>

Blogs

Zaključak o usvajanju plana i programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2016./2017

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 18. sjednici, održanoj 20. listopada 2016. g. donijelo slijedeći Z A […]

Zaključak o usvajanju izvješća o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2015./2016

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 18. sjednici, održanoj 20. listopada 2016. g. donijelo slijedeći Z A […]

Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2015./2016.

Temeljem Zakona o lokanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 18. sjednici, održanoj 20. listopada 2016. g. donijelo slijedeći Z A K L […]

Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje društva VODE LIPIK d.o.o.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine „br. 87/08, 136/12 i 15/15)  i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 18. sjednici održanoj dana 20. listopada 2016. godine donosi   ODLUKU o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje društva VODE LIPIK […]

Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), čl. 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), na prijedlog Inicijativnog odbora za osnivanje Dječjeg gradskog vijeća, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 18. sjednici, održanoj 20. listopada […]

Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 2304/3, k.o. Pakrac

Na temelju članka 48. st. 2. i st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15)  i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 18. sjednici održanoj dana […]

Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca za Demokratsku partiju Srba

Temeljem članka 41. st. 3. i 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13, 2/14) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 18. sjednici održanoj 20. listopada 2016. godine donijelo je O D L […]

Odluka o komunalnom redu

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 18. sjednici održanoj […]

Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu pokretnina Grada Pakraca

Temeljem članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca broj 4/09, 1/13, 6/13) donosim Odluku o osnivanju Povjerenstva za procjenu pokretnina Grada Pakraca Članak 1. U cilju utvrđivanja vrijednosti pokretnina koje su u vlasništvu Grada Pakraca […]