Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje člana nadzornog odbora trgovačkog društva „Vode Lipik“ d. o. o. Pakrac

Temeljem članka 48. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE ČLANA NADZORNOG ODBORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA „VODE LIPIK“ D. O. O. PAKRAC

Članak 1.

Za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vode Lipik d. o. o. Pakrac predlaže se:
Zvonko Martinović iz Prekopakre, Ulica D. Duchača 46.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA

KLASA: 022-05/20-01/5
URBROJ: 2162-04/03-20-2
Pakrac, 15. listopada 2020. g.

 Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.