Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2018/2019. te o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2019/2020.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 15. sjednici, održanoj 12. studenog 2019. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2018/2019.
 2. Usvaja se Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2019/2020.
 3. Izvješće iz točke 1. i plan iz točke 2. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
 4. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/19-01/2

URBROJ: 2162-01/01-19-2

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju Plana i programa rada Muzeja grada Pakraca za 2020. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 15. sjednici, održanoj 12. studenog 2019. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se plan i program rada Muzeja grada Pakraca za 2020. g.
 2. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 612-05/19-01/1

URBROJ: 2162-04/03-19-2

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za pedagošku godinu 2018/2019.g.

                Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 15. sjednici, održanoj 12. studenog 2019.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za pedagošku godinu 2018/2019.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/19-01/4

URBROJ: 2162-01/01-19-2

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju Plana i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2020. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 15. sjednici, održanoj 12. studenog 2019.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Plan i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2020.g.
 2. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 612-04/19-01/4

URBROJ: 2162-04/01-19-2

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 15. sjednici, održanoj 12. studenog 2019. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Daje se suglasnost na Statut Gradske knjižnice Pakrac.
 2. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 612-04/19-01/3

URBROJ: 2162-04/01-19-2

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Plan razvoja mreže dječjih vrtića na području Grada Pakraca

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13),  članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17)  i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 6713, 3/15 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 15. sjednici održanoj 12. studenog 2019. donijelo je

PLAN RAZVOJA MREŽE

DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

I. UVODNE ODREDBE

 

Članak 1.

Planom razvoja i mreže dječjih vrtića na području Grada Pakraca utvrđuju se dječji vrtići i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrb o djeci rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) i objekti u kojima se provodi predškolski odgoj.

Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području Grada Pakraca,  iskaz je usklađenosti potreba građana s područja Grada Pakraca te financijskih mogućnosti.

Prava i obaveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguravanjem smještajnih kapaciteta za djecu s područja Grada Pakraca u ustanovama predškolskog odgoja i sufinanciranjem ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Grada Pakraca.

 

Članak 2.

Objekti u kojima se provodi predškolski odgoj moraju imati odobrenje za početak obavljanja djelatnosti izdano od nadležnog Ureda državne uprave u Požeško slavonskoj županiji.

Programi predškolskog odgoja moraju imati suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje.

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA

 

Članak 3.

Na području Grada Pakraca djelatnost predškolskog odgoja obavlja Dječji vrtić „Maslačak“ Pakrac čiji je osnivač Grad Pakrac.

Dječji vrtić provodi djelatnost predškolskog odgoja u sjedištu i područnim vrtićima.

Sjedište Dječjeg vrtića je u Pakracu, Matice hrvatske 13/B, a područni vrtići Dječjeg vrtića nalaze se u Pakracu-Kalvarija te naseljima; Badljevina, Donja Obrijež, Prekopakra.

 

Članak 4.

Mrežu dječjih vrtića na području Grada Pakraca čini Dječji vrtić “Maslačak“ Pakrac koji obavlja svoju djelatnost na pet lokacija sukladno podacima u tablici koja je sastavni dio ove odluke.

Članak 5.

Redoviti vrtićki program  može se provoditi u matičnom vrtiću i svim objektima vrtića.

Redoviti jaslički program može se provoditi u matičnom objektu vrtića.

Program javnih potreba za djecu s teškoćama, program predškole te drugi odobreni programi odgoja, kao i kraći programi (igraonice) se mogu provoditi u svim objektima vrtića ovisno o zainteresiranosti i veličini grupa.

Program predškole, koji je u cijelosti besplatan za djecu i roditelje, provodi se u trajanju 250 sati u godini prije polaska djeteta u školu, u prostorima vrtića čija lokacija ovisi o broju polaznika programa.

Članak 6.

Broj djece po skupinama i programima te trajanje programa se utvrđuje za svaku pedagošku godinu sukladno odluci o upisima, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine br. 63/08., i 90/10.) te potrebama i sposobnostima djece.

Radno vrijeme Dječjeg vrtića se usklađuje s potrebama djece i zaposlenih roditelja.

 

Članak 7.

Plan razvoja i mreže dječjih vrtića Grada Pakraca može se proširivati otvaranjem novih objekata ili izdvojenih lokacija sukladno stvarnoj potrebi, odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, odnosno osnivanjem novih dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača.

Na području Grada Pakraca mogu se osnivati nove predškolske ustanove kojima Grad Pakrac nije osnivač, ali Grad Pakrac ne preuzima obvezu sufinanciranja smještaja djece u tim ustanovama.

III. SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJIH VRTIĆA

 

Članak 8.

Grad Pakrac, sukladno članku 48. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), članku 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, u svom proračunu osigurava sredstva za sufinanciranje ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu za tekuću godinu te po posebnim odlukama i programima sufinancira dio roditeljskog udjela u ekonomskoj cijeni usluge.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 9.

Ovaj Plan dostavlja se Požeško slavonskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na području Požeško slavonske županije i utvrđivanja mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja.

 

Članak 10.

                Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-02/19-01/06

URBROJ: 2162-04/05-19-01

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

red.

br.

 

 

 

 

Naziv i vrsta predškolske ustanove

 

 

 

Lokacija (mjesto), naziv ulice i kućni broj

 

 

Neto površina zatvorenog

prostora

 

 

Otvoreni

prostor

 

 

Optimalni

br.djece u prostoru

  Broj grupa                  

                   

 
10 h 10 h 6 h                        
vrtić jaslice vrtić  
1. Dječji vrtić „Maslačak“ Pakrac – matična zgrada Pakrac, Matice hrvatske 13/B,

34 550 Pakrac

734 m2 4.848 m2 120 4 2 0  
2. DV „Maslačak“ – Područni vrtić PREKOPAKRA Prekopakra, Ante Starčevića bb, 34 550 Pakrac 176 m2 637 m2 22 1 0 0  
3. DV „Maslačak“ – Područni vrtić BADLJEVINA u prostoru Područne OŠ, Vladimira Nazora 1,

34 552 Badljevina

70 m2 zajedničko dvorište 20 1 0 0  
4. DV „Maslačak“ – Područni vrtić DONJA OBRIJEŽ u prostoru Područne OŠ, Donja Obrijež bb,

34 552 Badljevina

70 m2 zajedničko dvorište 20 1 0 0  
5. DV „Maslačak“ – Područni vrtić KALVARIJA Kalvarija bb,

34 550 Pakrac

476 m2

 

5.013 m2 40 2 0 0  
  GRAD PAKRAC SVEUKUPNO 1.526 m2 10.498 m2 i zajednička dvorišta sa školama 225 9 1 0  

PROGRAM   PREDŠKOLE odvija se u trajanju 250 sati godišnje u godini koja prethodi polasku djeteta u školu.

U Gradu Pakracu djeluje jedna ustanova s djelatnošću  predškolskog odgoja;

 

Dječji vrtić „Maslačak“ Pakrac

sjedište: Matice hrvatske 13/B, 34 550 Pakrac

MB: 03245667

OIB: 97072515843

telefon/faks: 034 412 542 i telefon 034 313 416

e-mail: maslacak@pakrac.hr

Vrtić djeluje na lokacijama: Pakrac (matični vrtić, sjedište), te područnim vrtićima; Pakrac-Kalvarija inaseljima; Prekopakra, Badljevina i Donja Obrijež.

Ravnateljica: Višnja Klobučar, dipl. odgajatelj

Upravno vijeće broji 5 članova iz reda: osnivača (Grad Pakrac) 3 člana, te po jednog člana iz reda odgojitelja i roditelja.

Zaključak o donošenju izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19 ) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 15. sjednici održanoj 12. studenog  2019. godine donosi

 

Z A K L J U Č A K

 1. Donose se izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca.
 2. Izmjene i dopune Programa iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/18-01/6

URBROJ: 2162-05/09-19-3

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o uvođenju riznice Grada Pakraca

Na temelju članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 15. sjednici održanoj 12. studenog 2019. godine donijelo je

ODLUKU

O UVOĐENJU RIZNICE GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovom se odlukom uvodi sustav rizničnog poslovanja na razini proračuna i proračunskih korisnika Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: proračunski korisnici), koji se temelji na jedinstvenom računovodstveno-informacijskom sustavu, s ciljem stvaranja pretpostavki za učinkovito upravljanje ukupnim proračunskim sredstvima i obavljanje poslova preko jedinstvenog računa riznice Grada Pakraca.

Članak 2.

Riznica je cjelovit sustav u kojem se u skladu sa Zakonom o proračunu, ovom odlukom i drugim propisima, obavljaju poslovi koji se odnose na pripremu, izvršenje i konsolidaciju proračuna Grada Pakraca i financijskih planova proračunskih korisnika, proračunsko računovodstvo i računovodstvo proračunskih korisnika, te upravljanje platnim prometom Proračuna.

Članak 3.

Uspostava sustava riznice Grada Pakraca provesti će se u dvije faze, u skladu s dinamikom integracije poslovanja proračunskih korisnika u jedinstveni računovodstveno-informatički sustav Grada Pakraca.

Članak 4.

U prvoj fazi poslovanje u riznici obavljati će se na način da proračunski korisnici  imaju jedan račun koji je dio računa proračuna Grada Pakraca (nastavno: podračun) preko kojeg naplaćuju vlastite, namjenske i ostale prihode; te sami na teret podračuna podmiruju sve obveze koje se financiraju iz tih prihoda.

Obvezuje se nadležno upravno tijelo Grada Pakraca najkasnije do 30. studenog 2019. godine otvoriti podračune računu proračuna Grada Pakraca na ime svakog proračunskog korisnika.

Proračunski korisnici Grada Pakraca moraju najkasnije do 31. prosinca 2019. godine zatvoriti svoje dosadašnje transakcijske račune te zatečena sredstva prenijeti na pripadajuće otvorene podračune iz st. 2. ovog članka.

Prva faza uspostave sustava riznice planira se provesti u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine u kojem razdoblju će se provesti organizacijske, tehničke i sve ostale aktivnosti priprema za provedbu druge faze uspostave riznice.

Članak 5.

U drugoj fazi poslovanje u riznici obavljati će se na način da se svi prihodi proračuna i proračunskih korisnika uplaćuju na jedinstveni račun Riznice i sva plaćanja izvršavaju s tog računa, a podračuni proračunskih korisnika se zatvaraju.

U proračunu Grada iskazivati će se i evidentirati vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika i rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda.

U drugoj fazi svi proračunski korisnici biti će integrirani u jedinstveni računovodstveno-informatički sustav riznice koji omogućava jednostavnu konsolidaciju proračuna Grada i proračunskih korisnika uz zadržavanje pravne osobnosti.

Planirani rok uvođenja jedinstvenog računa riznice je 1. siječnja 2021. godine.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 401-01/19-01/18

URBROJ: 2162-05/01-19-01

Pakrac, 12. studenoga 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17, 14/19), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ br. 50/17, 84/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 15. sjednici održanoj 12. studenog 2019. godine, donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/17) u članku 1. stavku 5. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

„Korisnik usluge može se razvrstati u kategoriju korisnika kućanstvo i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.“

Članak 2.

U članku 3. mijenja se stavak 6. i sada glasi:

„Korisnik usluge ima mogućnost izbora između standardnih veličina spremnika navedenih u prethodnim stavcima ovog članka, uz uvažavanje potreba korisnika usluge i podjele na kategorije korisnika, sukladno Cjeniku usluga.“

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. i stavku 2. mijenjaju  se uvodne rečenice i sada glase:

„Najmanja učestalost odvoza za korisnike kategorije kućanstvo“,

„Najmanja učestalost odvoza za korisnike kategorije koja nije kućanstvo“.

U članku 4. stavku 3. mijenja se prva rečenica i sada glasi:

„Svi korisnici (korisnici kategorije kućanstvo i korisnici kategorije koja nije kućanstvo) moraju predati miješani komunalni otpad najmanje jedanput u obračunskom razdoblju.“

Članak 4.

U članku 7. stavku 9. mijenja se 2. alineja i sada glasi:

„- preuzimanje glomaznog otpada, izuzev osigurane usluge navedene u stavku 6. ovog članka, uz obvezu plaćanja cijene prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta.“

Članak 5.

U članku 27. dodaju se stavci 10. do 12. koji glase:

„Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati i u kategoriju kućanstvo i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu obvezne minimalne javne usluge obračunatu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.“

„Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati u više potkategorija korisnika koji nije kućanstvo iz priloga Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, korisnik je dužan plaćati samo jednu cijenu obvezne minimalne javne usluge.“

„Davatelj javne usluge dužan je na računu za javnu uslugu navesti sve elemente temeljem kojih je izvršio obračun cijene javne usluge, uključivo i porez na dodanu vrijednost određen sukladno posebnom propisu koji uređuje porez na dodanu vrijednost te iznos naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, ako je ista propisana.“

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/19-01/17

URBROJ: 2162-06/08-19-1

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik:    Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naseljima Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144712, 19/13, 137/15, 123/17) , članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 04/09, 01/13, 06/13, 03/15 i 01/18), članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima („Narodne novine“ broj 54/88) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 12. studenoga 2019. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ODLUKE O NASELJIMA GRADA PAKRACA

Članak 1.

                Ovom Odlukom izmjenjuje se i dopunjuje Evidencija naziva ulica i trgova za područje Grada Pakraca koja je sastavni dio Odluke o naseljima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 05/06).

Članak 2.

                Evidencija iz članka 1. ove Odluke dopunjuje se za naselje „PAKRAC“, šifra naselja – „3001“, na način da se:

 • iza ulice „Aleja kestenova“, a ispred ulice „Bolnička ulica“, dopisuje ulica „Aleja mons.dr. Josipa Pazmana“ temeljem Odluke o imenovanju Aleje mons.dr. Josipa Pazmana od 11.12.2017. (KLASA: 015-08/17-01/4, URBROJ: 2162-04/03-17-4) sa šifrom ulice „3003“,
 • iza ulice „Psunjska ulica“, a ispred ulice „Sedlar“, dopisuje ulica „Radničko naselje“ sa šifrom ulice „3019“ koja je izostavljena prilikom upisa u Evidenciju,
 • iza trga „Trg 76. bataljuna“, a ispred ulice „Ulica Andrije Hebranga“, dopisuje novoosnovana ulica unutar pripadajućeg javnog cestovnog koridora koji se proteže od križanja ulica: Ulica Andrije Hebranga i Ulice hrvatske policije iz Domovinskog rata do križanja ulica: Vukovarske ulice i Osječke ulice, a imenuje se u „Ulica Alojzije Janković“ sa šifrom ulice „3027“,
 • iza ulice „Ulica 103.brigade“, a ispred ulice „Ulica 105.brigade“ novoodređena ulica koja će se izgraditi kao cestovni koridor iz Ulice hrvatske policije iz Domovinskog rata do Ulice Križnoga puta, a imenuje se u „Ulicu 104.brigade“ sa šifrom ulice „3074“.

Područje novoimenovanih ulica obuhvaća javno prometnu površinu i pripadajuće građevinske parcele.

Šifre ulica i trgova u naselju PAKRAC kreću od broja „3002“ do broja „3079“, a čistopis Evidencije naziva ulica i trgova za područje Grada Pakraca prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.

Članak 3.

Građane koji na dan donošenja ove odluke imaju prijavljeno prebivalište na području novonastale ulice: „Ulica Alojzije Janković“ Grad Pakrac će obavijestiti o promjeni te podmiriti trošak zamjene osobnih iskaznica i trošak izmjene pločice kućnoga broja.

Članak 4.

Ostali članci Odluke o naseljima Grada Pakraca, kao i njeni sastavni dijelovi, ostaju nepromijenjeni.

Članak 5.

                Ova Odluka s prilozima dostavlja se Policijskoj upravi Požeško-slavonskoj, Policijskoj postaji Pakrac i Državnoj geodetskoj upravi, PUK Požega, OKN Pakrac.

Članak 6.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i objaviti će se na mrežnoj stranici Grada Pakraca: www.pakrac.hr radi obavješćivanja građana.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 015-08/19-01/01

URBROJ: 2162-04/05-19-04

Pakrac, 12. studenoga 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 15. sjednici održanoj 12. studenog 2019. godine donosi

 

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

                U preambuli Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 2/18, dalje u tekstu: Odluka) ispravlja se greška u pisanju broja „Službenog glasnika Grada Pakraca“ vezanog uz objave Statuta Grada Pakraca na način da se broj 1/16 zamjenjuje brojem 1/18.

Članak 2.

                U članku 15. stavak 3. Odluke briše se riječ „upute“.

Članak 3.

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 023-01/19-01/4

URBROJ: 2162-04/01-19-2

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca

Na temelju članka 40. i članka 133. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18), članka 35. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 15. sjednici održanoj 12. studenog 2019. godine donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU VLASTITOG POGONA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

                U Odluci o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 1/05 i 9/11, dalje u tekstu: Odluka) članak 2. mijenja se i glasi:

„Vlastiti pogon obavlja sljedeće komunalne djelatnosti na području Grada Pakraca:

 • održavanje nerazvrstanih cesta,
 • održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
 • održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
 • održavanje javnih zelenih površina,
 • održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
 • održavanje čistoće javnih površina,
 • usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.“

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Unutarnji ustroj, način rada i upravljanja Vlastitim pogonom pobliže se utvrđuje Pravilnikom o poslovanju, kojeg donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca.

Na  prava,  obveze  i  odgovornosti,  kao  i  druga  pitanja  u  vezi  s  radom  upravitelja Vlastitog pogona te ostalih zaposlenih u Vlastitom pogonu, a koja nisu uređena Zakonom o komunalnom gospodarstvu, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuju radni odnosi službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vlastiti pogon ukida se odlukom Gradskog vijeća Grada Pakraca.

U slučaju ukidanja Vlastitog pogona Grad Pakrac preuzima svu imovinu, kao i sva prava i obveze Vlastitog pogona, osim ako se odlukom o ukidanju Vlastitog pogona ne odredi drugačije.“

Članak 3.

                Članak 4. mijenja se i glasi:

„Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona.

                Upravitelj vlastitog pogona:

 • donosi i potpisuje akte poslovanja koji proizlaze iz redovnog obavljanja komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke,
 • na temelju ovlasti gradonačelnika zaključuje ugovore sa drugim fizičkim ili pravnim osobama,
 • organizira i vodi rad Vlastitog pogona, odgovara gradonačelniku za materijalno i financijsko poslovanje i za zakonitost rada vlastitog pogona.

Upravitelja vlastitog pogona imenuje i razrješava gradonačelnik.“

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

„Vlastiti pogon samostalan je u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga i za svoj rad je odgovoran gradonačelniku.

U obavljaju poslova iz svoga djelokruga Vlastiti pogon dužan je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti te održavati komunalne objekte i uređaje koji služe u svrhu obavljanja djelatnosti u stanju funkcionalne sposobnosti.

          Vlastiti pogon podnosi gradonačelniku godišnje izvješće o iskazivanju učinka poslovanja.“

           Gradonačelnik usmjerava i nadzire rad Vlastitog pogona.“

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

„Posebnu imovinu Grada Pakraca koju je isti osigurao za početak rada Vlastitog pogona,   sukladno odredbi stavka 1. članka 7. ove Odluke, kao i imovinu koju Vlastiti pogon stekne u obavljanju svoje djelatnosti, isti može opteretiti ili otuđiti samo uz pismenu suglasnost gradonačelnika.

Ugovor o opterećenju ili otuđenju imovine iz stavka 1. ovog članka potpisuje gradonačelnik.“

Članak 6.

                Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 023-05/19-01/2                    Predsjednik:

URBROJ: 2162-04/01-19-1

Pakrac, 12. studenog 2019. g.         Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Na temelju članka 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članaka 36. i 82. st. 3. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 15. sjednici održanoj dana 12. studenog 2019. godine donosi

 

O D L U K U

O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje izbor članova vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: vijeće) na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad).

Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom, tako da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu.

II. BIRAČKO PRAVO

Članak 3.

Članove vijeća biraju osobe s biračkim pravom, koje imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.

Za člana vijeća može se kandidirati i biti izabrana osoba s biračkim pravom, koja na dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.

Članak 4.

Izbore za članove vijeća raspisuje Gradsko vijeće Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) odlukom kojom se određuje dan njihove provedbe.

Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

Odlukom iz st. 1. ovoga članka Gradsko vijeće može odrediti da se izbori za članove vijeća mjesnih odbora provedu istovremeno s drugim izborima, ukoliko provedba tih izbora ulazi u rok propisan člankom 5. ove Odluke.

Odlukom iz st. 1. ovoga članka Gradsko vijeće može odrediti da izborna tijela nadležna za provedbu izbora u sklopu kojih će se provesti izbori za članove vijeća mjesnih odbora budu nadležna i za provedbu izbora za članove mjesnih odbora.

Članak 5.

Redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavaju se svake četvrte godine.

Izbori koji se održavaju tijekom izborne godine uvijek se smatraju redovnim izborima, bez obzira na datum održavanja prethodnih izbora.

Prijevremeni izbori za članove vijeća kojima je mandat prestao zbog raspuštanja, održavaju se u roku od 90 dana od dana raspuštanja vijeća.

Ako bi se prijevremeni izbori trebali održati u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u tom se mjesnom odboru prijevremeni izbori neće održati.

III. MANDAT ČLANOVA VIJEĆA

Članak 6.

Mandat članova vijeća izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Gradskog vijeća o raspisivanju izbora ili raspuštanju vijeća u skladu s ovom Odlukom, ali ne duže od 4 godine.

Od dana stupanja na snagu odluke Gradskog vijeća o raspisivanju izbora za članove vijeća pa do izbora novoga predsjednika vijeća, predsjednik vijeća može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje mjesnog odbora.

Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima počinje danom konstituiranja vijeća i traje do isteka tekućeg mandata članova vijeća izabranih na redovnim izborima.

Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Član vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama vijeća.

Članak 7.

Član vijeća ne može istodobno biti gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, pročelnik, službenik i namještenik u upravnom tijelu Grada Pakraca, član upravnih tijela trgovačkih društava u vlasništvu Grada ili u kojima Grad ima većinski paket dionica ili udjela te ravnatelj ustanove ili druge neprofitne pravne osobe kojoj je Grad osnivač.

Mirovanje mandata

Članak 8.

Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može se kandidirati za člana vijeća, a ukoliko bude izabrana za člana vijeća, do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana vijeća obavijestiti upravno tijelo Grada nadležno za mjesnu samoupravu.

Član vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je u roku 8 dana od prihvaćanja dužnosti o tome obavijestiti predsjednika vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.

Članu vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavaka 1. i 2. ovog članka mandat miruje po sili zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti u vijeću na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku vijeća u roku osam dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata članu vijeća prestat će osmoga dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Ako član vijeća po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 4. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Član vijeća ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku vijeća.

Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz prethodnog stavka ovoga članka počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. Član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku vijeća.

Člana vijeća kojem mandat miruje, za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama ove Odluke.

Na sjednici vijeća umjesto člana vijeća koji je stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana određen sukladno odredbama ove Odluke.

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.

Prestanak mandata

Članak 9.

Članu vijeća mandat prestaje prije isteka redovitoga četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

– ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

– ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

– ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

– ako mu prestane prebivalište na području mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta,

– ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

– smrću.

Pisana ostavka člana vijeća podnesena na način propisan stavkom 1. alinejom 1. ovog članka treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice vijeća. Pisana ostavka člana vijeća treba biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Ostavka podnesena suprotno stavku 1. alinejom 1. i stavku 2. ovog članka ne proizvodi pravni učinak.

Zamjenjivanje člana vijeća

Članak 10.

Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ako članu vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti upravno tijelo Grada nadležno za poslove mjesne samouprave.

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

IV. KANDIDIRANJE

Članak 11.

Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista za izbor članova vijeća od strane ovlaštenih predlagatelja.

Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su političke stranke i birači.

Predlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom zakonu.

Članak 12.

Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka.

Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama, na način predviđen statutom političke stranke, odnosno u skladu s posebnim odlukama donesenim na temelju statuta.

Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste.

Članak 13.

Kada birači predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste dužni su prikupiti odgovarajući broj potpisa.

Broj potrebnih potpisa iz stavka 1. ovog članka je 5% od ukupnog broja birača na području mjesnog odbora prema posljednjim održanim izborima na području mjesnog odbora, zaokružen na cijeli broj prema metodi zaokruživanja.

Podnositelji prijave kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste.

Članak 14.

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime birača, adresa prebivališta, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto njezina izdavanja te potpis birača.

Oblik obrasca iz stavka 1. ovog članka određuje Gradsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: izborno povjerenstvo).

Članak 15.

U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira.

Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koji se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do broja koji se biraju u to vijeće.

Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koji se bira na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.

Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke stranke, dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i kratice.

Ako su kandidacijsku listu predložili birači, njezin naziv je »kandidacijska lista grupe birača“.

Predlagatelj slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na kandidacijskoj listi.

Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.

Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.

Članak 16.

Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva.

Članak 17.

Kandidacijske liste moraju prispjeti izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Izborno povjerenstvo pri zaprimanju kandidacijskih lista provjerit će jesu li one podnesene sukladno odredbama ove Odluke.

Ako izborno povjerenstvo ocijeni da kandidacijska lista nije podnesena u skladu s odredbama ove Odluke, pozvat će podnositelja da u roku od 48 sati, a najkasnije do isteka roka za kandidiranje ukloni uočene nedostatke.

Izborno povjerenstvo može podnositelju kandidacijske liste odrediti i kraći rok za uklanjanje nedostataka ako rok za kandidiranje istječe za manje od 48 sati.

 

Članak 18.

Izborno povjerenstvo utvrđuje pravovaljanost predloženih kandidacijskih lista, u skladu s odredbama ove Odluke.

Pravovaljane kandidacijske liste izborno povjerenstvo će prihvatiti, a nepravodobne i nepravovaljane kandidacijske liste, rješenjem će odbaciti, odnosno odbiti.

Članak 19.

Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o svim pravovaljanim kandidacijskim listama.

Zbirnu listu sastavlja izborno povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost svih kandidacijskih lista.

Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste te ime i prezime nositelja svake liste.

Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste grupe birača. Ako je više političkih stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu.

 

Članak 20.

Izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje objaviti u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada, sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova vijeća.

Članak 21.

Političke stranke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste, mogu na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od strane izbornog povjerenstva.

Za »kandidacijsku listu grupe birača« odluku o odustajanju donosi nositelj liste.

Pisana odluka o odustanku mora prispjeti izbornom povjerenstvu u roku iz stavka 1. ovoga članka.

Odustanak jednog ili više kandidata s kandidacijske liste nije dopušten nakon isteka roka za kandidiranje te se odustanak nekog od kandidata neće uvažiti i takva će kandidacijska lista ostati pravovaljanom s imenima svih objavljenih kandidata.

U slučaju odustanka jednog ili više kandidata s kandidacijske liste prije isteka roka za kandidiranje, izborno povjerenstvo će na odgovarajući način primijeniti odredbu članka 17. stavka 3. Ove Odluke.

Članak 22.

Ako je neki od kandidata dao očitovanje o prihvaćanju kandidature na više kandidacijskih lista za izbor istog vijeća, izborno povjerenstvo pozvat će tog kandidata da se najkasnije u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje očituje pri kojoj kandidaturi ostaje.

Izborno povjerenstvo pozvat će predlagatelja liste s koje je kandidat iz stavka 1. ovog članka odustao da listu dopuni drugim kandidatom u roku od 24 sata.

Ako predlagatelj iz stavka 2. ovog članka ne dopuni listu, izborno povjerenstvo postupit će u skladu s odredbom članka 18. ove Odluke.

Članak 23.

Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu od dana objave kandidacijske liste, politička stranka, odnosno dvije ili više političkih stranaka koje su predložile kandidata i podnositelji kandidacijske liste grupe birača, mogu umjesto njega predložiti novog kandidata, bez prikupljanja potpisa u postupku kandidiranja propisanih ovom Odlukom, sve do 10 dana prije dana održavanja izbora.

Kandidat koji je umro brisat će se s kandidacijske liste, a kandidat kojim je dopunjena kandidacijska lista stavlja se na posljednje mjesto na listi. Redoslijed ostalih kandidata na listi navedenih iza kandidata koji je umro pomiče se za jedno mjesto prema gore.

Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, lista će se dopuniti na način utvrđen stavkom 2. ovoga članka, a nositelj liste postat će drugi po redu kandidat naveden na kandidacijskoj listi.

Kandidacijska lista dopunjena novim kandidatom sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada u roku od 24 sata od izvršene dopune kandidacijske liste.

Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će se pravovaljanom.

Članak 24.

Kandidati, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, političke stranke, odnosno dvije ili više političkih stranaka, naznačeni na objavljenoj listi kandidata i zbirnoj listi imaju pravo na izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.

Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora.

Izborna šutnja počinje protekom izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u 19 sati. Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu, objavljivanje procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

V. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

Članak 25.

Broj članova vijeća utvrđuje se Statutom Grada.

Članak 26.

Članovi vijeća biraju se razmjernim izbornim sustavom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća.

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.

Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila svaka lista dijeli s brojevima od jedan do, zaključno, broja koliko se članova vijeća bira, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u vijeću osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke koliko se članova vijeća bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u vijeću koliko je postigla pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano najvećih rezultata koliko se članova vijeća bira.

Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između dviju ili više lista dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti onoj listi koja je dobila više glasova.

Ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova te se ne može utvrditi koja bi lista dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti svakoj od tih lista.

Ako su dvije ili više lista iz stavka 5. ovoga članka ostvarile pravo na mjesto u vijeću, broj članova vijeća povećat će se i u tom slučaju broj članova vijeća može biti paran.

 

Članak 27.

Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću.

VI. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Članak 28.

Tijela za provedbu izbora za članove vijeća su Gradsko izborno povjerenstvo i birački odbori.

Gradsko izborno povjerenstvo imenuje se odmah po stupanju na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Birački odbori imenuju se najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora.

Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici, mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo.

Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici, imaju pravo na naknadu za svoj rad koju određuje gradonačelnik.

Sva tijela za provedbu izbora donose odluke većinom glasova svih članova.

U situaciji predviđenoj člankom 4. st. 4. ove Odluke na imenovanje i sastav tijela za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora primjenjuju se odgovarajuće odredbe zakona koje se odnose na izbore s kojima se izbori za članove vijeća mjesnih odbora istovremeno provode.

Članak 29.

Gradsko izborno povjerenstvo čine predsjednik, zamjenik predsjednika i četiri člana.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi izbornog povjerenstva ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, niti kandidati na izborima za vijeća mjesnih odbora.

Predsjednik i zamjenik predsjednika izbornog povjerenstva moraju biti magistri pravne struke.

Svi članovi izbornog povjerenstva imaju ista prava i dužnosti.

Gradsko izborno povjerenstvo imenuje gradonačelnik.

Članak 30.

Izborno povjerenstvo:

– izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća,

– obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,

– propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora,

– ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,

– na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,

– određuje biračka mjesta za izbor članova vijeća,

– imenuje članove biračkih odbora,

– nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,

– daje obvezatne upute za rad biračkih odbora i utvrđuje kalendar izbornih radnji od dana raspisivanja izbora do njihovog održavanja sukladno zakonu, Statutu i ovoj Odluci,

– nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća u skladu s ovom odlukom,

– prikuplja i zbraja rezultate glasovanja za članove vijeća na biračkim mjestima,

– objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,

– određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova,

– odlučuje o troškovima izbora i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i ovom Odlukom.

Članak 31.

Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja.

Birački odbor čine predsjednik, zamjenik predsjednika i četiri člana. Dva člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka odnosno političke stranke, a dva člana oporbena politička stranka odnosno stranke, sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Pakraca.

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno ako prijedlozi ne prispiju izbornom povjerenstvu u zadanom roku, izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati na izborima koje provode, a predsjednik i zamjenik predsjednika ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke.

Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i dužnosti.

VII. PROVOĐENJE IZBORA

Članak 32.

Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima na području mjesnog odbora.

Biračka mjesta moraju se odrediti najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora.

Izborno povjerenstvo će objaviti na oglasnim pločama mjesnih odbora za čije se vijeće provode izbori te na web stranici Grada koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu.

Za svako biračko mjesto odredit će se prostorija za glasovanje, uređena i opremljena na način koji osigurava tajnost glasovanja.

Izborno povjerenstvo će odrediti biračka mjesta ovisno o broju birača, odnosno prostornoj udaljenosti, na način da broj birača na jednom biračkom mjestu omogući glasovanje svih birača u vremenu određenom za glasovanje. Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj.

Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za članove vijeća za koje se glasuje.

Članak 33.

Političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj koje su predložile kandidacijsku listu i birači koji su predložili kandidacijsku listu za izbor članova vijeća kao i nevladine udruge registrirane u Republici Hrvatskoj te međunarodne organizacije koje djeluju u Republici Hrvatskoj imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka.

Na način određivanja promatrača, podnošenje zahtjeva za promatranje izbora, službene iskaznice promatrača, promatranje rada biračkog odbora, promatranje rada izbornog povjerenstva te ovlasti izbornog tijela prema promatračima na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima.

VIII. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

Članak 34.

Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem.

Glasački listić sadrži:

– naziv liste,

– ime i prezime nositelja liste,

– naputak o načinu glasovanja,

– serijski broj.

Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista.

Ispred naziva liste stavlja se redni broj.

Članak 35.

Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.

Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.

Članak 36.

Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.

Nevažeći glasački listić je:

– nepopunjeni glasački listić,

– glasački listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je listu birač glasovao,

– glasački listić na kome je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.

Članak 37.

Glasovanje traje neprekidno od 7:00 do 19:00 sati, kada se biračka mjesta zatvaraju.

Glasovanje će se omogućiti i biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u 19:00 sati.

Za vrijeme trajanja glasovanja, na biračkom mjestu moraju biti prisutni najmanje predsjednik i dva člana biračkog odbora ili njihovi zamjenici.

Članak 38.

Nitko, osim pripadnika policije na poziv predsjednika biračkog odbora ne smije doći na biračko mjesto naoružan.

Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja kao i nakon zatvaranja biračkog mjesta te je u slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču koji ometa red i mir ili onemogućava, odnosno otežava glasovanje drugih da napusti biračko mjesto.

Ako je to nužno radi očuvanja reda i mira te radi nesmetanog odvijanja glasovanja, predsjednik biračkog odbora može zatražiti pomoć policije koja je na biračkom mjestu dužna postupati u okviru zakonskih ovlasti.

Članak 39.

Predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član dužan je za svakog birača koji pristupi glasovanju utvrditi identitet i provjeriti da li je upisan u izvadak iz popisa birača za dotično biračko mjesto.

Identitet birača utvrđuje se identifikacijskom ispravom koja sadrži fotografiju (osobna iskaznica, vozačka dozvola, putovnica i dr.).

Ako birač nije upisan u izvadak iz popisa birača, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član neće mu dozvoliti glasovanje, osim ako birač svoje biračko pravo na tom biračkom mjestu ne dokaže potvrdom nadležnog državnog tijela.

Potvrdu iz stavka 3. ovoga članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona je sastavni dio izvatka iz popisa birača za to biračko mjesto.

Članak 40.

Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovom ovlaštenju i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste.

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, obavijestit će o tome birački odbor. Predsjednik biračkog odbora, uzimajući u obzir urednu provedbu glasovanja na biračkom mjestu, određuje najmanje dva člana biračkog odbora koji će birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti glasovanja. Po povratku članovi biračkog odbora pred ostalima ubacuju glasački listić u kutiju.

Predsjednik biračkog odbora dužan je glasovanje birača iz stavka 1. i 2. ovog članka, poimenično navesti u zapisniku o radu biračkog odbora.

Članak 41.

Po završenom glasovanju birački odbor će najprije prebrojiti neupotrijebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot koji će zapečatiti.

Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema izvatku iz popisa birača i potvrdama nadležnog tijela ukupan broj birača koji su glasovali na tom biračkom mjestu i pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasačkih listića i broja glasova.

Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj manji od utvrđenog broja birača koji su glasovali, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima.

Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj veći od utvrđenog broja birača koji su glasovali, birački odbor o tome odmah obavještava izborno povjerenstvo. Izborno povjerenstvo odmah raspušta birački odbor i imenuje novi te određuje ponavljanje glasovanja na tom biračkom mjestu koje će se obaviti sedmog dana od dana prvog glasovanja.

Rezultat ponovljenog glasovanja utvrđuje se u roku od 12 sati nakon obavljenog glasovanja.

Članak 42.

Kad birački odbor utvrdi rezultate glasovanja na biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu, zabilježit će:

– broj birača upisan u izvatku iz popisa birača i broj birača koji su predali potvrdu nadležnog tijela ,

– broj birača koji su pristupili glasovanju prema izvatku iz popisa birača i uz potvrdu za glasovanje,

– broj birača koji su glasovali izvan biračkog mjesta,

– broj birača koji su glasovali na biračkom mjestu uz pomoć druge osobe,

– koliko je birača ukupno glasovalo,

– koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista, te

– broj nevažećih glasačkih listića.

U zapisniku o radu biračkog odbora navode se i sve druge činjenice koje su važne za postupak glasovanja.

Svaki član biračkog odbora ovlašten je dati pisane primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.

Ako član biračkog odbora odbije potpisati zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja službena bilješka, u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član biračkog odbora navede.

Članak 43.

Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta.

Članak 44.

Rezultate izbora za članove vijeća utvrđuje izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima.

Članak 45.

Kad izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja, bez odgode će objaviti:

– broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora,

– koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,

– koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,

– broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista,

– ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća.

Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na oglasnoj ploči mjesnog odbora i web stranici Grada.

IX. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA

Članak 46.

Sredstva za provođenje redovnih i prijevremenih izbora za članove vijeća osiguravaju se u proračunu Grada.

Sredstvima za provođenje izbora raspolaže izborno povjerenstvo te je odgovorno za njihovu raspodjelu i trošenje.

Gradsko izborno povjerenstvo objavit će cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja na internetskoj stranici Grada Pakraca, u roku od 30 dana od dana objave službenih rezultata izbora.

X. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 47.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za članove vijeća mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 30 birača ili najmanje 5% birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.

Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kad ga je podnijela samo jedna politička stranka. Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.

Članak 48.

Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća podnose se izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati, računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

Članak 49.

Ako izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz stavka 1. ovoga članka ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno mogle utjecati na rezultat izbora, izborno povjerenstvo poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.

Članak 50.

Protiv rješenja izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem ima pravo žalbe.

Žalba se podnosi putem izbornog povjerenstva Uredu državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, odnosno tijelu u županiji koje je preuzelo poslove iz djelokruga Ureda,  u roku od 48 sati računajući od dana kada je primljeno pobijano rješenje.

Ured, odnosno tijelo iz st. 2. ovog članka, dužni su donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

 

Članak 51.

Prigovor, odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.

Članak 52.

Na podneske i rješenja u postupku po odredbama ove Odluke ne plaćaju se pristojbe.

XI. KONSTITUIRANJE VIJEĆA

Članak 53.

Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva Gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.

Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova vijeća.

Prva, konstituirajuća sjednica vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.

Ako se vijeće ne konstituira na sjednici iz stavka 2. ovoga članka, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ako se vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.

Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova, konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Ako se vijeće ne konstituira u rokovima iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, raspisat će se novi izbori.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/15, 4/15).

Članak 55.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 026-01/19-01/2

URBROJ: 2162-04/01-19-2

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.