Odluka o izboru Mandatne komisije

Temeljem 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12, 19/13, 137/15) i članka 16. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine donijelo je

O D L U K U
o izboru Mandatne komisije

Članak 1.

U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:
– Željka Pejša Božić za predsjednicu,
– Robert Matijašević za člana,
– Zoran Krejči za člana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/17-01/2
URBROJ: 2162-04/01-17-2
U Pakracu, 14. lipnja 2017.g.

Predsjedatelj: Matija Lukić, v.r.

Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 17. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine donosi

O D L U K U
o izboru Komisije za izbor i imenovanja

Članak 1.

U Komisiju za izbor i imenovanja imenuju se:
– Dragan Marin za predsjednika,
– Vlado Eck za člana,
– Ivan Frićer za člana,
– Igor Cavalli za člana,
– Mirsada Popović Damjanović za članicu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/17-01/4
URBROJ: 2162-04/01-17-2

Pakrac, 14. lipnja 2017.g.

Predsjedavajući: Miroslav Ivančić, v.r.

Odluka o izboru Komisije za statut i poslovnik

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 18. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine donijelo je

O D L U K U
o izboru Komisije za statut i poslovnik

Članak 1.

U Komisiju za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

– Miroslav Ivančić za predsjednika,
– Zoran Hofman za člana,
– Saša Hejtmanek za člana,
– Mihajla Pavković za članicu,
– Mirsada Popović Damjanović za članicu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/17-01/5
URBROJ: 2162-04/01-17-1
Pakrac, 14. lipnja 2017.g.

Predsjedavajući: Miroslav Ivančić, v.r.

Odluka o izboru Odbora za financije i proračun

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 19. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine donosi

O D L U K U
o izboru Odbora za financije i proračun

Članak 1.

U Odbor za financije i proračun imenuju se:
– Josip Delorenci za predsjednika,
– Kristina Milek za članicu,
– Željka Pejša Božić za članicu,
– Neven Garača za člana,
– Damir Špančić za člana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/17-01/6
URBROJ: 2162-04/01-17-2
Pakrac, 14. lipnja 2017.g.

Predsjedavajući: Miroslav Ivančić, v.r.

Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) članka 37. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), članka 10. Poslovnika o radu Gradskog vijeća („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13), prijedloga Komisije za izbor i imenovanja, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine donosi

O D L U K U
o izboru predsjednika
Gradskog vijeća Grada Pakraca

Članak 1.

Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca izabran je Miroslav Ivančić.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/17-01/7
URBROJ: 2162-04/01-17-2
Pakrac, 14. lipnja 2017.g.

Predsjedavajući: Miroslav Ivančić, v.r.

Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 37. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), članka 10. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13) i prijedloga Komisije za izbor i imenovanja, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine donijelo je

O D L U K U
o izboru potpredsjednika
Gradskog vijeća Grada Pakraca

Članak 1.

Za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca izabran je Zoran Krejči.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/17-01/18
URBROJ: 2162-04/01-17-3
Pakrac, 14. lipnja 2017.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić, v.r.

Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 37. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), članka 10. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13) i prijedloga Komisije za izbor i imenovanja, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine donijelo je

O D L U K U
o izboru potpredsjednika
Gradskog vijeća Grada Pakraca

Članak 1.

Za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca izabran je Vlado Eck.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/17-01/18
URBROJ: 2162-04/01-17-4
Pakrac, 14. lipnja 2017.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić, v.r.

Odluka o izradi projekta „STRATEGIJA PROMETNOG RAZVOJA GRADA PAKRACA“

Temeljem Pravilnika o provedbi Mjere M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br.71/2016, 15/2017, 17/2017 i 27/2017) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj prvoj (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine donosi

O D L U K U
o izradi projekta
„STRATEGIJA PROMETNOG RAZVOJA GRADA PAKRACA“

Članak 1.

U svrhu prijave na natječaj iz Mjere M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Narodne novine, broj 71/2016, 15/2017, 17/2017 i 27/2017), za provedbu podmjere 7.1. „ Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitet Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“ – provedba tipa operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“, Gradsko vijeće Grada Pakraca donosi Odluku o izradi projekta i daje suglasnost na provedbu ulaganja u projekt – „STRATEGIJA PROMETNOG RAZVOJA GRADA PAKRACA“.

Članak 2.

Za podnositelja zahtjeva za potporu – korisnika potpore ovlašćuje se Grad Pakrac, Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18 (OIB:79689915301).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

KLASA: 340-01/17-01/9
URBROJ: 2162-06/01-17-2
Pakrac, 14. lipnja 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić, v.r.