Odluka o darovanju nekretnina

Na temelju odredbi članka 35. i članka 391. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) i članka 2. st. 4. i članka 3. st. 2. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca”  br. 1/10, 3/12) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2017. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU O DAROVANJU NEKRETNINA

Članak 1.

Grad Pakrac daruje Srednjoj školi Pakrac nekretnine:

  • k.č.br. 872/2, dvorište u mjestu, površine 280 čhv, upisana u zk.ul. 1436, k.o. Pakrac,
  • k.č.br. 873/2, dvorište u mjestu, površine 316 čhv, upisana u zk.ul. 1436, k.o. Pakrac,
  • k.č.br. 874, kuća, površine 87 čhv, upisana u zk.ul. 2667, k.o. Pakrac,
  • k.č.br. 877/3, dvorište, površine 137 čhv, upisana u zk.ul. 2667, k.o. Pakrac.

Članak 2.

Tržišna vrijednost nekretnina iz čl. 1. ove Odluke utvrđena je po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina Ani Bunčić procjembenim elaboratom br. 073/2017 od 19. listopada 2017. g. i iznosi 30.577,30 eura što je u protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izrade procjene 229.024,01 kuna.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da u ime Grada Pakraca potpiše sa Srednjom školom Pakrac ugovor o darovanju nekretnina iz čl. 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 943-01/17-01/29     

URBROJ: 2162-04/01-17-1

Pakrac, 19.12.2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o primanju na znanje informacije o radu Srednje škole Pakrac za školsku godinu 2016/2017.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 19. prosinca 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

  1. Prima se na znanje informacija o radu Srednje škole Pakrac za školsku godinu 2016/2017.
  2. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-03/17-01/3

URBROJ: 2162-04/03-17-2

Pakrac, 19. 12. 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o primanju na znanje informacije o radu Osnovne škole „Braća Radić za školsku godinu 2016/2017.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 19. prosinca 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prima se na znanje informacija o radu Osnovne škole braće Radića Pakrac u školskoj godini 2016/2017.

2. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/17-01/5

URBROJ: 2162-04/03-17-2

U Pakracu, 19. 12. 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća tvrtke „Komunalac“ d. o. o. Pakrac za 2016

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 19. prosinca 2017. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće tvrtke Komunalac d.o.o. Pakrac za 2016.g.

2. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/17-01/11

URBROJ: 2162-04/03-17-2

U Pakracu, 19. 12. 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju plana i programa rada Gradske knjižnice Pakrac za 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 19. prosinca 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

1. Usvaja se plan i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2018.g.

 

2. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 612-04/17-01/4  

URBROJ: 2162-04/03-17-2

U Pakracu, 19. 12. 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju plana i programa rada Muzeja grada Pakraca za 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 19. prosinca 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

1. Usvaja se plan i program rada Muzeja grada Pakraca za 2018.g.

 

2. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 612-05/17-01/3    

URBROJ: 2162-04/03-17-2

U Pakracu, 19. 12. 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.