>

Blogs

Odluka o korištenju osobnih vozila u vlasništvu Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), obnašateljica dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca donosi O D L U K U o  korištenju osobnih vozila u vlasništvu Grada […]