Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvještaja tvrtke „Vode Lipik“ d. o. o. Pakrac za 2017. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj 8. lipnja 2018. g. donijelo slijedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće tvrtke Vode Lipik d. o. o. Pakrac za 2017. g.
 2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 400-05/18-01/8

URBROJ: 2162-01/01-18-2

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvještaja tvrtke „Komunalac“ d. o. o. Pakrac za 2017. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj 8. lipnja 2018.g. donijelo slijedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće tvrtke Komunalac d. o. o. Pakrac za 2017. g.
 2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 400-05/18-01/7

URBROJ: 2162-01/01-18-2

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Vatrogasne zajednica Pakrac-Lipik za 2017. g. i Plana rada i financijskog plana za 2019. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj 8. lipnja 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2017. g. i Plan rada i financijski plan za 2019. g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 214-01/18-01/3

URBROJ: 2162-01/01-18-2

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o primanju na znanje izvješća o radu i financijskog izvješća LAG „Zeleni trokut“ za 2017. g.

   Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj 8. lipnja 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 

 1. Prima se na znanje Izvješće o radu i financijsko izvješće LAG-a „Zeleni trokut“ za 2017. g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-08/18-01/9

URBROJ: 2162-01/01-18-2

U Pakracu, 8. lipnja 2018.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj dana 08. lipnja 2018. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca.
 2. Program iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/18-01/6

URBROJ: 2162-05/07-18-14

Pakrac, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o financijskim potporama za obitelji s troje i više djece

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6713, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 8. lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU

O FINANCIJSKIM POTPORAMA ZA OBITELJI S TROJE I VIŠE DJECE 

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju mjere i aktivnosti za pomoć postojećim obiteljima s troje i više djece i poticanje ostalih obitelji na povećanje broja djece u obiteljima s područja Grada Pakraca, kao pronatalitetne mjere za smanjenje rasta negativnih demografskih promjena.

Članak 2.

   Kao mjere članka 1. ove Odluke određuje se dodjela bespovratnih sredstava, i to pomoći za:

 1. troškove stanovanja;
 • komunalne naknade za objekt stanovanja obitelji,
 • komunalnih i drugih režijskih troškova ili troškova ogrijeva,
 1. troškove redovnog programa dječjeg vrtića za treće i svako daljnje dijete,
 2. troškove prijevoza studentima iz obitelji s troje i više djece
 3. troškove parkiranja na javnom parkiralištu u gradu Pakracu

Članak 3.

Kriterije, uvjete i postupak za provedbu mjera iz ove Odluke propisat će gradonačelnica Grada Pakraca posebnim Programom „Tri plus“.

Članak 4.

Sredstva za provedbu ove odluke osigurat će se u proračunu Grada Pakraca.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 551-01/18-01/1

URBROJ: 2162-04/05-18-01

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Na temelju odredbi članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 6713, 3/15)  Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj 8. lipnja 2018. donosi

 

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

 

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11, 1/13, 1/15, 5/17) članak 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Obveze plaćanja komunalne naknade mogu se osloboditi obveznici koji su:

 1. korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17),
 2. obitelji s troje i više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju, a čiji članovi nisu istovremeno u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i čine zajedničko kućanstvo na području Grada Pakraca.“

Članak 2.

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11, 1/13, 1/15, 5/17) članak 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu i obiteljima s troje i više djece iz stavka 1. ovog članka, vrši se samo za stambeni prostor, na zahtjev obveznika plaćanja uz predočenje dokaza o ostvarivanju statusa.“

Članak 3.

   Ostali članci Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11, 1/13, 1/15, 5/17) ostaju nepromijenjeni.

 

Članak 4.

   Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 363-02/18-01/2

URBROJ: 2162-04/05-18-1

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18)  Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj sedmoj sjednici održanoj 8. lipnja 2018. donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ORGANIZACIJI I NAČINU NAPLATE PARKIRANJA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

U Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 09/11), Odluci o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca  („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 01/12 i  2A/12),  članak 17. zamjenjuje se novim člankom koji glasi:

„Naplate parkiranja po ovoj Odluci oslobođena su vozila policije, bez obzira na to imaju li ugrađene posebne uređaje za utvrđivanje prekršaja i davanje zvučnih i svjetlosnih signala, vozila hitne pomoći i vatrogasna vozila u obavljanju službenih zadaća te vlasnici parkirne karte „TRI PLUS“.

Parkirna karta “TRI PLUS” je plastificirana godišnja parkirana karta veličine 5 x 8 cm koja u zaglavlju ima grb Grada Pakraca i natpis: GRAD PAKRAC (u prvom redu na sredini) zatim: godišnja parkirana karta „TRI PLUS“ (u drugom redu na sredini) i sadrži podatke koji se upisuju kao odgovori; ime i prezime vlasnika vozila, registarsku oznaku vozila za koje se koristi, serijski broj te oznaku godine za koju se izdaje.

Pravo na godišnju parkirnu kartu, temeljem Programa demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca „TRI PLUS“, ostvaruju vlasnici vozila koji su nositelji ili članovi zajedničkog kućanstva obitelji s troje i više djece s prebivalištem na području Grada Pakraca i ukoliko isti nisu oslobođeni naplate parkiranja po drugim osnovama.

Prilikom korištenja parkirne karte „TRI PLUS“ vlasnik ju je dužan istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila.“

Članak 2.

   Ostali članci u Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 09/11), Odluci o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca  („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 01/12) i Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2A/12) ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

   Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/18-01/9

URBROJ: 2162-04/05-18-1

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem članka 2. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 6/14), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj sedmoj sjednici održanoj 8. lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU

O IZBORU ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA PAKRACA

I.

U Gradski savjet mladih Grada Pakraca izabrani su:

 1. Kristina Grgić, zamjenica Stefani Čenan,
 2. Antonio Ivanović,  zamjenik Leonardo Luksetić,
 3. Vilim Svjetličić, zamjenik Karlo Rek,
 4. Kristina Špelić, zamjenik Patrik Sabo,
 5. Ivan Švasta, zamjenik Grgur Špančić.

II.

Mandat izabranim članovima i zamjenicima članova traje tri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-06/17-01/01

URBROJ: 2162-04/05-18-05

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi

Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 7. sjednici održanoj 08. lipnja 2018. godine donosi

 

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI GRADONAČELNCI ZA SUDJELOVANJE U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI

 

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi vezanoj uz provedbu prodaje nekretnina u stečajnom postupku poslovni broj ST-743/2016 do iznosa od 1.500.000,00 kuna.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 406-09/18-01/2

URBROJ: 2162-04/01-18-1

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini novčane potpore majci novorođenog djeteta za 2018. g.

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), članka 1. stavka 3. Odluke o darivanju majki novorođenog djeteta („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/08, 5/09), gradonačelnica Grada Pakraca, Anamarija Blažević, dana 5. lipnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI NOVČANE POTPORE MAJCI NOVOROĐENOG DJETETA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

U Odluci o visini novčane potpore majci novorođenog djeteta za 2018. godinu od 15.11.2017. godine, članak 1. mijenja se i glasi:
„U godini 2018. određuje se novčana potpora majci novorođenog djeteta, kako slijedi:
– 1.500,00 kn za prvo dijete,
– 2.000,00 kn za drugo dijete,
– 2.500,00 kn za treće dijete,
– 3.500,00 kn za četvrto i svako sljedeće dijete.
Majka svakog trećeg i svakog sljedećeg novorođenog djeteta primit će dodatno novčanoj potpori iz stavka 1. ovog članka iznos od 500,00 kn namijenjenih za kupovinu opreme za novorođenče.“

Članak 2.

U Odluci o visini novčane potpore majci novorođenog djeteta za 2018. godinu donesenoj 15. studenoga 2017. godine, članak 4. mijenja se i glasi:

„Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ a primjenjuje se za majke djece rođene od 01. srpnja 2018. godine.“

Članak 3.

Ostali članci Odluke o s visini novčane potpore majci novorođenog djeteta za 2018. godinu, ostaju nepromijenjeni.

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

KLASA:550-01/18-01/15
URBROJ: 2162-04/05-18-01
U Pakracu, 5. lipnja 2018. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Grada Pakraca i njihovih zamjenika

Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15), članka 21. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ br. 69/16)  i članka 51. Statuta Grada Pakraca  („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU POVJERNIKA CIVILNE ZAŠTITE GRADA PAKRACA I NJIHOVIH ZAMJENIKA

I

Povjerenicima civilne zaštite Grada Pakraca i zamjenicima povjerenika civilne zaštite Grada Pakraca imenuju se:

Naselje / mjesni odbor Povjerenik/zamjenik Ime i prezime Adresa
BADLJEVINA

DEREZA

Povjerenik Mario Seleši J. Odobašića 27, Badljevina
Zamjenik povjerenika Saša Hejtmanek Badljevina, 30. svibnja 3
BRANEŠCI

GORNJI GRAHOVLJANI

SREDNJI GRAHOVLJANI

DONJI GRAHOVLJANI

Povjerenik Ana Romanić Branešci 41
Zamjenik povjerenika Mile Prodanović Donji Grahovljani 8
BRUSNIK

KRAGUJ

Povjerenik Željko Kenje Kraguj 4
Zamjenik povjerenika Željko Bosanac Brusnik 42
DONJA OBRIJEŽ Povjerenik Darko Jozipović Donja Obrijež 19
Zamjenik povjerenika Jozo Martineli Donja Obrijež 5
DRAGOVIĆ

ŠPANOVICA

GORNJA ŠUMETLICA

Povjerenik Stevo Grašar Dragović 17
Zamjenik povjerenika Mišo Golubović Gornja Šumetlica
KAPETANOVO POLJE

PLOŠTINE

Povjerenik Josip Delorenci Ploštine 23
Zamjenik povjerenika Božidar Lukić Kapetanovo Polje 27
KRIČKE

CIKOTE

BJELAJCI

Povjerenik Ivan Peći Cikote 12
Zamjenik povjerenika Halas Ivan Bjelajci 17
KUSONJE Povjerenik Milan Kozlović Kusonje, Stjepana Radića 27
Zamjenik povjerenika Dejan Golić Kusonje, Bjelovarskih vitezova 27
MALI BANOVAC

BATINJANI

TORANJ

Povjerenik Slavko Matijašević Batinjani 49a
Zamjenik povjerenika Josip Bec Toranj 80a
NOVI MAJUR

STARI MAJUR

Povjerenik Alen Bičanić Novi Majur 15
Zamjenik povjerenika Stjepan Malogorski Stari Majur 7a
OMANOVAC

GORNJA OBRIJEŽ

VELIKI BANOVAC

Povjerenik Zlatko Recc Gornja Obrijež 53
Zamjenik povjerenika Igor Cavalli Veliki Banovac 21
OŽEGOVCI

GLAVICA

BUČJE

Povjerenik Goran Šteković Ožegovci 21
Zamjenik povjerenika Želimir Samardžić Mali Budić 12
PAKRAC – centar I Povjerenik Nenad Peić Pakrac, Kalvarija 80
Zamjenik povjerenika Josip Širac Pakrac, Alojzija Stepinca 1
PAKRAC – centar II Povjerenik Gordan Krajačić Pakrac, Kalvarija 40
Zamjenik povjerenika Damir Pejša Pakrac, Hrvatskih velikana 15
PAKRAC – jug I Povjerenik Zvonimir Miler Pakrac, Andrije Hebranga 6/15
Zamjenik povjerenika Borislav Černi Pakrac, Matije Gubca 83/1
PAKRAC – jug II Povjerenik Robert Matijašević Pakrac, Andrije Hebranga 2/13
Zamjenik povjerenika Vladimir Gazić Pakrac, Matije Gupca 126
PAKRAC – sjever I Povjerenik Marijan Gašpar Pakrac, Grigora Viteza 113
Zamjenik povjerenika Zoran Hofman Pakrac, Frankopanska 33
PAKRAC – sjever II Povjerenik Rinaldo Hrastić Pakrac, Ivana Gundulića 66
Zamjenik povjerenika Dražen Ivanović Pakrac, Ivana Gundulića 6
PREKOPAKRA I Povjerenik Zvonko Martinović Prekopakra, Dalibora Duchača 46
Zamjenik povjerenika Dražen Krajina Prekopakra, Stjepana Širca 90
PREKOPAKRA II Povjerenik Vlado Eck Prekopakra, Frankopanska 36
Zamjenik povjerenika Ivan Frićer Prekopakra, Matkovac 82

II

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, provode mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite kao dio operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:

– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite,

– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,

– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite,

– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,

– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.

III

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik dužni su se odzvati pozivu načelnika Stožera civilne zaštite grada Pakraca u mjerama aktiviranja, mobilizacije, pripravnost i osposobljavanje u sustavu civilne zaštite.

IV

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite na području Gradu Pakracu KLASA: 810-01/09-01/04 URBROJ: 2162-05/06-16-8 od 14.studenog 2016.g.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

KLASA: 810-01/18-01/4
URBROJ: 2162-05/01-18-1
Pakrac, 8. lipnja 2018. g.

Gradonačelnica:  Anamarija Blažević v. r.