Odluka o korištenju osobnih vozila u vlasništvu Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), obnašateljica dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca donosi

O D L U K U

o  korištenju osobnih vozila u vlasništvu Grada Pakraca

Članak 1.

Osobna vozila u vlasništvu Grada Pakraca na koje se primjenjuje ova odluka su:

  • VW Transporter 2.5 TDI, reg. oznake DA 624 CB,
  • Ford Transit EDL, reg. oznake DA 266 EM,
  • Dacia Logan 1.6, reg. oznake DA 282 CH.

Članak 2.

Korištenje vozila iz čl. 1. ove odluke mogu ostvariti udruge, ustanove, trgovačka društva i ostale pravne osobe koje imaju sjedište na području Grada Pakraca.

Članak 3.

Korisnik vozila je dužan korištenje prethodno najaviti najkasnije osam dana prije korištenja vozila.

Naknada za jednokratno korištenje vozila iznosi 100,00 kn i uplaćuje se na žiro račun proračuna Grada Pakraca broj HR2823400091831800008, s pozivom na broj HR68 7722-OIB korisnika, najkasnije dan prije dana korištenja vozila. Korisnik vozila iz čl. 1. ove odluke vozilo može preuzeti samo uz predočenje dokaza o uplati.

Nakon korištenja, korisnik vozila je dužan vozilo vratiti u preuzetom stanju (oprano vozilo, puni spremnik goriva). Za oštećenja i kvarove nastale prilikom korištenja vozila odgovara korisnik.

Članak 4.

Za provedbu ove odluke zadužuju se Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti te voditelj Vlastitog pogona Grada Pakraca.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, biti će objavljena u  „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. rujna 2016. g.

KLASA: 406-03/16-01/1

URBROJ: 2162-02/01-16-1

U Pakracu, 22. kolovoza 2016.g.

Obnašateljica dužnosti gradonačelnika:

Anamarija Blažević bacc. admin.publ. v.r.