>

Blogs

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini novčane potpore majci novorođenog djeteta za 2018. g.

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), članka 1. stavka 3. Odluke o darivanju majki novorođenog djeteta („Službeni glasnik Grada Pakraca“ […]

Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Grada Pakraca i njihovih zamjenika

Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15), članka 21. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ br. 69/16)  i članka 51. Statuta Grada Pakraca  („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) gradonačelnica Grada Pakraca donosi […]