IV. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301, kojeg zastupa gradonačelnica Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.
i
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika, Trg kralja P. Krešimira IV. 2, Zagreb, OIB: 85709856921, kojeg zastupa predsjednik Boris Pleša, dipl. polit.

sklopili su dana 29. studenog 2018.g.

IV. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

Članak 1.

U članku 70. st. 1. iznos „700,00“ mijenja se i glasi „1.000,00“.
Odredba iz prethodnog stavka stupa na snagu 1. prosinca 2018. i primjenjuje se do 31. prosinca 2018.g.

Članak 2.

U članku 49. st. 1. mijenja se i glasi:
„Visina osnovice za izračun plaća službenika i namještenika iznosi 3.543,00 kn“.

Članak 3.

U članku 58. st. 1. iznos „700,00“ mijenja se i glasi „1.250,00“.

Članak 4.

U članku 70. st. 1. iznos „700,00“ mijenja se i glasi „1.250,00“.

Članak 5.

Odredbe članka 2., 3. i 4. ovog Dodatka stupaju na snagu 1. siječnja 2019.g.

Članak 6.

Ovaj Dodatak sklapa se u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

Grad Pakrac Sindikat državnih i lokalnih
službenika i namještenika
Predsjednik: v.r. Boris Pleša v.r.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević