlaganje komunalnog otpada iz domaćinstava u kante za otpatke postavljene na javnim površinama  za prikupljanje otpadaka prolaznika ili pored njih.

Članak 86.

Na javnim površinama zabranjeno je:

 1. bacati goruće predmete u kante za otpatke i kante za pseći izmet ili spremnike za odvojeno prikupljanje otpada te paliti otpad;
 2. neovlašteno postavljati ili oštećivati kante za otpatke, kante za pseći izmet ili spremnike za odvojeno prikupljanje otpada i rasipati komunalni otpad te onečišćivati prostor oko istih ;
 3. onemogućavati pristup vozilu za otpad do mjesta na kojem se nalaze spremnici za odvojeno prikupljanje otpada;
 4. popravljati, servisirati ili prati vozila na javnim površinama;
 5. ispuštati otpadne vode;
 6. ostavljati vozila bez registarskih pločica, odnosno neregistrirana vozila, lake teretne prikolice, kamp-prikolice i druga priključna vozila, vozila oštećena u sudaru i olupine vozila;
 7. onečišćavati javne površine bacanjem ili ostavljanjem reklamnih i drugih letaka na vozilima i predmetima na javnim površinama;
 8. obavljati radnje kojima se onečišćuju javne površine ili propuštati obavljanje radnji kojima se sprječava onečišćenje javnih površina.

Zabranjeno je po javnim površinama crtati i pisati poruke ili tekstove bez rješenja gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove, osim prometne signalizacije sukladno posebnim propisima.

 1. JAVNE ZELENE POVRŠINE 

Članak 87.

Javne zelene površine moraju se redovno održavati, čistiti i uređivati sukladno programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Pakraca koji donosi Gradsko vijeće.

Javne zelene površine održava i uređuje pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je to Grad povjerio.

Gradonačelnik određuje minimalni standard održavanja i uređivanja javnih zelenih površina.

Iznimno od stavka 1. do 3. ovoga članka na park-šume primjenjuju se posebni propisi o šumama.

Članak 88.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja koristi, upravlja ili gospodari sportskim, rekreacijskim i drugim sličnim objektima, spomen-područjima, grobljima, rijekama, jezerima, potocima i njihovim obalama i sličnim površinama mora ih održavati urednima, čistima i redovno održavati zelenu površinu unutar tih prostora, te brinuti se za njezinu zaštitu i obnovu.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja koristi, upravlja ili gospodari površinama iz stavka 1. ovoga članka mora objekte i uređaje na njima održavati urednima i funkcionalno ispravnima te na vidnome mjestu istaknuti odredbe o održavanju reda, čistoće, zaštite zelenila i slično.

Članak 89.

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta uz ulice i putove, dužni su čistiti i održavati odvodne jarke te izgraditi i održavati prijelaze preko odvodnog jarka.

Članak 90.

Radi očuvanja fonda stabala Grada, te zbog izrazitog ekološkog značenja, za sječu, orezivanje i sadnju stabala na javnim zelenim površinama, potrebno je rješenje gradskog upravnog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 91.

Klupe, koševi za otpatke, zaštitni elementi i druga parkovna oprema te parkovne staze na javnim zelenim površinama postavljaju se, zamjenjuju ili uklanjaju na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 92.

Prigodom gradnje objekata, izvođač je dužan, u pravilu, sačuvati postojeća stabla na zemljištu određenom za zelenu površinu, te ih zaštititi tako da se deblo do početka krošnje obloži oplatama koje od ruba debla moraju biti udaljene najmanje 50 centimetara.

Postojeću vegetaciju, koja se zbog gradnje morala ukloniti, investitor je dužan nadomjestiti zamjenskim sadnicama primjerene vrste i veličine, sukladno uvjetima gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 93.

Uvjeti i način uređenja zelene površine, sječe i zamjenske sadnje, gradnje dječjih igrališta, pješačke staze, parkovne opreme i opreme dječjih igrališta i slično na javnim zelenim površinama pravilnikom propisuje gradonačelnik na prijedlog gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 94.

Na javnim zelenim površina zabranjeno je:

 1. zaustavljanje, ostavljanje i vožnja motornih vozila (osim vozila koja se koriste za održavanje, javnih zelenih površina i komunalnih uređaja na njima);
 2. oštećivanje drveća, grmlja, cvjetnjaka, živica i drugog raslinja;
 3. uništavanje, mehaničko oštećivanje, uklanjanje ili premještanje parkovne opreme i pisanje grafita;
 4. postavljanje objekata zanatske, turističke, ugostiteljske i druge slične djelatnosti osim ako je to predviđeno posebnim propisom;
 5. vezanje bicikla, motora, prikolica, kolica i sl. za drveće, grmlje i parkovnu opremu;
 6. odlaganje građevnog materijala, soli, glomaznog otpada, šute, ulja, boja i dr.;
 7. rezanje, odnosno prekidanje korijenja stabla debljeg od tri centimetra, kao i polaganje podzemnih instalacija na udaljenosti manjoj od dva metra od debla pojedinog stabla bez rješenja;
 8. kopanje i odvoženje zemlje, pijeska, humusa i slično,
 9. poduzimati i druge neovlaštene zahvate (sadnja bilja i slično).

IV. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 95.

Skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom uređeno je posebnom odlukom.

Davatelj javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Pakraca, dužan je:

 • Prikupljati i odvoziti komunalni otpad na području Grada  Pakraca,
 • Korisnicima usluge postaviti spremnike za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, plastike i stakla na javnim površinama,
 • Osigurati korisnicima usluge mogućnost besplatne predaje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, drva, tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i problematičnog otpada u propisanom broju reciklažnih dvorišta ili posredstvom mobilne jedinice koja se u smislu Zakona o održivom gospodarenju otpadom smatra reciklažnim dvorištem,
 • Korisnicima usluge osigurati odgovarajuće spremnike za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad,
 • Korisnicima usluga osigurati mogućnost nabave posebnih vrećica za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivih vrećica za prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada,
 • Na prikladan način objaviti popis otpada koji se smatra miješanim komunalnim  otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom  i krupnim (glomaznim) komunalnim  otpadom,
 • Izraditi Program sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Grada Pakraca(u daljnjem tekstu: Program) te za njega ishoditi suglasnost izvršnog tijela,
 • Izraditi cjenik usluga gospodarenja otpadom, objaviti na službenim internetskim stranicama i za njega ishoditi suglasnost izvršnog tijela,
 • Na službenim internetskim stranicama, prije primjene predmetne Odluke, objaviti  Opće uvjete poslovanja s korisnicima,
 • Voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada,
 • Uslugu prikupljanja komunalnog otpada obavljati redovito, u skladu s rasporedom i poslovnim standardima djelatnosti,
 • Prigodom sakupljanja i odvoza otpada paziti da se otpad ne rasipa,
 • Svako onečišćavanje prouzrokovano odvozom otpada radnici davatelja usluge dužni su odmah ukloniti, a svako oštećenje sanirati i otpad oko posude pokupiti i pomesti,
 • Prati spremnike za komunalni otpad (veće od 120 lit) dva puta godišnje, dezinficirati, dezinsekticirati i održavati ih ispravnima,
 • Spremnike za biorazgradivi komunalni otpad prati svakih 60 dana, a u ljetnim mjesecima svakih 30 dana,
 • Surađivati sa stručnim službama Grada Pakraca i osigurati na odgovarajući način dostupnost javnosti informacije o djelovanju sustava gospodarenja otpadom na području Grada  Pakraca,
 • Tijekom jedne godine, bez dodatne naknade, najmanje dva puta, doći na poziv korisnika usluge i obaviti prijevoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, čiji volumen ne smije biti veći od 4 m3.

Korisnik javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Pakraca, dužan je:

 • Koristiti usluge koje pruža davatelj usluga,
 • Plaćati davatelju usluge naknadu za obavljanje usluga, u skladu s prihvaćenim cjenikom,
 • Preuzeti od davatelja usluga odgovarajuće vrećice i standardizirane spremnike za otpad,
 • Sav komunalni otpad prikupljati isključivo u odgovarajuće spremnike za otpad, na za to predviđena mjesta, sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika,
 • U najvećoj mogućoj mjeri odvojeno prikupljati pojedine vrste komunalnog otpada za koje davatelj usluga omogući odvojeno odlaganje u posebne spremnike na mjestu nastanka odnosno u posebne spremnike za pojedine vrste otpada koji se nalaze na javnim površinama i u reciklažnim dvorištima,
 • Spremnike za otpad držati na mjestu određenom za njihovo držanje i ne premještati ih bez suglasnosti davatelja usluga,
 • U spremnike za komunalni otpad ne smiju se odlagati žeravica, vrući pepeo, tekućina, ulje, boje, kiseline i drugi opasni otpad te uginule životinje i životinjski izmet,
 • Zabranjeno je rasipati komunalni otpad, onečišćivati prostor oko spremnika za otpad te oštećivati spremnike,
 • Omogućiti pristup radnicima davatelja usluge radi pražnjenja spremnika za otpad u dane određene Programom,
 • Čuvati spremnike za otpad od oštećenja ili otuđivanja te održavati čistoću mjesta za odlaganje komunalnog otpada,
 • Miješani komunalni otpad prikupljati u označenim vrećicama za miješani komunalni otpad a biorazgradivi komunalni otpad prikupljati u označenim vrećicama za biorazgradivi komunalni otpad.
 • Miješani komunalni otpad ili posebne vrećice za miješani komunalni otpad odlagati isključivo u spremnike za miješani komunalni otpad a biorazgradivi komunalni otpad ili posebne vrećice za biorazgradivi komunalni otpad odlagati isključivo u spremnike za biorazgradivi komunalni otpad.
 • Papir, staklo, metal, tekstil, plastiku i problematični otpad izdvajati u posebne spremnike na javnim površinama ili u reciklažnim dvorištima.
 • Krupni (glomazni) komunalni otpad predati na predviđeni način davatelju usluge ili zbrinuti u reciklažnim dvorištima.

V. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 96.

Snijeg i led s javnih površina uklanja Grad samostalno, odnosno pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio uklanjanje snijega i leda.

Snijeg i led s krova zgrade i nogostupa uz zgradu uklanja vlasnik ili korisnik stana ili poslovnog prostora u zgradi, odnosno upravitelj zgrade.

Snijeg se uklanja kad napada do visine 5 cm, a ako pada neprekidno, mora se uklanjati više puta.

Led se s javnih površina uklanja čim nastane.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su svakodnevno obavještavati gradsko  tijelo nadležno za graditeljstvo i komunalne poslove o stanju javnoprometnih površina i poduzetim mjerama.

Članak 97.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je javna površina dana na upravljanje, odnosno na kojoj obavlja poslovnu djelatnost (kolodvor, javno parkiralište, tržnica na malo, sportski objekti i slično) dužna je uklanjati snijeg i led s tih površina.

Članak 98.

Vlasnici, odnosno korisnici kioska, pokretnih naprava i otvorenih terasa dužni su ukloniti snijeg i led s nogostupa uz kioske, pokretne naprave i s otvorenih terasa.

Snijeg i led s nogostupa ispred poslovnih prostora uklanjaju vlasnici i korisnici tih prostora.

Članak 99.

Ako osobe iz članaka 96, 97. i 98. ne uklone snijeg i led, komunalni redar će im ostaviti obavijest da u roku od 12 sati uklone snijeg i led.

Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka ne postupe po obavijesti komunalnog redara, Grad će snijeg i led ukloniti samostalno ili putem treće osobe na odgovornost i trošak osoba iz stavka 1. ovoga članka.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka odgovaraju za štetu nastalu zbog nečišćenja snijega i leda.

VI. SANITARNO – KOMUNALNE MJERE

 1. SEPTIČKE I SABIRNE JAME  

Članak 100.

U područjima s izgrađenim kanalizacijskim sustavom, obavezno je priključivanje objekata na javni kanalizacijski sustav sukladno posebnoj odluci.

 U područjima gdje nije izgrađen javni kanalizacijski sustav, obavezna je gradnja septičkih ili sabirnih jama.

Septičke i sabirne  jame se grade i sa istima se postupa sukladno posebnim propisima.

Sanitarno fekalne vode zabranjeno je ispuštati  u okoliš.

Vlasnik septičke jame dužan je na vrijeme organizirati pražnjenje jame, kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i onečišćenja okoliša.

Odvoz fekalija može vršiti samo pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje ove djelatnosti.

 2. DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA

Članak 101.

U svrhu zaštite zdravlja građana i stvaranja uvjeta za svakodnevni normalni život, obavlja se sustavna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija javnih površina.

Provedba DDD mjera, subjekti provedbe, način financiranja, vršenje stručnog nadzora, osnovne mjere sigurnosti i sankcije propisuje Gradonačelnik.

 2. DRŽANJE ŽIVOTINJA

Članak 102.

Radi održavanja čistoće i zaštite zdravlja, propisuju se uvjeti za držanje životinja na području Grada Pakraca.

Zabranjeno je držanje svih životinja, osim kućnih ljubimaca na području grada Pakraca u ulicama i trgovima:

 • Aleja Kestenova,
 • Ulica Nikole Tesle,
 • neparni kućni brojevi u Ulica Tina Ujevića,
 • parni kućni brojevi u Ulica ZNG,
 • Trg 76. bataljuna,
 • Trg bana J. Jelačića,
 • Trg dr. Franje Tuđmana,
 • Trg dr. Ivana Šretera,
 • Trg pape Ivana Pavla II,
 • Ulica 30. svibnja,
 • Ulica Andrije Hebranga,
 • Ulica Augusta Cesarca,
 • Ulica Augusta Šenoe,
 • Ulica Bolnička,
 • Ulica Braće Radića,
 • Ulica Đ. Basaričeka,
 • Ulica Frankopanska,
 • Ulica Gojka Šuška,
 • Ulica hrvatske policije iz Domovinskog rata,
 • Ulica Hrvatskih velikana,
 • Ulica I. G. Kovačića,
 • Ulica I. Gundulića do kućnog broja 7, odnosno 38,
 • Ulica J. J. Strossmayera,
 • Ulica Kalvarija do kućnog broja 6A,
 • Ulica Kardinala A. Stepinca,
 • Ulica Kneza Branimira do kućnog broja 81, odnosno 76,
 • Ulica Kneza Domagoja,
 • Ulica Kralja Tomislava,
 • Ulica Kralja Zvonimira,
 • Ulica Ljudevita Gaja,
 • Ulica M. Držića do kućnog broja 9,
 • Ulica Matice Hrvatske,
 • Ulica Matije Gupca,
 • Ulica Miroslava Krleže,
 • Ulica Nikole Oršanića,
 • Ulica Nikole Šubića Zrinskog do kućnog broja 8, odnosno 9,
 • Ulica Obala Petra Krešimira IV,
 • Ulica Osječka,
 • Ulica Pepe Polaka do kućnog broja 24, odnosno 25,
 • Ulica Petra Preradovića,
 • Ulica Prilaz na mali most,
 • Ulica Prolaz baruna Trenka,
 • Ulica S. Grabrića,
 • Ulica Vatroslava Lisinskog,
 • Ulica Vinogradska,
 • Ulica Vlade Laučana,
 • Ulica Vukovarska,
 • Zona male privrede.

Dozvoljeno je držanje za vlastite potrebe:

 1. do dva komada: svinja, ovaca, koza,
 2. kunića i peradi sukladno posebnim propisima i prostorno planskim dokumentima

na području grada Pakraca:

 • neparni kućni brojevi u Ulica ZNG,
 • parni kućni brojevi u Ulica Tina Ujevića,
 • Psunjska ulica,
 • Ulica 103. brigade,
 • Ulica 105. brigade do kućnog broja 8A, odnosno 15A,
 • Ulica Bljesak,
 • Ulica I. Gundulića od kućnog broja 9, odnosno 40,
 • Ulica Ivana Meštrovića,
 • Ulica Jana Žiške,
 • Ulica Kalvarija od kućnog broja 6B,
 • Ulica Kragujski put,
 • Ulica križnog puta,
 • Ulica Krndija,
 • Ulica Leptirovo brdo,
 • Ulica M. Držića od kućnog broja 11,
 • Ulica Nikole Šubića Zrinskog od kućnog broja 10, odnosno 11,
 • Ulica Pepe Polaka od kućnog broja 26, odnosno 27,
 • Ulica Pilanski put,
 • Ulica Poginulih branitelja,
 • Ulica R. Boškovića,
 • Ulica Radničkih sindikata,
 • Ulica Radničko naselje,
 • Ulica S.S. Kranjčevića,
 • Ulica Sv. Roka,
 • Ulica V. Rehaka,
 • Ulica D. Duchača u naselju Prekopakra do kućnog broja 28, odnosno 27.

Dozvoljeno je držanje za vlastite potrebe:

 1. do četiri komada: svinja, ovaca, koza,
 2. kunića i peradi sukladno posebnim propisima i prostorno planskim dokumentima

na području grada Pakraca:

 • Planinska ulica,
 • Šeovački put,
 • Ulica Grigora Viteza,
 • Ulica I. B. Mažuranić,
 • Ulica Marinkovac,
 • Ulica 105. brigade od kućnog broja 12, odnosno 21,
 • Ulica Mate Lovraka,
 • Ulica Sedlar,
 • Veberov sokak.

U ostalim naseljima Grada Pakraca dozvoljeno je držanje krupne i sitne stoke sukladno    posebnim propisima i prostorno planskim dokumentima.

Zabranjeno je puštanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca  na javne površine.

Komunalno redarstvo može rješenjem zabraniti držanje domaćih životinja na područjima gdje je to dopušteno, ako se životinje drže na način da se ne provođenjem higijensko-sanitarnih, tehničkih i drugih mjera nanosi šteta okolnim stanarima ili narušava izgled naselja.

Članak 103.

 Na području Grada Pakraca dopušteno je držanje kućnih ljubimaca na način i uz uvjete koje propiše,  sukladno propisima o zaštiti životinja, Gradsko vijeće.

Članak 104.

Uvjeti koji se moraju poštivati prilikom držanja domaćih životinja su slijedeći:

 • držati životinje u prostorijama ili posebno građenim prostorima, odgovarajuće uređenim za svoju namjenu koji se moraju redovito čistiti i održavati i koji udovoljavaju veterinarsko-sanitarnim uvjetima,
 • osigurati uvjete da se neugodni mirisi i buka ne šire u okolini,
 • osigurati uvjete za čuvanje okoliša,
 • redovito čistiti i odvoziti kruti i animalni otpad.

VII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 105.

Predmeti postavljeni na javne površine te na površine i objekte u vlasništvu drugih osoba suprotno odredbama ove odluke moraju se odmah ukloniti.

Vlasniku, odnosno korisniku protupravno postavljenog predmeta, komunalni redar naredit će rješenjem njegovo uklanjanje.

Ako vlasnik, odnosno korisnik, u određenom roku ne postupi po rješenju iz stavka 2. ovoga članka, izvršenje rješenja provest će Grad samostalno ili putem treće osobe na odgovornost i trošak vlasnika, odnosno korisnika.

Članak 106.

Uklonjeni predmeti iz članka 105. ove odluke odlažu se u određene prostore.

Komunalni redar obavijestit će vlasnika, odnosno korisnika, o mjestu odlaganja predmeta i roku za njegovo preuzimanje.

Ako vlasnik, odnosno korisnik, ne preuzme predmet u roku od 30 dana od dana dostave obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, predmet se smatra napuštenim.

Odluku o postupanju s predmetima iz stavka 3. ovoga članka donosi gradonačelnik na prijedlog gradskog upravnog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 107.

Komunalni redar naredit će vlasniku vozila koje se ne koristi u prometu (zbog dotrajalosti, oštećeno u sudaru, neregistrirano, neispravno i slično), kao i vlasniku lake teretne prikolice, kamp-prikolice i drugih priključnih vozila, plovnog objekta i olupine plovnog objekta, da u roku od tri dana ukloni vozila s javne površine.

Ako komunalni redar ne utvrdi tko je vlasnik vozila iz stavka 1. ovoga članka, ostavit će na vozilu obavijest vlasniku da ga ukloni s javne površine u roku od tri dana.

Ako vlasnik vozila ne postupi po rješenju komunalnog redara, izvršenje rješenja provest će Grad samostalno ili putem treće osobe na  odgovornost i trošak vlasnika.

Prisilno uklonjeno vozilo odvozi se na odgovarajuće odlagalište o čemu je komunalno redarstvo dužno obavijestiti vlasnika.

Ako vlasnik ne preuzme vozilo u roku od osam dana od primitka obavijesti i ne podmiri troškove uklanjanja i čuvanja (skladištenja) vozila, vozilo će biti prodano na javnoj dražbi.

Članak 108.

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila ostavljenog na javnoj zelenoj površini preko fizičke osobe obrtnika ili pravne osobe kojoj je to Grad povjerio, a na trošak vlasnika vozila.

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila bez registarskih pločica parkiranog na javnoj površini preko pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika kojoj je to Grad povjerio, a na odgovornost i trošak vlasnika vozila.

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila koje onemogućuje pristup vozilu za otpad do mjesta na kojem se nalaze posude za otpad, preko pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika kojoj je to Grad povjerio, a na odgovornost i trošak vlasnika.

VIII. MJERE ZA PROVEDBU KOMUNALNOG REDA

Članak 109.

Nadzor nad provedbom ove odluke provode komunalno redarstvo.

Poslove komunalnog redarstva obavljaju komunalni redari.

Komunalni redari moraju imati iskaznicu.

Članak 110.

Pravna osoba, fizička osoba obrtnik i fizička osoba dužne su komunalnom redaru u provedbi njegovih ovlasti omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i pristup do mjesta postupanja.

Komunalni redari u provedbi nadzora mogu zatražiti pomoć nadležne policijske uprave.

Članak 111.

Komunalni redar u provođenju komunalnog reda iz ove Odluke ovlašten je:

 1. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,
 2. izricati mandatne kazne,
 3. predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

Protiv rješenja komunalnog redara iz stavka 1. točke 1. ovoga članka može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.

Žalba protiv rješenja iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Ako pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili fizička osoba ne postupi po rješenju komunalnog redara, izvršenje rješenja provest će Grad samostalno ili putem treće osobe na njihovu odgovornost i trošak.

Članak 112.

Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno zakonu i ovoj odluci.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obavezni prekršajni nalog s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga.

IX. NOVČANE KAZNE

Članak 113.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. ne održava vanjske dijelove zgrade urednima ili ne obnovi i ne održava vanjske dijelove zgrade tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjeloviti izgled zgrade (članak 4. stavci 1. i 2.);
 2. postavi ogradu uz javnu površinu tako da ometa sigurnost prometa i ljudi (članak 8. stavak 1.);
 3. postavi bodljikavu žicu, šiljke i slično tako da smeta prolaznicima i predstavlja opasnost od ozljeda (članak 8. stavak 2.);
 4. ne poduzme potrebne zahvate na stablu koje je rješenjem naredio komunalni redar, jer postoji opasnost od rušenja stabla na javnu površinu i ozljeđivanje ljudi i/ili oštećivanje imovine (članak 10.);
 5. piše grafite, poruke i slično te na drugi način oštećuje i uništava objekte u općoj uporabi (članak 47. stavak 3.);
 6. ne osigura propisno poklopce na javnim zdencima u razini terena (članak 54. stavak 2.);
 7. postavi nadstrešnicu tako da ometa promet vozila i pješaka (članak 57. stavak 2.);
 8. redovito ne održava nadstrešnice (članak 57. stavak 3. i 4., );
 9. postavi, premjesti ili ukloni spomenik bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 58. stavka 3. ove odluke;
 10. oštećuje, uništava i ne održava urednima spomenik, skulpturu, spomen-ploču i sakralno obilježje (članak 64.);
 11. prodaje ili izlaže proizvode izvan prostora otvorenih tržnica, (članak 69. stavak 3.);
 12. koristi javnoprometnu površinu za istovar, smještaj i utovar građevnog materijala, postavu kontejnera za potrebe gradilišta, podizanje građevinske skele i ograde gradilišta za sanaciju i rekonstrukciju ili zaštitu od padanja dijelova fasada i slične građevinske radove ili gradnju objekta, bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 76. stavka 2. ove odluke;
 13. koristi javnu zelenu površinu ili neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada za istovar, smještaj i utovar građevnog materijala, postavu kontejnera za potrebe gradilišta, podizanje građevinske skele i ograde gradilišta za sanaciju i rekonstrukciju ili zaštitu od padanja dijelova fasada i slične građevinske radove ili gradnju objekta, bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 76. stavka 3. ove odluke;
 14. ne ukloni snijeg i led s krova zgrade i nogostupa uz zgradu (članak 96. stavak 2.);
 15. ne ukloni snijeg i led s javnih površina (kolodvor, javno parkiralište, tržnica na malo, sportski objekti i slično) koje su joj dane na upravljanje, odnosno na kojoj obavlja poslovnu djelatnost (članak 97.);
 16. ne ukloni snijeg i led s nogostupa uz kioske, pokretne naprave i s otvorenih terasa (članak 98. stavak 1.);
 17. ne ukloni snijeg i led s nogostupa ispred poslovnih prostora (članak 98. stavak 2.).

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,000 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka l. točaka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. ovoga članka.

Članak 114.

Novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 9.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. piše grafite, poruke i slično te na drugi način uništava vanjske dijelove zgrade (članak 4. stavak 4.);
 2. ne održava urednom ogradu uz javnu površinu (članak 8. stavak 3.);
 3. ne orezuje ogradu od ukrasne živice tako da nije opasna za prolaznike te da ne ometa promet ljudi i vozila (članak 8. stavak 4.);
 4. ne otkloni nedostatke u dvorištu, vrtu, voćnjaku, na zelenoj i drugoj površini zgrade te na neizgrađenom građevinskom zemljištu ili ogradi uz javnu površinu za koje je komunalni redar rješenjem naredio otklanjanje (članak 9.);
 5. oštećuje i uništava te neovlašteno skida i mijenja ploče i pločice iz članka 13. ove odluke (članak 16.);
 6. ne ukloni oštećenje izloga bez odgode, odnosno najkasnije u roku od 15 dana od nastanka oštećenja, ili ne ukloni oštećenja izloga za koje je komunalni redar rješenjem naredio uklanjanje (članak 18. stavci 2. i 3.);
 7. postavi tendu bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 19. stavka 2. ove odluke;
 8. postavi kameru suprotno svrsi propisanoj člankom 20. stavkom 1. ove odluke;
 9. ne održava kamere funkcionalno ispravnima (članak 20. stavak 3.);
 10. postavi plakat bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 21. stavaka 2. i 3. ove odluke;
 11. šara, oštećuje ili na drugi način uništava plakate (članak 21. stavak 5.);
 12. ne održava urednim i čistim mjesto za postavljanje plakata (članak 21. stavak 6.);
 13. postavi ploču s tvrtkom, nazivom i natpisom na pročelje zgrade bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 22. stavka 4. ove odluke;
 14. ne ukloni ploču s tvrtkom, nazivom i natpisom s pročelja zgrade u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora, i ne vrati pročelje zgrade u prvobitno stanje ili ne ukloni ploču s tvrtkom, nazivom i natpisom s pročelja zgrade za koju je komunalni redar rješenjem naredio uklanjanje (članak 22. stavci 6. i 7.);
 15. postavi jarbol za zastave bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 23. stavka 3. ove odluke;
 16. ne održava urednima, čistima i neoštećenima jarbole za zastave i zastave (članak 24. stavak 2.);
 17. postavi reklamu bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 25. stavka 2. ove odluke;
 18. baca reklamne i druge letke (iz zrakoplova, balona i slično), bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 25. stavka 3. ove odluke;
 19. postavi reklamni pano oglasne površine do 12 m² bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 26. stavka 2. ove odluke;
 20. ne istakne tvrtku ili ime vlasnika na reklamnom panou (članak 26. stavak 5.);
 21. ne prekrije odgovarajućim materijalnom bijele boje reklamni pano koji nema istaknutu reklamnu poruku (članak 26. stavak 6.);
 22. postavi reklamu ili reklamni pano na krovne površine, pročelja zgrada i građevinske skele na Trgu bana Josipa Jelačića (članak 27. );
 23. postavljene zaštitne naprave, plakati, ploče s tvrtkom, nazivom i natpisom, jarboli, reklame i reklamni panoi nisu uredni i funkcionalno ispravni (članak 29. stavak1.);
 24. ne ukloni zaštitne naprave, plakate, ploče s tvrtkom, nazivom i natpisom, jarbole, reklame i reklamne panoe za koje je komunalni redar rješenjem naredio uklanjanje (članak 29. stavak 2);
 25. postavi privremene građevine bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 32. stavka 2. ove odluke;
 26. postavi objekte, uređaje, pokretne naprave, zastave i drugu sličnu prigodnu opremu bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 34. stavka 1. ove odluke;
 27. ne ukloni objekte, uređaje, pokretne naprave, opremu, ukrase, svjetleće žaruljice, ukrasne predmete bez reklamne poruke, prigodne zastave na postojećim jarbolima, ukrasna drvca i slično u roku od 2 dana od proteka blagdana i manifestacije (članak 34. stavak 2.);
 28. postavi na javnu površinu kiosk površine do 12 m² bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 35. ove odluke;
 29. postavi pokretnu napravu na kojoj se obavlja djelatnost iz članka 2. točke 2. Odluke bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 37. ove odluke;
 30. postavi otvorenu terasu bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 40. ove odluke;
 31. postavi montažno-demontažnu nadstrešnicu iznad otvorene terase na javnoj površini bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 41. ove odluke;
 32. ne drži urednima i funkcionalno ispravnima kioske, pokretne naprave, otvorene terase i montažno-demontažne nadstrešnice iznad otvorenih terasa te redovito ne čisti njihov okoliš (članak 42.);
 33. ne ukloni kioske, pokretne naprave, otvorene terase i montažno-demontažne nadstrešnice iznad otvorenih terasa za koje je komunalni redar rješenjem naredio uklanjanje (članak 43.);
 34. postavi objekte u općoj uporabi bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 48. stavka 1., odnosno bez ugovora ili suprotno ugovoru iz članka 49 stavka 3. ove odluke;
 35. priključi električne instalacije rasvjete i druge instalacije na sustav javne rasvjete te na drugi način koristi sustav javne rasvjete bez suglasnosti ili suprotno suglasnosti (članak 52.)
 36. lijepi plakate i drugo, ispisuje grafite i uništava nadstrešnice (članak 57. stavak 5.);
 37. postavi, premjesti ili ukloni skulpturu, spomen-ploču i sakralno obilježje bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 59. ove odluke;
 38. ne održava čistima i urednima javna parkirališta i javne garaže (članak 66. stavak 1.);
 39. redovito ne održava u čistom i urednom stanju parkirališta uz ugostiteljske objekte, trgovačke centre i objekte drugih namjena (članak 66. stavak 2.);
 40. ne donese tržni red (članak 68.);
 41. ne održava urednima i funkcionalno ispravnima kioske, klupe, suncobrane, tende, ručna kolica i slične naprave na tržnicama i sajmištima (članak 69. stavak 2.);
 42. ne očisti, ne opere i ne uredi tržnicu nakon isteka radnog vremena tržnice (članak 70.);
 43. redovno i izvanredno ne održava i ne čisti javne površine sukladno programu iz članka 73. ove odluke;
 44. redovito ne čisti ili ne osigurava čišćenje onečišćenih javnih površina zbog obavljanja djelatnosti (članak 75. stavak 1.);
 45. ne čisti javne površine koje služe kao pristup sportskim ili rekreacijskim objektima, zabavnim parkovima ili igralištima, javnim skupovima, javnim priredbama i ne čisti javne površine na kojima su postavljeni privremeni objekti (kiosci i slično) (članak 75. stavak 2.);
 46. ne očisti javnu površinu odmah po završetku javne priredbe ili događanja ili ne očisti javnu površinu za koju je komunalni redar rješenjem naredio čišćenje (članak 75. stavci 3. i 4.);
 47. ne ukloni odmah s javne površine građevinsku skelu i drugi materijal u slučaju da s radovima na objektu ne započne u roku od sedam dana od dana postavljanja građevinske skele ili ako se na vrijeme duže od 30 dana zaustavi gradnja (članak 78. stavak 1.);
 48. ne ukloni s javne površine građevinsku skelu i drugi materijal za koje je komunalni redar rješenjem naredio uklanjanje (članak 78. stavak 2.);
 49. ne poduzima mjere sprečavanja onečišćavanja javnih površina iz članka 79. ove odluke;
 50. nakon završetka radova ne ostavi zauzetu površinu u stanju u kakvom je bila prije izvođenja radova (članak 80. stavak 2.);
 51. ne dovede u roku od 48 sati u prvobitno stanje korištenu javnu površinu na kojoj je komunalni redar utvrdio postojanje oštećenja (članak 80. stavak 3.);
 52. koristi dio javne površine za istovar drva, ugljena i sličnoga te za slaganje i piljenje ogrjevnog drva tako da ometa cestovni i pješački promet (članak 81. stavak 1.);
 53. ne ukloni u roku od 24 sata s javne površine drva, ugljen i slično i odmah je ne očisti od piljevine i drugih otpadaka (članak 81. stavak 2.);
 54. ne održava čistima i funkcionalno ispravnima kante za otpatke i kante za pseći izmet (članak 83. stavak 3. );
 55. postavi kante za otpatke i kante za pseći izmet na mjesta zabranjena člankom 84. stavkom 2. ove odluke;
 56. odlaže komunalni otpad iz domaćinstva u kante za otpatke postavljene na javnim površinama za prikupljanje otpadaka prolaznika ili pored njih (članak 85.);
 57. postupa suprotno zabranama iz članka 86. ove odluke
 58. ne održava i ne uređuje javne zelene površine (članak 87. stavak 2.);
 59. ne održava urednom, čistom i redovno održava zelenu površinu koju koristi, kojom upravlja ili gospodari (članak 88. stavak 1.)
 60. na održava urednima i funkcionalno ispravnima te na vidnome mjestu ne istakne odredbe o održavanju reda, čistoće, zaštite zelenila i slično (članak 88. stavak 2.);
 61. ne čisti i održava odvodne jarke te ne izgradi i neodržava prijelaze preko odvodnog jarka (članak 89.);
 62. sječe, orezuje i sadi stabla na javne zelene površine bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 90. ove odluke;
 63. postavi, zamijeni ili ukloni klupu, koš za otpatke, zaštitni element ili drugu parkovnu opremu te parkovne staze na javnim zelenim površinama bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 91. ove odluke
 64. prilikom gradnje objekata, ne zaštiti stabla na zemljištu određenom za zelenu površinu na način propisan člankom 92. stavkom 1. ove odluke;
 65. ne nadomjesti uklonjenu vegetaciju zamjenskim sadnicama primjerene vrste i veličine (članak 92. stavak 2.);
 66. postupa suprotno zabranama iz članka 94. ove odluke;
 67. ne obavještava svakodnevno nadležna upravna tijela o stanju javnoprometnih površina i poduzetim mjerama (članak 96. stavak 5.);
 68. ako drži životinje suprotno zabrani o držanju u pojedinim zonama (članak 102. stava1. i 2.)
 69. pušta domaće životinje na javne površine (članak 102. stavak 3.)
 70. ne postupi po rješenju komunalnog redara kojim mu je zabranio držanje domaćih životinja na područjima gdje je to dopušteno, ako se životinje drže na način da se ne provođenjem higijensko-sanitarnih, tehničkih i drugih mjera nanosi šteta okolnim stanarima ili narušava izgled naselja (članak 102. stavak 4.)
 71. ako se ne pridržava propisanih uvjeta za držanje životinja (članak 104.)
 72. odmah ne ukloni predmete postavljene, na javne površine te na površine i objekte u vlasništvu pravnih osoba, fizičkih osoba obrtnika ili fizičkih osoba, suprotno odredbama ove odluke (članak 105. stavak 1.);
 73. onemogući komunalnom redaru, u provedbi njegovih ovlasti, nesmetano obavljanje nadzora i pristup do mjesta postupanja (članak 110. stavak 1.).

Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 4.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

 Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. točaka 1.,2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 15., 17., 18., 19.,25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 34., 37., 38., 42., 50., 51., 52., 53., 54., 57.,58., 62., 63., 65., 66., 67.,68. , 69.,70.,71., 72.,73. i 74. ovoga članka.

Članak 115.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 8.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. postavi klimatizacijski uređaj, antenu ili drugi predmet suprotno pravilniku iz članka 6. stavka 3. ove odluke:
 2. drži bilo koju vrstu otpada i dotrajale stvari u dvorištu odnosno vrtu, voćnjaku, na zelenoj i drugoj površini zgrade te na neizgrađenom zemljištu uz javnu površinu (članak 7. stavak 2.);
 3. ne čisti i ne održava dvorište odnosno vrt, voćnjak, zelenu i drugu površinu zgrade te neizgrađeno zemljište uz javnu površinu (članak 7. stavak 3.);
 4. postavi pločicu s kućnim brojem zgrade bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 14. ove odluke;
 5. ne postavi na zgradu pločicu s kućnim brojem zgrade sukladno posebnim propisima i pravilniku iz članka 13. stavka 2. ove odluke ili ne zamijeni pločicu s kućnim brojem zgrade koja izgledom i veličinom nije sukladna pravilniku iz članka 13. stavku 2. ove odluke novom pločicom ili ne postavi na zgradu pločicu s kućnim brojem najkasnije do početka njezina korištenja ili ne vodi brigu o tome da zgrada bude stalno obilježena brojem (članak 15);
 6. drži izlog poslovnog prostora neurednim i nečistim ili ako u izlogu drži ambalažu ili skladišti robu te izlaže robu izvan poslovnog prostora (članak 17. stavci 1. i 3.);
 7. ne rasvjetljuje izlog noću ili rasvjetljenjem izloga izravno obasjava prometnu površinu (članak 17. stavci 4. i 5.);
 8. ne prekrije uredno izlog poslovnog prostora koji se ne koristi neprozirnim materijalom, odnosno onemogući uvid u unutrašnjost poslovnog prostora (članak 18. stavak 1.);
 9. ne održava ploču s tvrtkom, nazivom i natpisom čistom i čitkom (članak 22. stavak 5.);
 10. ne održava objekte u općoj uporabi urednima, čistima i u stanju funkcionalne ispravnosti ili ne otkloni oštećenja i kvarove u najkraćem roku a najkasnije u roku od 5 dana od nastanka oštećenja ili kvara (članak 47. stavci 1. i 2.);
 11. ne održava javne telefonske govornice i javne poštanske sandučiće (članak 56.);
 12. ne održava urednima, čistima i funkcionalno ispravnima kolodvorsku zgradu, peron, sanitarni uređaj, pretprostor pred kolodvorom, te čekaonice putničkoga i teretnoga željezničkog, autobusnog i drugog prometa (članak 65.);
 13. ne održava čistima i urednima otvorene tržnice i sajmišta, ne osigura ispravnost i čistoću opreme i uređaja, urednost nasada te ne postavlja odgovarajuću opremu za odlaganje otpada (članak 67.);
 14. ne održava čistima i urednima groblja na području Grada (članak 71. stavak 1.);
 15. ne obavijesti komunalno redarstvo u roku od 24 sata nakon završetka radova i uklanjanja opreme da mu zauzeta površina više nije potrebna (članak 80. stavak 1.);
 16. ne sakuplja, odvozi i postupa s komunalnim otpadom sukladno odredbama članka 95. ove odluke,
 17. ne ukloni snijeg i led s javnih površina i nogostupa (članak 96. stavak 1.),
 18. u područjima s izgrađenim kanalizacijskim sustavom ne priključi objekte na javni kanalizacijski sustav sukladno posebnoj odluci (članak 100. stavak1.),
 19. ispušta sanitarne i fekalne vode u okoliš (članak 100. stavak 4.),
 20. na vrijeme ne organizira pražnjenje septičke jame, kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i onečišćenja okoliša (članak 100. stavak 5.).

Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 900,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka l. točaka 1., 2., 3., 4., 5., 8. i 17., 19., 20. i 21 ovoga članka.

Članak 116.

Ukoliko fizička ili pravna osoba postupi po usmenom nalogu komunalnog redara, a nije nastala nikakva šteta niti trošak, neće se pokretati prekršajni postupak niti izricati mandatna kazna.

Fizička ili pravna osoba kojoj komunalni redar rješenjem odredi neku mjeru, dužna je odmah ili u roku određenom rješenjem postupiti prema izrečenoj mjeri.

Članak 117.

Svaku stvarnu štetu učinjenu na javnoj površini, komunalnim objektima, uređajima i opremi, građevinama i zemljištu u vlasništvu Grada Pakraca do koje je došlo zbog nepridržavanja ove Odluke počinitelj je dužan nadoknaditi.

Ukoliko počinitelj štete ne plati naknadu u propisanom roku određenom u rješenju Upravnog odjela, Grad  Pakrac će pokrenuti sudski postupak radi namirenja štete.

Članak 118.

Visina štete koju je počinitelj dužan nadoknaditi određuje se prema stvarnim troškovima, odnosno prema procjeni ovlaštenog vještaka.

Članak 119.

Ukoliko prekršaj iz ove Odluke počini maloljetnik, novčanu kaznu je dužan platiti roditelj ili skrbnik.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 120.

                Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnika Grada Pakraca“ br. 6/06, 2/07, 1/13).

Članak 121.

                Postupci započeti do stupanja na snagu ove odluke nastavit će se i dovršiti po odredbama Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnika Grada Pakraca“ br. 6/06, 2/07, 1/13).

Članak 122.

          Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-04/16-01/2

URBROJ: 2162-06/01-16-02

U Pakracu, 20. listopada 2016.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.