Plan prijema u službu za 2018. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11) i članka 51. stavka 3. alineje 12. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13), a slijedom prijedloga pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, u skladu s Proračunom Grada Pakraca za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/17) dana 21. prosinca  2017. godine, gradonačelnica Grada Pakraca donijela je

PLAN
PRIJEMA U SLUŽBU ZA 2018. GODINU

I.

Donosi se Plan prijema u službu u upravna tijela Grada Pakraca za 2018. godinu.

II.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Pakraca utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i na web-stranici Grada Pakraca.

KLASA: 119-01/17-01/01

URBROJ: 2162-04/01-17-01  

U Pakracu, 21. prosinca 2017. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

 

Privitak 1.

R. br. Naziv upravnog tijela/org. jedinice Broj sistematiziranih radnih mjesta Popunjena radna mjesta (na neodređeno) Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme Potreban broj vježbenika
Jedinstveni upravni odjel

1

1 0 0
Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti 6 3 2 2
Odsjek za gospodarstvo proračun i financije 7 4 1 1
Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti 6 5 1 1
Vlastiti pogon 6 5 1 0
UKUPNO: 26 18 5 4