Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici održanoj 01. rujna 2016. g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

  1. Daje se suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“, KLASA: 601-02/16-02/, UR.BROJ: 2162-01-16-1.

  1. Pravilnik iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

  1. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 601-01/16-01/4

URBROJ: 2162-04/01-16-2

U Pakracu, 1. rujna 2016.g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o radu gradonačelnika/obnašateljice dužnosti gradonačelnika za 2016.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici održanoj 01. rujna 2016. g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

  1. Usvaja se polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. g.

  1. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

  1. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 022-05/16-01/5

URBROJ: 2162-01/01-16-2

U Pakracu, 1. rujna 2016.g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.