Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca

Temeljem članka 4. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11) te članka 51. st. 3. al. 9. i članka 103. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

IZMJENE I DOPUNE
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca

Članak 1.

U Sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Pakraca, koja je sastavni dio Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/11, 1/12, 3/12) točka 2. mijenja se tako da sada glasi:

„2. Voditelj Odsjeka: (1 izvršitelj):
Radno mjesto I. kategorije, potkategorija: Rukovoditelj, Razina 1., Klasifikacijski rang 4.
Potrebno stručno znanje:
• magistar ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke društvenog smjera,
• najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• posjedovanje važećeg certifikata u području javne nabave,
• poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• znanje rada na računalu,
• organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
Opis poslova: rukovođenje i odgovornost za rad Odsjeka, vrši poslove tehničke korespondencije za Gradonačelnika i priprema nacrte dopisa pismena koja šalje Gradonačelnik i zamjenik Gradonačelnika na hrvatskom i engleskom jeziku, obavlja sve poslove u svezi s radom zamjenika Gradonačelnika koji su izričito određeni od strane Gradonačelnika, izrađuje zaključke sukladno donesenim odlukama Gradonačelnika i skrbi o njihovoj dostavi nadležnim tijelima i njihovoj provedbi, izrađuje nacrte odnosno prijedloge propisa koje donosi Gradonačelnik, te pomaže u izradi propisa koje donosi Gradsko vijeće, ukoliko nije izravno nadležno neko drugo tijelo ili zadužen neki drugi službenik, upoznaje gradonačelnika sa zakonskim propisima koji bitno utječu na donašanje odluka iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave, skrbi o rasporedu korištenja radnih prostorija Grada, te reprezentativnim potrebama Gradonačelnika i Gradskog vijeća, u suradnji s pročelnikom obavlja sve poslove u svezi sa protokolom gradonačelnika, njegovog zamjenika, članova Gradskog vijeća, vrši komunikaciju na engleskom jeziku s predstavnicima inozemnih delegacija, rješava o zahtjevima o pravu na pristup informacijama sukladno posebnim propisima i uz konzultaciju sa pročelnikom, sudjeluje u izradi i vrši koordinaciju aktivnosti na izradi informativno-propagandnog materijala koji ima za cilj kvalitetnu marketinšku aktivnost i prezentaciju Grada, prema potrebi zamjenjuje referenta za poslove Gradskog vijeća u svim segmentima njegovog posla, izrađuje prijedloge dokumenata vezanih za osnivanje i rad mjesnih odbora, te pruža stručnu pomoć u radu mjesnih odbora, priprema materijale za Gradonačelnika i sjednice Gradskog vijeća i njegova radna tijela, vodi registar odluka Gradonačelnika i propisa i odluka Gradskog vijeća, skrbi o adekvatnom čuvanju zaključaka i drugih materijala vezanih za rad Gradonačelnika i Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, obavlja poslove vezane za objavljivanje akata i vodi evidenciju o objavi akata iz nadležnosti Gradonačelnika i Gradskog vijeća, vodi evidenciju o sjednicama Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća, te evidenciju prisustvovanja vijećnika na sjednicama, prati propise iz područja javne nabave, priprema i provodi postupke javne nabave, daje očitovanja u žalbenim postupcima javne nabave te sastavlja ugovore i okvirne sporazume po provedenim postupcima javne nabave, obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika JUO.“

Članak 2.

U Sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Pakraca, koja je sastavni dio Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, ukida se radno mjesto pod točkom 5. Viši stručni suradnik za javnu nabavu i upravljanje nekretninama: (1 izvršitelj), radno mjesto II. kategorije, potkategorija: Viši stručni suradnik, Razina —, Klasifikacijski rang 6.

Članak 3.

U Sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Pakraca, koja je sastavni dio Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, ukida se radno mjesto pod točkom 14B. Viši savjetnik za gospodarstvo: (1 izvršitelj), radno mjesto II. Kategorije, potkategorija: Viši savjetnik, Razina —, Klasifikacijski rang 4.

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

KLASA: 023-05/17-01/1
URBROJ: 2162-02/01-17-1
Pakrac, 8. lipnja 2017.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, v.r.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju službenih mobitela

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), dana 20. lipnja 2017.g. gradonačelnica Grada Pakraca donosi

Odluku o izmjeni i dopuni
Odluke o korištenju službenih mobitela

Članak 1.

U čl. 3. st. 1. točki 1. Odluke o korištenju službenih mobitela („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/13) brojka „400,00“ mijenja se i glasi: „500,00“.
U čl. 1. st. 1. točki 2. brojka „200,00“ mijenja se i glasi: „250,00“.

Članak 2.

Iza članka. 3. Odluke dodaje se članak 4. koji glasi:
„Službenic(i)e Jedinstvenog upravnog odjela mogu dobiti na korištenje ili zamijeniti rashodovani službeni mobitel nabavkom novog u visini minimalno ponuđene cijene aparata od strane dobavljača/operatera prilikom sklapanja ili produžavanja ugovora sa operaterom, a maksimalno do iznosa od 200,00 kn.
Službenic(i)e mogu dobiti na korištenje i/ili zatražiti zamjenu rashodovanog službenog mobitela po cijeni većoj od 200,00 kn, ali su tom prilikom dužni sami platiti razliku u cijeni većoj od navedene.“

Članak 3.

Ovom izmjenom i dopunom Odluke članak 4. postaje članak 5., članak 5. postaje članak 6., a članak 6. postaje članak 7.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

KLASA: 022-05/17-01/7
URBROJ: 2162-04-03/17-1
Pakrac, 20. lipnja 2017.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, v.r.